Ревматоиден артрит (хроничен полиартрит)

При това заболяване са възпалени няколко ста­ви, които с времето се деформират и накрая се обездвижват.

Оплаквания

 • умореност, отслабнала дееспособност, температура
 • болезнени стави на пръстите на ръцете, най-вече на основните стави на показалеца и сред­ния пръст, по-рядко на крайните стави. Често двете съответстващи си стави от лявата и дясната половина на тялото болят едновре­менно
 • болки при ръкостискане, когато костите на пръстите се притискат един в друг
 • сутрин схванати пръсти за над половин час
 • при ставане сутрин болки при всяко движение (болки на раздвижването)
 • болки и безчувственост във всички пръсти, освен в малкия)
 • подути стави за повече от шест седмици
 • при свит юмрук почти не могат да се разли­чават издатините и вдлъбнатините по кос­тите
 • болки в шийните прешлени
 • появяващи се на пристъпи въртящи болки в ръцете или краката
 • осезаеми възли под кожата и в близост до лак­тите, ставата на дланта и ставите на пръс­тите на ръцете, но не и върху основните ста­ви на пръстите на ръцете

Особен признак на артрит при децата: ирит.

Причини

Все още не е ясно защо човек се разболява от хроничен полиартрит. Със сигурност обаче оп­ределена роля играе имунната система, върху ко­ято също така въздействат натоварванията и чувствата. Болните от ревматизъм винаги са твърдели, че организмът им реагира на душев­ните депресии с пристъп на болестта.

Признак за участието на имунната система в хроничния полиартрит са ревмофакторите. То­ва са антитела срещу присъщи на организма бел­тъчини. Те могат да послужат на лекаря като указател при поставянето на диагнозата. Дока­заните ревмофактори обаче не са нито сигурен признак, че някой има полиартрит, нито пък от­съствието им със сигурност означава, че из­следваният е здрав.

При хроничния полиартрит възпалената синовиална ципа отделя повече и изменена ставна течност. Вследствие на това тъканта около ставата отича и е болезнена. Синовиалната ци­па гранулира и пречи на гладкото функционира­не без триене. Това уврежда хрущяла. Ако пред­пазният хрущял липсва, „разяжда“ се и костта под него. Ставата се деформира, огъва се и нак­рая се схваща. При това поражения понасят и об­хващащите ставата връзки и сухожилия. Поне­же всяко движение е болезнено, ставите се па­зят, така че накрая атрофират и мускулите.

Риск от заболяване

Не може да се предвиди дали и кога някой ще раз­вие хроничен полиартрит. По неизвестни при­чини жените са засегнати поне два пъти повече, отколкото мъжете. С напредването на възрастта болестта зачестява.

Възможни последици и усложнения

Протичането на болестта е непредсказуемо. Между пристъпите на болестта някои хора в течение на месеци и години нямат оплаквания. При така наречените злокачествени форми ста­вите могат тежко да се разрушат още след ед­на-две години. При някои форми на заболяване­то признаци на възпаление могат да покажат сърцето, белите дробове и очите. Тъй като и без това повечето болни не могат да се подла­гат на големи натоварвания, обикновено сър­дечната слабост остава незабелязана. 60 до 75% от заболелите деца имат монартрит, при кой­то е засегната само една става. Те оздравяват и смущенията в подвижността им са незначи­телни.

Животът на болния от ревматизъм

Диагнозата „възпалителен ревматизъм“ много обременява засегнатия и неговите близки. Чес­то това означава живот, подвластен на лекари, медикаменти, двигателни терапии и помощни средства; грози и страшният образ на инвалид­ността. Обременяването е толкова голямо, че често душевните причини и душевните послед­ствия на заболяването не могат повече да се разделят. Но животът е по-лесен, когато живе­ете в съгласие с вашето тяло, вместо да му се противопоставяте. Опитайте се да си израбо­тите друго отношение спрямо него. Внимавай­те за езика и сигналите на тялото и му осигуря­вайте това, което му се отразява благотворно. Не се притеснявайте да ви помагат да се спра­вяте с живота си. На много ревматичноболни компетентното съдействие е помогнало отно­во да открият, че си струва да живеят. От го­ляма полза може да бъде взаимната обмяна на опит и общуването със също така обременени хора в група за самопомощ.

В ежедневието

 • планирайте протичането на деня така, че в бо­лезнените фази да можете да си отделите време
 • старайте се винаги да правите паузи, за да мо­гат ставите да си почиват
 • избягвайте продължителните едностранчи­ви пози и движения на тялото
 • здравата пълноценна храна укрепва защитните сили на организма
 • внимавайте за теглото си: всеки килограм от­горе трябва да се носи и от вашите стави

В работата

Да имаш работа означава финансова независи­мост и признаване, че можеш нещо да направиш. Ревматичноболните трябва да предприемат определени стъпки, за да продължат професио­налния си живот. Обсъдете с лекаря какви са из­гледите ви за бъдещето с вашето заболяване:

 • най-напред обсъдете с ерготерапевт, а след това с директора или член на съвета на пред­приятието как можете да преустроите работното си място
 • какви други възможности за работа същест­вуват в предприятието, в което работите понастоящем
 • какви са възможностите за преквалификация
 • трябва ли да се помъчите да ви бъде призната определена степен на инвалидност

Лекарят е задължен да ви консултира за възмож­ните т.нар. рехабилитационни мерки за сметка на Здравната каса. Той може да ви изпрати за две седмици в ня­кой център за професионално съдействие, къде­то да откриете каква професия би била подхо­дяща за вас. Ревматизмът е скъпо заболяване. Една тежко инвалидизирана жена, която поради своето заболяване разчита само на личния си ав­томобил, изразходва много повече средства. Децата, болни от ревматизъм, се нуждаят от помощно обучение; когато са на ле­чение, придружаващият ги родител си поема сам разноските. Трябва да се плаща за помощ в до­макинството, за направата на специално конс­труирани мебели.

