Тези много важни съвети за предотвратяване на инциденти вкъщи могат да ви спасят живота!

Много хора са на мнение, че когато са у дома, са в безопасност. От статистиките става ясно, че точно в домашна обстановка се случват много инциденти с фатален край.

Инциденти вкъщи
Инциденти вкъщи

Злополуките вкъщи са твърде разнооб­разни. В много от случаите се касае за па­дания, изгаряния, порезни рани, вдишване на отровни изпарения, задушаване, пораже­ние от електрически ток, а при децата и инциденти с играчки.

Жертви на нещастни случаи в домашна обстановка са най-вече деца под 5 години и възрастни хора над 65 години. Спадащи­те към тези възрастови групи принципно прекарват повече време вкъщи, отколко­то останалата част от населението. Ос­вен това поради невнимание или физиче­ска слабост те са застрашени в по-голяма степен от групата на хората в активна възраст. Малките деца, които нямат поч­ти никакъв опит и с любопитство изслед­ват околния свят, не могат да преценят потенциалните опасности, породени от водата, огъня, електричеството, отравя­нията и различни предмети от ежедневие­то. Възрастните хора често са слабо под­вижни, нерядко имат намалено зрение и обоняние и чуват не чак толкова добре.

Но и други хора могат да получат нара­нявания вкъщи. В повечето случаи това става в стресови ситуации, напр. при пре­насяне или когато член от семейството е болен. Много нещастни случаи са в резул­тат също така на ежедневни дейности, при които се пренебрегва безопасността. С малко внимание и разум всеки би могъл да намали рисковете от инциденти, като се научи да ги разпознава и да избягва при­чините за тях.

Инциденти на стълби
Инциденти на стълби

Жилищни и общи помещения

Най-често мястото на злополука са общи­те помещения, напр. кухнята и дневната, просто защото хората прекарват в тях голяма част от свободното си време в будно състояние. Същото важи и за свърз­ващите ги помежду им коридори, стълби­ща и врати. Най-опасни в такива помеще­ния са паданията върху хлъзгав под, нара­нявания от остри ръбове на мебели, изга­ряния, причинени от печки или други отоп­лителни уреди.

Падането върху хлъзгави или неравни по­дове, най-вече в банята или в пералното по мещение, е една от честите причини за травми особено сред по-възрастните хора.

Затова трябва незабавно да почиства­те, ако нещо бъде изсипано на пода. Имай­те предвид, че сапунът и другите почист­ващи препарати могат да направят хлъз­гав дори и грапавия под. Затова старател­но го забърсвайте с чиста вода и го подсу­шавайте добре.

Подовете и подовите покрития тряб­ва да са равни и да нямат издадени ръбо­ве или ъгли, в които да се спъне някой. Свободно поставените пътеки трябва да имат грапаво покритие от долната страна. Освен това те не трябва да се поста­вят върху стълбищни стъпала и площад­ки. Ръбовете на стъпалата следва да са снабдени със залепени или неподвижно закрепени кантове от материал, който не се хлъзга. Обърнете внимание цялото стълбище да е добре осветено и осветле­нието да може да се включва както от горната, така и от долната му част.

Инциденти на вътрешни стълби
Инциденти на вътрешни стълби

Стълбите трябва да се изпълняват с еднаква височина на стъпалата без вне­запни промени; перилата или парапетът трябва да предоставят здрава и сигурна опора за ръцете.

Погрижете се коридорите и стълбищните площадки да са осветени и през нощ­та, за да няма инциденти. Най-подходящи за целта са нощните лампички, които се поставят В контакти­те. По пътя към телефона също не тряб­ва да има препятствия. Долепените до стените мебели и надстройки трябва да са здраво закрепени за тях или да са тол­кова масивни, че да не може да ги отмес­ти дете. Ако в семейството има малки деца, погрижете се печките и котлоните да са обезопасени със стабилни прегради.

В случай че неочаквано спре токът, из­ключете всички отоплителни уреди. Ко­гато захранването бъде възстановено, може да възникне пожар.

Не пръскайте с почистващи средст­ва и инсектициди върху контакти и елек­трически ключове; оставяйте горимите материали (вестници, пердета, бельо, дрехи) далеч от отоплителни уреди.

Навсякъде използвайте заземени кон­такти. Ако в семейството има деца, из­ползвайте предпазни капачета за кон­тактите.

Кухня

Инциденти в кухнята
Инциденти в кухнята

Като се вземат под внимание различните кухненски уреди и подправките, които се използват при приготвянето на храната, не е чак толкова необичайно, че в кухнята се крият твърде много опасности.

Доброто планиране е неизбежно при проектирането на удобна и безопасна кухня, за да няма инциденти. Пространството следва да се разпре­дели така, че при работа всичко да може да бъде достигнато и движенията да се сведат до минимум. Основната работна площ трябва да е разположена възможно по-близо до котлоните и фурната, така че пренасянето на горещи и/или тежки съдо­ве да е ограничено. Най-добре е пътят от котлона и фурната до работната площ да не се пресича с пътищата на преминаване на други хора, които искат примерно да излязат през кухнята в градината.

В кухнята има нужда от достатъчно осветление. Неоновите лампи са много подходящи за целта, защото хвърлят по- малки сенки. За предпочитане е подът да се покрие с материал, който не се хлъзга.

Електрическите контакти следва да се монтират на достъпни места, а електро­уредите е желателно да са възможно по- отдалечени от мивката. Поставяйте съ­довете с горещи течности колкото е въз­можно no-навътре от ръба на масата или плота за сервиране, така че децата да не могат да ги достигат. По същите съображения завъртайте дръжките на тендже­рите навътре, когато са на котлона.

При изваждане на нещо от надстройки­те или за подмяна на крушка би следвало да използвате малка домашна стълба със стабилна опора за ръцете.

Ако в къщата живеят деца, винаги съ­хранявайте отровните вещества, средст­вата и спрейовете за почистване така, че те да са недостъпни за тях. Когато има­те работа в кухнята, винаги оставяйте малките деца в проходилка или ги възпирай­те от влизане в кухнята, като поставяте дървена решетка на вратата.

Комбинацията от висока температура и възпламеними добавки (напр. олио и животински мазнини) превръща кухнята в място, където лесно може да възникне пожар или други инциденти. Най-често пожарите избухват надвечер, когато в повечето семейства се пригот­вя основното ястие за деня. Постоянно дръжте на разположение пожарогасител, за предпочитане прахов, защото е най-подходящ за борба с горящи мазнини и елек­троуреди. Противопожарното покривало е практично при гасене на горящи фритюрници или тигани. Разумно е монтирането на външен водопроводен кран близо до кух­нята, към който е свързан дълъг маркуч.

Баня

Баня
Баня

Банята е опасно помещение предимно за по-възрастните хора. За да се предотвра­тят падания, подът в сектора на душа и ваната трябва да има покритие, което да не се хлъзга. На стените в близост до ва­ната, душ-кабината и тоалетната следва да се монтират дръжки за допълнителна опора на ръцете.

За малките деца банята представлява още едно от опасните места вкъщи. Най- вероятните злополуки са поражение от електрически ток и удавяне. Затова нико­га не оставяйте децата в банята без над­зор. Винаги изхождайте от мисълта, че малко дете може да се удави и в 1 мл вода. Често се случват и изгаряния с гореща во­да, предимно при бебета. Затова никога не оставяйте бебе в банята заедно с де­те, което вече може само да отвори во­допроводен кран.

При къпане на детето винаги наливай­те във ваната най-напред студена вода. При доливането на гореща вода периодич­но проверявайте температурата с ла­кът. Сложете детето във ваната едва ко­гато водата се усеща приятно топла (не гореща). Рискът от изгаряне може да се намали, когато термостатът на уреда за загряване на водата е регулиран на 50 °С или пък в режим „топло“, след като изме­рите температурата с термометър. Тръбите за гореща вода трябва да са изо­лирани или да са инсталирани така, че де­цата да не могат да ги достигнат.

Погрижете се крановете за топла и сту­дена вода в банята да са ясно обозначени, за да избегнете инциденти.

Поставете сигурни ключалки на шкафо­вете в банята, за да нямат децата до­стъп до лекарства и отровни вещества. Умивалниците следва да се монтират та­ка, че да не навлизат в пространството на ваната. Избягвайте острите ръбове при покривните панели. Прозрачните душ-кабини следва да са от пластмаса или неразпръскващо се при чупене стъкло. Мебе­лите, върху които може да се покатери дете, поставяйте възможно no-далече от прозорците. Ключалките на вратите на банята и тоалетната трябва да могат да се отварят и отвън.

Обезопасете контактите
Обезопасете контактите

Електрическите контакти трябва да са извън досега на детето, когато то се намира във ваната, под душа или на друго мокро място. Ако това не е възможно, кон­тактите трябва да са снабдени с пред­пазни капачета. Ако не можете да се ли­шите от електрически уреди в банята, то избирайте по възможност такива с къ­си и прави кабели. Изтегляйте веднага щепсела от контакта, щом уредът не ви е необходим повече.

Спални

Спалня
Спалня

Малките деца обичат да „пътешестват“, но не осъзнават опасностите, които съ­ществуват. Много от злополуките с деца са свързани с паднали мебели в спалните и детските стаи.

Детската стая е място, където деца­та могат да играят на воля. Родителите трябва да се отнесат с особено внимание към безопасността на това помещение, защото там играта им е по-свободна, от­колкото на друго място в къщата. Към въз­можните опасности спадат двуетажните легла, прозорците и опасните играчки.

По възможност мебелите трябва се фиксират към стените. Двуетажните лег­ла не са подходящи за деца под деветго- дишна възраст. Ако заради ограниченото пространство трябва да се постави дву­етажно легло, то тогава горното легло трябва да има ограничител, за да не падне детето от него, докато спи. Горният край на ограничителя трябва да е поне с 15 см по-висок от матрака. Стълбата може да се монтира на страна по желание.

За да предотвратим падане на детето, прозорците, които са на височина по-малка от 1,5 м от пода, не трябва да се отварят повече от 10 см или пък следва да се обезопасят с решетки или по друг начин. Все пак те трябва да могат бързо да се свалят в случай на пожар. Никога да не се поставят мебели толкова близо до прозорец, че дете да може да се покатери по тях и да го достигне. Избирайте мебели със заоблени ръбове, за да намалите риска от сериозни наранявания при евентуално падане.

Погрижете се да има достатъчно пространство за прибиране на играчките, за да не се търкалят из стаята и в тях да се спъне някой. По-добре пердетата и щорите да нямат дълги висящи шнурове.

Ако използвате електрически одеяла, следете да бъдат в безупречно състояние. Не трупайте отгоре дрехи или други предмети, когато одеялата са включени. Изклю­чете ги веднага щом вече не са Ви необхо­дими, за да избегнете прегряване. Следете за протъркани и притиснати места, както и за повредени кабели и щепсели. В такива случаи занесете одеялата на ремонт или ги подменете. Никога не оставяйте бебе върху включено електрическо одеяло.

Бебешките креватчета също крият опасности от травми. Внимавайте страничните прегради да са толкова високи, че детето да не може да се покатери през тях. Пролуките на решетката трябва да са достатъчно малки, за да не може дете­то да пъхне главата си или някой крайник.

Демонтирайте от креватчето всички дребни детайли, които биха могли да бъ­дат поставени в устата. Ако леглото има колелца, свалете две от тях (откъм стра­ната на главата или на краката). Така кре­ватчето все още може безпроблемно да бъде премествано, без да може да се дви­жи само. Не поставяйте креватчето в близост до прозорец, отоплителни уреди и електрически контакти, за да елиминирате опасността от евентуално падане от прозореца, изгаряне или смъртоносен то­ков удар. Ако не ви е възможно да наблюда­вате детето, трябва да го поставите в стабилна кошарка, която не може да се преобръща. В никакъв случай не използвай­те детско креватче за тази цел.

Не оставяйте големи играчки при дете­то, които могат да бъдат използвани от него, за да се покатери по тях и да излезе. Никога не оставяйте чанта/столче за но­сене на детето заедно с него върху маса, легло или пейка. За предпочитане е да не повивате или обличате детето върху ма­са, легло или подобни (може да падне), а върху кърпа на пода. Не оставяйте бебето без надзор в проходилката. При нея съществува най-голям риск от опасна ситуация.

Детски играчки

Инциденти с детски играчки
Инциденти с детски играчки

Лошо направените или погрешно избрани играчки могат да доведат до сериозни, дори фатални последици. Децата до три- годишна възраст са най-силно застрашени, предимно от задушаване след аспира­ция на (части от) играчки.

Малките деца обичат да поставят малки предмети в устата си като копче­та или монети и други малки части, напр. стъкленото око на плюшена играчка. Основното правило гласи: Ако играчката мо­же да влезе в кутийката на малкоформатен филм за фотоапарат, значи тя е неподходяща за децата под три години.

