Какво да правим, когато алкохолът стане проблем?

За повечето хора умерената употреба на алкохол не е опасна. Но все пак трябва да е ясно, че алкохолът е наркотично средство и редовната му употреба в големи количества може да доведе до сериозни физически и психични и проблеми.

Проблеми с алкохола
Проблеми с алкохола

За много хора няколко чашки алкохол означават приятен начин за отпускане, но консумацията му може да създаде проблеми, тъй като той създава предпоставки за агресивно и невъздържано поведение. За тези, които редовно пият по много, здравословните проблеми се увеличават, напр. заболяванията на стомаха и черния дроб. Рискът от заболяване и мозъчни увреждания нараства предимно когато се консумират големи количества алкохол за кратко време, при това в комбинация с други наркотици и стимулиращи средства.

Алкохолът като наркотик

Погледнато от научна гледна точка, алкохолът се счита за успокоително средство, тъй като потиска активността на определени части на мозъка и нервната система. Тъй като не се налага да бъде преработван, той се абсорбира през стените на стомаха и червата и навлиза ди­ректно в кръвообращението. Въздействието на алкохола е различно за всеки чо­век и зависи от следните фактори:

 • Количество и скорост на консумация.
 • Ръст и тегло. Важно е също и съотношението между мастната и други тъ­кани в организма, тъй като алкохолът въздейства еднакво върху всички тъкани с изключение на мастната.
 • Здравословното състояние, както и състоянието на черния дроб.
 • Обстоятелствата, при които се консумира: по време на хранене, на тържест­во или след усилена физическа дейност.
 • Комбинация на алкохол с наркотици или лекарствени средства.
 • Възраст и пол. Децата, младежите и же­ните по принцип по-бързо стават зави­сими от възрастните мъже, по-бързо из­падат в опиянение и то трае по-продължително, понеже те са с по-малко тег­ло, имат по-малък черен дроб и по-голям процент мастна тъкан.

Към непосредствените въздействия на алкохола спадат чувство на отпуснатост, отпадане на задръжките, забавени реак­ции, замаяност, замъгляване на погледа или двойни образи, завалян говор. Ако ня­кой изпие много алкохол за кратко време, състоянието му се влошава, което се из­разява в главоболие, гадене, световъртеж, треперене на ръцете и повръщане.

От гледна точка на околните

Алкохолното въздействие е различно в зависимост от човека и конкретната ситуация. Все пак последиците от преко­мерната му употреба се разпознават по-добре от околните, отколкото от самия човек, който го консумира. Алкохолът нарушава координацията на движенията, способността за вземане на решения и чувството за равновесие. Това може да доведе до тежки произшествия най-вече в движението по улиците и пътищата. Освен това алкохолът засилва чувство­то на потиснатост, страх и ярост.

Прекомерната употреба на алкохол има отражение и в обществен аспект. Той замъглява разума, както и променя отношението към околните. Това увели­чава вероятността от сериозни пробле­ми във взаимоотношенията, особено когато злоупотребата с алкохол е при­дружена от насилие и малтретиране или когато зависимите от него изразходват по-голямата част от доходите си за заку­пуване на алкохол. Други възможни послед­ствия от прекомерната употреба са ло­ши резултати на работното място и производствени аварии.

В случаите на пиянство

Алкохолът ви убива
Алкохолът ви убива

В резултат на толериращото отношение на обществото към пиянството често се пропуска фактът, че свръхдоза алкохол мо­же да е също толкова опасна, колкото свръхдоза от друг наркотик. Ако бъде за­сегнат центърът на дишането в мозъка, това може да доведе до кома с нарушено дишане или дори до смърт. В повечето случаи потърпевшият е в увредено със­тояние, преди това да се случи.

Правила за поведение спрямо човек в мно­го пияно състояние:

 • Ако дишането спре, направете изкуст­вено дишане
 • Ако човекът е в безсъзнание, но диша, освободете устата и гърлото му от възпрепятстващи дишането материи.
 • В никакъв случай не се опитвайте да го накарате да повърне. Изпадналият в безсъзнание може да се задави.
 • Поставете пострадалия в стабилно странично положение, с глава леко обърната встрани и малко надолу.
 • Разхлабете облеклото и се погрижете дихателните пътища да са свободни. Обърнете внимание най-вече езикът да не спадне назад в гърлото и да блокира дихателната тръба.
 • Извикайте „Спешна медицинска по­мощ“, ако човекът постоянно повръща, ако е в безсъзнание, не диша или ако за­едно с алкохола е употребил и дрога.

Къде е границата

Алкохолът - къде е границата
Алкохолът – къде е границата

Алкохолните напитки имат съдържание на чист алкохол в границите от 0,9 до 60%. Няма значение дали става въпрос за бира, вино или напитки с високо съдържа­ние на алкохол, тъй като въз основа на различната големина на чашите за съот­ветните напитки количеството чист ал­кохол в една чаша остава приблизително еднакво.

