Начало / Болести и лечение / Зъби и устна кухина / Д-р Венцислав Стоев: „Българинът се страхува от зъболекарските инструменти!”


Д-р Венцислав Стоев: „Българинът се страхува от зъболекарските инструменти!”

Най-сериозното усложнение е алергичен шок от упойката

Уважаеми читатели повод за тази тема е проведената на 15 ноем­ври специална прескон­ференция от Центъра за професионално обучение „Хипократ”. Организа­торите съобщиха, че за първи път в България ще се провежда обучение за придобиване на нова професия – асистент на лекаря по дентална медицина, информира д-р Венцеслав Стоев, замуправител на центъра. Причината според него е в преустановеното обучение на стоматологични сестри през 90-те години. И сподели, че в момента в кабинети те работят асистенти както с медицинско сестринско образование, така и такива, които са получили индивидуална подготовка от самите зъболекари.

Управителят на цен­търа д-р Илиана Давидова представи условията за кандидатстване – же­лаещите трябва да са навършили 18 години, с минимално входящо обра­зователно ниво, което на наш език означава средно образование. Разбира се, критериите включват както физическо, така и психично здраве на канди­датите. Това ще трябва да удостоверят с меди­цинско свидетелство. Бяха съобщени и техни­ческите параметри на обучението: срок от 8 месеца (4 модула). Съот­ветно 325 часа теория и 588 часа практика, като теоретичното обучение ще се провежда три пъти в седмицата от 18 до 21 часа. На практика асис­тентът ще се подготвя в дентални клиники в София, с които центърът за обучение е сключил до­говор. Съобщава се и це­ната на обучението -1000 лв. и се уточнява, че ако асистентът бъде нает на работа, той може да разчита на възнаграж­дение от 500 до 800 лв. за 6-часов работен ден.

ОКОЛО 95 НА СТО ОТ ВСИЧКИ ХОРА ИЗПИТВАТ СТРАХ ОТ ПРЕДСТОЯЩОТО ЛЕЧЕНИЕ

Това пак са думи на д-р Венцеслав Стоев, който, както се оказа, освен зъболекар е и клиничен психолог. Дори нещо по­вече: той води курс по клинична психология и стоматологична практи­ка на свои руски колеги този път в качеството му. на президент на руско-българското сто­матологично общество „Хипократ”. Той посочи причините, поради които хората се страхуват от зъболекаря. А те са:

  • От слуховете – раз­кази на други хора за не­приятни усещания, които могат да бъдат или да не бъдат преувеличени; ка­рикатури; телевизионни предавания или филми, описващи негативни оч­аквания.
  • Страхуват се от инструментите – пред­ставата за очакващите ги процедури с използ­ването на тези остри инструменти пред очите им или в шкафа на стоматолога.
  • Болката е основният обект на страха в стоматологичната практика.
  • А катастрофичните страхове – са страхът от загуба на здрави зъби, от сърдечен пристъп на стола, от алергия, кръвотечение, безчув­ственост след упойката която щяла да остане завинаги.
  • Децата често усво­яват много от страхове­те на своите родители или на другите деца. Често се наблюдава тревога на майката – тя може да разтревожи детето, което не знае причината за нея.
  • Детските спомени са много силни и важни за възникване на страха от стоматологичното лечение, тъй като поло­вината от изследваните пациенти обясняват, че тревогата им е предиз­викана от спомен за усе­тена болка в детство­то. Същият брой хора обясняват страха си със стоматолога, с който са се сблъсквали като деца и който ги е лекувал и измъчвал според тях.

В тази връзка д-р Стоев твърди, че съ­ществуват конкретни техники за премахване на страха, съобразени с типа характер на всеки човек, и казва, че тяхната ефективност е доказана в световната стомато­логична и психотерапевтична практика. Дори вече съществува органи­зирано психологическо обучение на стоматоло­зи от преподаватели в Софийския университет. Д-р Стоев има доста публикации и по тази тема, а между другото в своята книга той спо­менава и за хипнозата в стоматологията, като пак твърди, че тя също е утвърден в световната практика психотерапевтичен метод, който има приложение в стомато­логията от над 120 годи­ни. Обещаваме в следващ наш брой да потърсим по-подробни отговори от д-р Венцеслав Стоев, който, както се вижда, предлага и прилага нови методи в зъболекарска­та практика.

За Lekuva.net – в-к „Доктор”

 

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!


Избрано за теб


Един коментар

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*