Правилно лежане

През третината от живота, която се прекарва в леглото, можете отново да разрушите това, което през деня с усилия сте изграждали. Това може да се предотврати с подходящи мерки:

 • твърди матраци върху решетка от летви вместо пухени дюшеци върху пружина
 • малка възглавница или руло за тила, вместо голяма висока възглавница за главата
 • по възможност лежете изпънати по гръб
 • никога при лежане краката да не се кръстос­ват един върху друг или да се поставя цилиндрична възглавница под коленните ямки: хан­шът или колената могат да се схванат в това прегънато положение

Любовта

Трудно е да се дава и да се получава нежност и любов с деформирани стави и болезнено тяло. Страхът, че повече не си желан, и опасението, че нищо не можеш да направиш безпрепятстве­но, са врагове на потентността. И все пак тряб­ва да направите всичко, за да не загубите този важен източник на радост от живота.

 • любовта може да се прави не само през нощ­та. Опитайте с вашия партньор или парт­ньорка така да се организирате, че да имате свободно време за любов през безболезнените часове на деня (обикновено по обяд)
 • преди това се отпуснете в топла вана или из­пробвайте какво ще се случи, ако двамата за­едно вземете горещ душ
 • обсъдете с лекаря какво обезболяващо сред­ство можете да вземате преди това
 • за любовта има много пози, докъдето може да се разпростре фантазията ви. Открийте за­едно най-лесния начин за вашето удоволствие
 • не се отказвайте от необичайното: ръцете, устните и кожата също могат да дават лю­бов

Профилактика

Не е възможна.

Нужда от лекарска помощ

Когато настъпят няколко болестни признаци едновременно, трябва да се обърнете към спе­циалист с допълнително звание „ревматолог“. Лекарят по общи болести обикновено има твър­де малко опит в лекуването на хроничен полиар­трит.

Ревматичноболните деца трябва да се водят на всеки шест до осем седмици на очен лекар. Само обстойният преглед показва дали детето спада към онези 20%, които наред с артрита развиват и ирит.

Самолечение

Преминете към пълноценно хранене.

При децата:

 • опитайте се да убедите учителя, че детето може да стигне до класната стая самостоя­телно без помощ
 • издействайте – ако е нужно с лекарско удосто­верение, детето да може да ползва училищни учебници, които да оставя в училището. Това спестява носенето на тежката ученическа чанта
 • погрижете се, в случай че детето ви е затруд­нено при писане, то да получава работни улес­нения и/или удължаване на предоставеното време
 • обсъдете в групата за самопомощ проблема за помощното обучение. Може би няколко роди­тели ще се обединят и ще си поделят разнос­ките

Лечение

Лечебно гладуване

След около триседмично гладуване много болни чувстват значително подобрение за по-продължително време. Обикновено обаче преди това трябва да се издържи една фаза на влошаване. Много различно е след колко време старите болестни признаци отново ще се про­явят. Преди да започнете лечебното гладуване, трябва да обсъдите с лекаря как и дали трябва да промените преди това дозировката на меди­каментите.

Физиотерапия

За лекуване на хроничния полиартрит са подхо­дящи следните видове физиотерапия:

 • изстудяване, когато ставите са силно възпа­лени и горещи
 • нагревки извън периодите на възпалителни кризисни пристъпи, ба­ни, кални бани и фанго-компреси
 • лечебна гимнастика
 • електротерапия

Лечение с медикаменти

Базисни медикаменти

Хроничният полиартрит трябва своевременно да започне да се лекува с подходящи базисни ме­дикаменти – въпреки възможните изразени странични действия. Тези лекарства забавят разрушаването на ставите и намаляват ревма­тично обусловените увреждания на вътрешни­те органи. Всъщност може да измине половин година, преди да се усети позитивното им дей­ствие. Редовните и внимателни контролни прегледи при това лечение са абсолютно необ­ходими.

Лечението с базисни медикаменти може да се наложи и при децата, когато нестероидните противоревматични средства не действат в достатъчна степен.

Странични действия: Всички базисни медика­менти могат да навредят на организма. Нака­райте лекаря да ви обясни вашия личен риск.

Базисни медикаменти при хроничен полиартрит – Artamin, Plaquenil, Aureotan, Quensyl, Auro-Detoxin, Resochin, Azulfidine RA, Ridaura, Metalcaptase, Salazopyrin.

Нестероидни противоревматични средства

Те са целесъобразни за кратковременно облекча­ване на моментните болки при остър възпали­телен пристъп и ако/или докато базисните ме­дикаменти не притъпяват достатъчно болки­те и възпаленията. При децата лекарят трябва да се опита да се справи само с подобни сред­ства.

Кортизон

Той може да облекчи ревматизма, но не и да го лекува. Лекарят трябва да го назначи, когато всички други терапевтични мерки не притъпя­ват достатъчно възпалението. В такъв случай всъщност той може да е много ефикасен. Имуносупресори

Тези медикаменти блокират имунната система, която при хроничен полиартрит атакува присъ­щи на организма тъкани. Имунопотискащите средства са целесъобразни, когато болестта протича особено агресивно и другите методи на лечение са останали безрезултатни или са да­ли незадоволителни резултати.

Операции

Синовектомията трябва да се извърши своев­ременно, за да се премахнат огнищата на възпа­ление. Обикновено оплакванията се подобряват дори когато след по-продължително време въз­палението отново пламне. С помощта на опера­тивна намеса разрушените стави могат частично да бъдат направени по-малко болезнени. Ставите могат да се подменят и с изкуствени.

 

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *