Алкохолизъм

Пристрастяванията се изразяват предимно в психически зависимости (например състезател­на и хазартна страст, страст към работа, нат­рапчиво отслабване или неутолим глад с последващо повръщане).

Понятието „пристрастеност“ се използва също и в областта на чув­ствата, например „страстна ревност“ или „страстен копнеж“. Възможността да се прис­трастява се крие в поведението на всеки човек. Когато към непреодолимите влечения на душа­та се прибавят и зависимости на организма ка­то алкохолизъм, медикаментозна зависимост или зависимост от наркотици, проблемът с пристрастяването става по-сложен.

Душата и тялото страдат от отнемането и сигнализират за силната потребност от доставка; тялото реагира болезнено на липсата на „веществото“.

Оплаквания

Те са свидетелство за това, че вече сте стана­ли зависим от алкохола:

–   трябва да изпиете определено количество, за да се почувствувате разтоварен и здрав;

–   смятате, че можете да преодолеете трудни­те ситуации само с алкохол;

– смятате, че можете да понасяте все повече ал­кохол;

– измествате времето през деня, в което започ­вате да пиете, все по-напред -ставате неспокоен, нервен и треперещ, ако ня­мате под ръка алкохол;

– мисълта за следващата предстояща възможност за пиене ви обсебва изцяло;

– тласкан сте от непреодолим вътрешен коп­неж, докато не намерите алкохол;

– самозаблуждавате се и криете количеството и постоянството, с което пиете, пред коле­ги, приятели и познати;

– страдате от безсъние и нарушение на либидо­то.

„Потайните“ пиячи по-често се откриват по:

–   скрити пълни или празни бутилки;

–   тайно изпразнени бутилки, запълнени с други течности.

Причини

Алкохолизмът е проява на цяла връзка индивиду­ални, психически и социални условия:

–   пиенето се учи. Дали и как пият родителите оказва влияние върху детето. Да пиеш алкохол сред група младежи или в армията може да оз­начава, че принадлежиш към тях, че си порас­нал или стремеж да приличаш на своя идеал. От подражанието по спиралата на алкохолизира- нето може да се стигне до хронична злоупот­реба;

–   алкохолът намалява напрежението и страха. Това отначало полезно действие може да под­веде, при проблемни, конфликтни или трудни ситуации отново и отново да се посяга към него;

Риск от заболяване

Извънредно висок в нашето общество. Устано­вено е, че процентът на зависимите от алко­хола е много голям. Някои от основания­та за това са следните:

–   алкохолът явно е лесен и достъпен по цени за набавяне и се радва на висока оценка в скалата на „битовата ни култура“;

–   все повече хора живеят сами, много самотно. С това нараства рискът да се търси утеха в бутилката;

–   с алкохола изглежда възможно да се „изпият“ личните и служебни напрежения. Такова мигно­вено решение на проблемите предпочитат предимно мъжете или хората от слабите со­циални слоеве.

Възможни последици и усложнения

Както за засегнатия, така и за обществото ка­то цяло алкохолизмът носи тежки и широкообхватни последици.

Последици за психиката и ума

–   следните промени се срещат при почти всич­ки алкохолици: нарушение на способността за запомняне и на дълговременната памет, пони­жено внимание, повишена уморяемост, нама­лена оценъчна способност, еуфория, сменяща се с потиснато настроение и повишено недо­верие спрямо околния свят;

–   алкохолен делириум: Засегнатите не съзнават повече къде, кога и в какво състояние са. Полу­чават халюцинации, изпадат в състояние на страх и в същото време са сприхави, еуфорич­ни или глуповати. Без лечение алкохолният де­лириум продължава най-често от четири до десет дни с нарастваща тенденция за смърт в 15 до 30%;

–   синдром на Вернике—Корсаков: Проявява се при три до пет процента от алкохолиците и се из­разява в увреждане на нервната система – оч­ните мускули и погледът не могат да се дви­жат съзнателно, походката и изправеният стоеж стават несигурни. Болните алкохолици загубват паметта си и стават неспособни да запечатват нови впечатления. Не могат пове­че да се концентрират добре и едва се ориен­тират. Трудно им е да си представят нещо и да го изразят с думи.