За да определите колко да консумирате и да спазвате по-лесно някакъв лимит, мо­жете да пресметнете консумацията на алкохол в стандартни чаши. Една такава чаша отговаря на около 12,5 мл алкохол (въз основа на средното процентно съдържа­ние в единица обем от съответната на­питка). Обикновено бутилка вино съдържа от седем до осем стандартни чаши.

Казано просто, 250 мл пилзенска бира отговарят на 100 мл вино или 35 мл ракия. По-долу ще видите ориентировъчните стойности за разумна консумация на алко­хол, отделно за мъжете и за жените. Неза­висимо от неговото количеството през седмицата непременно трябва да има два дни без алкохол.

Мъже

 • две до три стандартни чаши на ден – минимален риск.
 • три до четири стандартни чаши на ден – среден риск
 • пет или повече стандартни чаши на ден – опасно

Жени

 • една до две стандартни чаши на ден – минимален риск
 • две до три стандартни чаши на ден – среден риск
 • четири или повече стандартни чаши на ден – опасно

Алкохол и шофиране

Алкохолът влияе отрицателно на способ­ността за шофиране, тъй като нарушава координацията на движенията, възмож­ността за вземане на решения и чувство­то за равновесие. В България е в сила зако­нова максимална зраница от 0,5 промила алкохол в кръвта. Който превиши тези стойности, е в нарушение на Закона за движение по пътищата.

Съдържанието на алкохол в кръвта не зависи единствено от количеството, из­пито в рамките на даден период от вре­ме. Известна роля играят и други фактори, затова често е трудно да се определи след колко чашки е достигната допусти­мата от закона максимална граница. За да сме сигурни, трябва да прилагаме твърдото правило, че жените достигат тази гра­ница с една стандартна чаша алкохол, а мъжете – с две, а организмът разгражда 0,1 промила за един час. Затова би трябва­ло всеки, който смята да сяда зад волана, въобще да не пие алкохол.

Зависимост

Повечето зависими се пристрастяват по­степенно и затова с течение на годините трябва все повече да увеличават коли­чеството алкохол, за да постигнат същия ефект.

За алкохолна зависимост говорим в слу­чаите, когато алкохолът завладее мисли­те, чувствата и действията на съответ­ния човек. Тогава той не пие за удоволст­вие, а усеща потребност от алкохола, за да се почувства „нормален“ и да може да се справя с проблемите от ежедневието. В този стадий за потърпевшия е много трудно да се откаже от пиенето.

Алкохолната зависимост се влияе от фактори като социалната среда, характе­ра на човека, здравословното му състоя­ние и обществената му позиция или от комбинация на тези фактори. Затова проб­лемите в семейството, стресовата работна среда, натискът на компанията или потиснатостта могат да се отразят върху степента на зависимост.

Понякога алкохолнозависимите само при изключителни обстоятелства консу­мират алкохол в по-големи количества, а след това дълго време се въздържат. При други не се разпознава, че са пили, но те са постоянно „опиянени“, защото през це­лия ден и вечерта непрекъснато приемат малки дози алкохол.

Симптоми на абстиненция

Алкохолизъм
Алкохолизъм

Сериозният проблем с алкохола често ос­тава незабележим за околните, докато по­търпевшият не престане да пие или значи­телно не намали дневната си доза. Тогава се появяват симптоми на абстиненция от 6 до 24 часа след последната чашка и ста­ват все по-силни в период от 2 до 12 дни.

Към тях спадат: обилно потене, трепе­рене на ръцете, ускорен пулс и повишено кръвно налягане, безпокойство, страх, невъзможност за ориентация, гадене, повръ­щане, обърканост, депресия и безсъние.

В първия стадий може да се стигне до делириум, като в тежките случаи се раз­гръща картината на Delirium tremens: по­търпевшият е много възбуден, силно обър­кан и дезориентиран и почти непрекъсна­то активен. Много високата температу­ра е съпроводена с неадекватно учестен пулс. Често пациентът страда и от вну­шаващи страх халюцинации, понякога ста­ва и агресивен.

Тази фаза на процеса на отвикване трае обикновено 3-4 дни и може да бъде фатална заради високата температура, риска от инфаркт или инсулт. Затова за хората със силна алкохолна зависимост не е препо­ръчително да спрат пиенето отведнъж. По-добре е да се консултират с личния си лекар и с организация за алкохолнозависими. Често е наложително лечението на алкохолната зависимост да се провежда под лекарски надзор.

Живот с алкохолик

Съвместният живот с алкохолик може да доведе до голямо напрежение. Все пак съ­ществува възможност да се превъзмогне този труден период.

Първо установете контакт с организа­ции, които са компетентни за проблемите с алкохола, и си набавете възможно повече информация. През това време запазете са­мообладание, смелост, чувството си за отговорност, спокойствие и търпение – и най-вече вашето чувство за хумор. Ето ня­колко съвета:

Имайте предвид, че никога не можете да накарате алкохолик да престане да пие. Той сам трябва да вземе реше­нието.

Потърсете морална подкрепа от хора, които проявяват разбиране към този вид проблеми.

Насочете вашето вниманието към ас­пекти от живота си, които поради си­туацията вкъщи може би са били пре­небрегнати. Например подновете контактите си с приятели и със се­мейството, ако те са били преустано­вени.

