Начало / Болести и лечение / Как да се предпазим от инциденти на открито?

Как да се предпазим от инциденти на открито?

Повечето инциденти се случват наистина вкъщи, но възрастните и децата могат да получат наранявания също и на открито в градината, в задния двор, в гаража, в плевнята или в работилницата.

За щастие повечето от предпазните мерки са твърде лесни и могат без проблеми да бъдат реализирани.

В градината

На открито в градината

На открито в градината

Стълбите и наклоните на открито в градината трябва да са изпълнени така, че по тях да може да се ходи спокойно, за да се избегнат спъвания и падане. Погрижете се дълбочината и височината на стъпалата (в „началото“ и в „края“) навсякъде да е еднаква. Ако има стъпала с нееднаква височина, коригирайте ги. Оформяйте склоновете не много стръмни.

Погрижете се през нощта стъпалата, пътечките и градински врати да са добре осветени. Ако ви е страх от крадци, би трябвало да инсталирате датчик за движение, който примерно автоматично да включва осветлението.

Най-добре е върху гладките материали като естествен камък или емайлирани плочи да има грапави ленти. Редовно по­чиствайте мъха от стъпалата и градинските пътеки.

Веднъж седмично претърсвайте градината за предмети, в които може да се спънете. Не оставяйте на земята гребла и лопати. След употреба прибирайте градинските маркучи и напоителни съоръжения. Погрижете се просторите (най-добре подвижни) да се опъват над височината на човешкия ръст. Окастряйте ниските клони на дърветата и храстите, за да не възпрепятстват никого.

Ако трябва да преместите тежък предмет, това става най-добре с изправен гръб: клекнете, разтворете малко крака­та, като единият крак е малко пред дру­гия, извийте ръцете и бедрата към пред­мета, който трябва да вдигнете. Придър­жайте тежестта плътно до тялото и опрете брадата. Ако тежестта е много голяма, помолете някого да ви помогне.

Опитвайте се да копаете под права ли­ния и не претоварвайте ръчната количка, за да можете лесно да я вдигате. Когато копаете, разтваряйте леко краката и дръжте лопатата колкото е възможно по-близо до средата на тялото. Винаги кога­то косите трева, носете защитно облек­ло, например предпазни ръкавици и здрави обувки, които държат здраво глезените.

Градинските ръкавици ще ви предпазят от порезни рани и мехури по ръцете. Съ­що треските, бодлите и парчета от раз­лични материали могат да ви наранят.

Опасността за децата на открито в градината се състои най-вече в това, че се спъват в собствените си играчки. Откритото пространство без препятствия, обезопа­сено откъм басейна, градинските стълби и непредсказуемите домашни животни, е идеално място за игра на малките палавни­ци. Уредите за игра на открито (катерушки и люлки) трябва да са стабилни, добре конструирани и безопасни. Под тях трябва да има мека основа, напр. слой разтрошена на дребно дървесна кора (поне 20 см) или гумени плочки, които да омекотят удара при евентуално падане. Тази основа тряб­ва да се разпростира поне на 2 м от всич­ки страни на катерушката. Ако възрасто­вата разлика между децата е твърде голя­ма, при всички случаи трябва добре да вни­мавате. Например къщичката върху дърво е сравнително сигурно място за по-големи­те; по-малките обаче трябва да възпира­те да се катерят, като поставите въжени стълби, които после да се изтеглят горе.

Трамплините, чиято рамка трябва да е добре обвита в мек материал, са неподхо­дящи за малки деца. Те не бива да се поста­вят в близост до дървета и огради, а осно­вата под тях да е от мек материал. На тях винаги трябва да скача само едно дете.

Гараж

Гараж

Гараж

Гаражната врата трябва винаги да е зат­ворена. Ключалката следва да се монтира на височина не по-малко от 1,5 м или дат­чикът за задействане на автоматичната врата да е извън обсега на децата.