Някои лошо проектирани играчки пред­ставляват сериозна заплаха. Трябва да вни­маваме предимно за игрите със стрели и

лъкове, стреличките за хвърляне, самоле­тите и пушките-играчки, с които могат например да се изстрелват и моливи.

Меките играчки, напр. плюшените, мо­гат да създадат проблем, когато шевовете се отпуснат след дълга употреба. Пълнежът (понякога от късчета стиропор) може да бъде поставен в устата и да предизвика задушаване. Затова играчките с пластмасова пяна не са подходящи за деца под тригодишна възраст.

Играчките не трябва да имат шнурове, панделки или връзки, които са по-дълги от 30 см. Кърмачетата и малките деца могат лесно да се оплетат и задушат. Върху моливите, боичките и флумастерите трябва да е указано, че не са отровни и леснозапалими.

Също и сандъците за играчки често са причина за травми. Най-голяма е опасността за децата до две години. Те са вече достатъчно силни, за да могат да отворят сандъка и да пъхнат глава в него. Ако изпуснат капака, могат лесно да си наранят главата или врата. Дори и леките сандъци могат да причинят травми. Затова пред обикновения сандък трябва да предпочетете с плъзгащ се капак или отворен.

Перално помещение

Пералня
Пералня

Повечето перални помещения крият същите опасности като кухните и баните. Затова съхранявайте праха за пране, белината и другите почистващи препарати, химическите продукти, спрейовете и други подобни в заключени шкафове. Водопровод­ните кранове също следва да се монтират на места, недостъпни за малки деца.

Как се предотвратява внезапната детска смърт

Синдромът на внезапната детска смърт (СВДС) е една от честите причини за смърт при децата под една година, като най-опасният период е между втория и четвъртия месец.

Следете кърмачето дори когато спи
Следете кърмачето дори когато спи

Най-често синдромът на внезапната детска смърт се среща при преждевременно родени деца, при кърмачета, чието тегло е под нормалното, в семейства с починало дете от СВДС, както и при кърмачета с родители пушачи. Много полезен електронен помощник за предотвратяване на внезапната детска смърт е устройството за наблюдение, което включва алармен сигнал, щом дишането на кърмачето спре за период, по-дълъг от няколко секунди. Естествено важна предпоставка е родителите да могат и да го чуят. Други профилактични мерки са:

 • Постоянно да следите да не претопляте бебето. Не затопляйте детската стая твърде много; използвайте тънки завивки.
 • Слагайте бебето да спи по гръб или настрани, но никога по корем. Ако детето лежи на една страна, издърпайте долната ръчичка напред, за да не може самичко да се обърне по корем.
 • Използвайте чист, твърд и подходящ по размери матрак без възглавница. Никога не оставяйте детето да спи върху водно легло. Старайте се около детето да не е задимено.

ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА ТОЧКА ПО ТОЧКА

Пожарогасителят ви спасява при инциденти
Пожарогасителят ви спасява при инциденти

Най-честата причина за пожар в домакин­ството е невниманието. Няколко предо­хранителни мерки биха могли да спестят много ядове и да предпазят дома и иму­ществото ви от щети.

 • Съхранявайте кибрита и запалките из­вън обсега на децата.
 • Никога не пушете в леглото. След празненство проверявайте дали по крес­лата и парапетите евентуално няма все още тлеещи фасове.
 • Не оставяйте мокри дрехи или други влажни предмети върху отоплителни уреди или печки.
 • Гасете горящите фритюрници или ти­гани (горене на мазнина) с противопожарно покривало, с капак или с влажна кърпа.
 • В никакъв случай с вода!
 • Винаги изключвайте газовата печка или котлон след употреба.
 • Никога не простирайте кърпи да се сушат над разпалена печка.
 • Работете внимателно с електриче­ските кабели. Никога не ги полагайте под подовите покрития и не ги закреп­вайте с метални куки.
 • Не включвайте повече от два елек­троуреда към един контакт.
 • Незабавно подменяйте повредените кабели.
 • Никога не използвайте пожароопасни течности за запалване на огън. Съхраня­вайте такива течности в добре затво­рени и обозначени съдове, най-добре в килера или в гаража.
 • Не оставяйте огън без надзор.
 • През нощта затваряйте всички меж­динни врати, за да предотвратите или забавите разпространението на евен­туален пожар. Окачете ключ близо до входната врата, за да можете в случай на нужда бързо да напуснете къщата.
 • Снабдете се с градински маркуч с дос- татъчна дължина, с който можете да достигнете всички части на къщата и градината. Свържете го към външен во­допроводен кран.
 • Не разполагайте отоплителни уреди в близост до пердета или мебели, най-вече далеч от тапицирани с плат мебели.
 • Монтирайте пожароизвестително ус­тройство между спалните помещения и евентуалните източници на пожар – в кух­нята, дневната и пералното помещение.

БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОУРЕДИТЕ

Електроуреди могат да предизвикат пожар
Електроуреди могат да предизвикат пожар

Инциденти с електроуреди могат да се случат навсякъде вкъщи, където има мон­тиран контакт. Най-чести са обаче в по­мещения с леснозапалими материали и мокри помещения като банята и кухнята.

При електрическите уреди никога не изхождайте от принципа, че те са безо­пасни. Винаги изключвайте уредите, пре­ди да изтеглите щепсела от контакта.

Никога не използвайте уреди с повре­дени кабели и повредени щепсели.

Ако при включване на електрически уред щепселът се загрее, значи е повре­ден и може да предизвика късо съедине­ние. Внимание: съществува опасност от

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТРАВЯНИЯ

Безопасно място за химическите препарати
Безопасно място за химическите препарати

Благодарение на безопасните за децата опаковки, предупредителните текстове върху етикетите и по-голямото съзнание на потребителите броят на отравянията през последните години бе силно намален.

Докато при възрастните отравянето обикновено е вследствие на нещастен случай или приемане на по-голяма доза ме­дикаменти, причината за повечето случаи на отравяне сред децата е оставянето от възрастните на отровни вещества на места, достъпни за децата. С ненапълно развитите си вкусови и обонятелни усе­щания, в комбинация с голяма порция любо­питство, децата са склонни да поставят в устата си всичко, което им попадне в ръцете. Често смятат таблетките за бонбони, а течните химикали за приятни напитки.

До времето, когато вече разбират за какви опасни продукти става въпрос, не съхранявайте почистващите препа­рати под мивката, а на недостъпно за децата място.

Заключване на шкафа с лекарства

Знаем, че децата обичат да „тършуват“ сред почистващи препарати, инсектици­ди, химикали против замръзване и течно­сти за отпушВане на канали. Най-честата причина за отравяния все пак са лекарст­ва, обикновено сънотворни, сиропи за каш­лица и антихистамини. Можете да пре­дотвратите такива случаи, като веднага след употреба оставяте лекарствените средства В обезопасен за децата заключ­ващ се шкаф.

Монтирайте така шкафчето за лекарства, че децата да не могат да го достигнат.

В аптеката купувайте таблетки в обе­зопасени за деца опаковки. Отварянето на блистерните опаковки също ги за­труднява. След изтичане срока на год­ност връщайте лекарствата В аптеката за преработване. Не приемайте лекарст­ва в присъствието на деца, защото те обичат да имитират родителите си. За да няма инциденти, на­блюдавайте децата си при посещения при приятели и роднини, защото могат да предприемат „пътешествие“ и да наме­рят шкаф с лекарства, който не е така обезопасен, както вкъщи.

Приблизително 15% от всички случаи на отравяне се дължат на препарати за почистване, към които спадат разяжда­щи препарати за отпушване на канализа­цията и препарати за почистване на фур­ни и миялни машини. Те могат да причи­нят сериозни, а понякога и смъртоносни вътрешни увреждания. Течности като терпентин и бензин са опасни не само по­ради своята пожароопасност, но и при по­глъщане и вдишване на изпаренията им.

Не сменяйте опаковката

Съхранявайте лекарствата и отровните вещества само в ясно обозначените ори­гинални опаковки. Никога не складирайте заедно на едно и също място храни и по­чистващи препарати. Отровните про­дукти, които не са ви необходими повече, предавайте на лицензираните фирми за събиране на опасни отпадъци. За всеки случай си запишете на видно място теле­фонните номера на личния ви лекар, „Спешна медицинска помощ“ и най-близката болница.

 

Оценете статията
Оценка 1 от 1 гласували

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Актуални промоции в lekuva.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.