Органични последици

–   нарушено хранене и витаминен недоимък, тъй като алкохолът доставя по-голямата част от калориите;

–   масивни диарии и от време на време кръвоиз­ливи от стомаха;

–   чернодробна цироза;

–   възпаление на задстомашната жлеза;

–   честите повръщания могат да доведат до дъл­боки ерозии на прехода хранопровод-стомах, които в последствие кървят;

–   тръпнене на стъпалата и краката, мравучкане по подбедриците, мускулна слабост, болки в краката и несигурност в походката;

–   мускулна слабост и атрофия на мускулатура­та, особено на бедрата;

–   заболяване на сърдечния мускул и впослед­ствие белодробен застой;

–   изразена склонност към инфекциозни заболя­вания като например белодробно възпаление и белодробна туберкулоза.

Според официалната статистика ежегодно умират от алкохолизъм хиляди хора. Ако към тях обаче се прибавят и тези, които напускат живота в резултат на заболявания, след­ствие на алкохолизма, стават жертва на катас­трофи, причинени от употребата на алкохол, или се самоубиват – цифрата се увеличава многократно.

Социални последици

Алкохолиците често губят своите партньори и приятели. В резултат често се стига до крими­нални прояви като насилие или задлъжняване. Стопанските последици като изплащане на бол­нични листове и социални добавки, трудови зло­полуки или безработица, дефектна продукция и транспортни злополуки още никой не е обобщил в графата „алкохолизъм“.

Профилактика

Грижата на обществото и политиците би трябвало да се насочи към осигуряване на всич­ки хора приспособимост към социалния живот. Предлагане навсякъде на безалкохолни напитки на по-ниски цени от алкохолните питиета. Индивидуална профилактика: да не се приема алко­хол в конфликтни ситуации като средство за разрешаване на проблемите и страха. Един от най-ефикасните продукти за справяне с алкохолизма е билката КУДЗУ КОРЕН.

Необходимост от лекарска помощ

Когато усетите по изброените като оплаква­ния признаци, че сте станали зависим от алко­хола.

Да си помогнем сами

Хората, болни от алкохолизъм, се обединяват в големи групи за взаимопомощ, за да се подкре­пят един друг при отвикването.

Лечение

Ефективно може да е само това лечение, което обръща внимание на медицинските, социалните и психическите аспекти на заболяването и спо­ред степента на органичната, духовна или социална зависимост предлага различни опорни точ­ки в конкретния етап на лечение:

– фаза на контакта: В амбулаторни условия се осъществява подготовка на пациента за лечение на алкохолизма. Заедно с болния се обсъж­дат бъдещите намерения;

– дезинтоксикация: Болничен, „сух“ престой в специализирана клиника, по време на който се контролират симптомите на абстиненция и се третират евентуално появилите се болес­тни усложнения;

–  подготвителна фаза: След дезинтоксикацията започва същинското лечение. С пациента алкохолик се решава дали предстоящата пси­хотерапия да се провежда амбулаторно (при утвърдени лекари), полустационарно (в нощни клиники или терапевтични съобщества) или стационарно (в домове за временно пребиваване или домове за лечение на алкохолици);

–  фаза на отвикване: Състои се в интензивно стационарно или амбулаторно психо- или социално терапевтично лечение, което често продължава много месеци;

– последващи грижи и рехабилитация чрез ам­булаторно обслужване, организации за взаимопощ или доброволни помощи.

Дългосрочна цел е трайната промяна на досе­гашното поведение по отношение на алкохола и вграждане отново в нормални социални взаимо­отношения. Спори се дали е необходимо да се постигне въздържание „завинаги“, което ще ре­че никога вече да не се посяга към алкохол, или да се приеме „контролирано пиене“ като необещаваща успех концепция.

 

Оценете статията
Оценка 5 от 1 гласували

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.