След като паркирате в гаража, веднага изгасете двигателя и извадете контакт­ния ключ. Проверете дали колата е заклю­чена, за да не могат в нея да влязат деца. Проверете също дали е включена на ско­рост и дали ръчната спирачка е изтегле­на. Ако паркирате на склон, използвайте допълнителни помощни средства (напр. дървени клинове), за да предотвратите евентуално потегляне. Най-добре е да по­ставите ограда между площадката за игра и мястото за паркиране. Опасни ве­щества като химикали, отрови, бои и го­риво за косачката би следвало да се съхра­няват в склада за инструменти или в гара­жа в заключващ се шкаф.

Вода в околността

Вода на открито

Вода на открито

Често в близост до жилищните квартали на открито има водни басейни. Имайте предвид, че де­цата могат да се удавят дори и в 1 мл во­да. Преди всичко застрашени са децата до 5 години. Затова в близост до къпални, мал­ки езера, фонтани, езера, потоци и реки трябва непрекъснато да ги наблюдавате.

Винаги взимайте детето с вас, дори и да отивате някъде за съвсем малко. Много смъртни случаи вследствие удавяне ста­ват именно когато вниманието на наблю­даващия е отклонено от телефонен разго­вор или позвъняване на вратата.

Каналите, потоците, блатата и водо­емите на село крият още по-големи опас­ности от басейните и малките езера. Особено голям е рискът от удавяне за момчетата между осем и десет години.

Работилница и склад с инструменти

Пазете децата от инструменти

Пазете децата от инструменти

Широко разпространена причина за неща­стни случаи в и около дома предимно на село е лекомислената работа с инстру­менти, задвижвани с двигател – предимно инструменти с открити режещи части като напр. верижните триони.

Също така опасни са и притъпените инструменти. Те лесно се приплъзват и при това могат да наранят използващия ги. Затова поддържайте инструментите си добре заточени и в добро състояние. Старайте се работното ви място да е грижливо подредено.

За включване на електрическите ин­струменти използвайте само заземени контакти. При работа с електрически бормашини, триони и шлайфмашини не носете широки дрехи, които могат да попаднат между въртящите се части. Препоръчително е да използвате работ- на престилка.

Когато шлайфате дърво или работите с лепила, бои и байцове, се погрижете в по­мещението да има достатъчно добра вен­тилация. Носете респиратор, който за­крива носа и устата.

При заваръчни работи или работа с бор­машина слагайте предпазни очила, също и при шлайфане или използване на песъкоструен апарат за обработка на дърво или зидове.

Бъдете особено внимателни при рабо­та с амоняк, натриева основа, киселини и разтворители. Задължително използвайте в тези случаи гумени предпазни ръкавици и носете работна престилка върху облекло­то си. Избягвайте контакт на кожата с опасни вещества, а при такъв веднага обилно я изплакнете с вода.

При работа върху стълба трябва да внимавате основата й да е отдалечена от стената поне на 25 см на всеки 1 м ви­сочина. Никога не поставяйте стълбата върху мека или хлъзгава основа и проверя­вайте дали е стабилна. Ако използвате разтегателна стълба, изтеглете я напъл­но и не се качвайте по-високо от трето­то стъпало отгоре надолу.

КАКВО ДА НАПРАВИМ ПО ВРЕМЕ НА БУРЯ

Ако сте на открито, изненада ви буря и не можете да се приютите в сграда или автомобил (с метален покрив), можете да намерите убежище на определени места.

Не заставайте под самотни дървета или в близост до метални огради.

Избягвайте тези места:

 

Избягвайте тези места при буря на открито

Избягвайте тези места при буря на открито

Опасни места при буря на открито

Опасни места при буря на открито

Търсете такива укрития:

 

Укрития при буря

Укрития при буря

Това са безопасните места, където можете да се скриете по време на буря. За оказване на първа помощ при поражения от мълния четете ТУК.

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

loading...

Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*