Отделете време за себе си и го пре­карвате отделно от алкохолнозависимия.

Не водете преговори при опитите да накарате алкохолика да се откаже от пиенето. Никога не го молете да оста­ви чашката в доказателство на любовта си към вас. Не го заплашвайте, че ще го напуснете, освен ако не сте твърдо решени да реализирате тази закана.

Също така не се опитвайте и чрез принуда да го накарате да спре, като скриете от него всички напитки. Това

може да разруши и последните остан­ки на доверие и освен това да доведе до симптоми на абстиненция, които изискват лекарска помощ.

Не защитавайте алкохолнозависим, който има дългове, напуска семейст­вото си или не изпълнява служебните си задължения. Ако по този начин му улесните живота, това ще доведе до още по-безотговорно поведение от негова страна.

Потърсете помощ

Вдъхнете кураж на алкохолно зависимия да потърси помощ от личния си лекар или да се включи към организация като „Анонимни алкохолици“ (адресът на официалния сайт на българската секция е www.aa-bg.dir.bg). При възможност идете с него на първата сбирка. От личния си лекар можете да получите също и адреси на организации и обществени институции, от които сами можете да потърсите помощ и подкрепа

КЪМ КОГО ДА СЕ ОБЪРНЕМ ПРИ ПРОБЛЕМ С АЛКОХОЛА?

Ако един алкохолик иска да спре да пие, това може да доведе до сериозни здравословни проблеми. Затова е абсолютно наложително преди това да се потърси медицински съвет.

Ролята на личния лекар

Личният лекар може не само да прецени здравословното състояние на алко­холнозависимия пациент, но и дали той може да разчита на достатъчна подкрепа от страна на членовете на семейството и приятелите. Освен това той си изгражда и представа дали и в каква степен пациентът е психически готов да се откаже от пиенето. Тези въпроси създават основата на план за лечение, който след това личният лекар обсъжда с пациента си. Често става въпрос за провеж­дане на лечение в болница или в клини­ка за зависими, където пациентът получава допълнително и медикамен­ти за преодоляване на симптомите на абстиненция.

Организации, които помагат:

Група за взаимна помощ
Група за взаимна помощ

Анонимни алкохолици (АА) – Органи­зация на алкохолно зависими за преодо­ляване на техния общ проблем с алко­хола и подпомагане на други хора да се възстановят от алкохолизма. Това сдружение е представено и в България.

АВТОТЕСТ: ИМАТЕ ЛИ ПРОБЛЕМ С АЛКОХОЛА?

Списъкът с въпроси по-долу ще ви по­могне да установите дали и в каква степен вие или някой от вашето обкръ­жение сте зависими от алкохол.

Проблеми със закона: Били ли сте ня­кога арестуван или осъждан във връзка с провинение, свързано с алкохол?

Финансови проблеми: Харчите ли зна­чителна част от дохода си за алкохол или имате ли дългове заради вашия ре­жим на пиене?

Здравословно състояние: Казвал ли ви е вече личният лекар, че вашият режим на пиене вреди на здравето ви? Търсили ли сте помощ при него или в специализи­ран кабинет във връзка с проблеми, кои­то биха могли да имат връзка с алкохо­ла? Страдате ли от махмурлук веднъж или повече пъти в седмицата?

Душевно състояние: Имали ли сте слу­чай на временна загуба на паметта след консумация на алкохол? Приемате ли ал­кохол, за да можете да се справяте със стреса или с чувството на ярост, разо­чарование или страх? Изпадали ли сте състояние на депресия и имали ли сте мисли за самоубийство? Пиете ли алко­хол, за да потиснете такива чувства?

Взаимоотношения: Оплаквали ли са се ваши приятели или роднини от консума­цията ви на алкохол? Пренебрегвали ли сте заради алкохол ваши лични и/или професионални задължения?

Работа/училище/следване: Консума­цията ви на алкохол повлиявала ли е на резултатите ви на работното място? Уволнявани ли се заради това, сменили ли сте работата си заради това, че в резултат на пиенето сте имали проб­леми (или в скоро време ще имате проб­леми)? Вземали ли сте в последно време болнични заради махмурлук?

Ако на един от тези въпроси сте отго­ворили с „Да“, съществува вероятност да сте на път да станете алкохолнозависим или вече сте такъв. Посъветвай­те се с личния си лекар или се обърнете към организация като „Анонимни алкохо­лици“ (вж. „Към кого да се обърнем при проблем с алкохола?“).

ТРАИНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗЛОУПОТРЕБАТА С АЛКОХОЛ

Прекомерната и продължителна консу­мация на алкохол може силно да засегне здравето и да доведе до трайни увреж­дания на някои органи. Често медицин­ските проблеми са придружени от проб­леми в семейството и на работното място (вж. „От гледна точка на околните“) или са тяхно следствие.

Увреждания, причинени от алкохола

Към най-честите от тях спадат:

Увреждане на черния дроб: В черно­дробните клетки се натрупват много мазнини (т. нар. стеатоза на черния дроб). Някои пациенти се възстановя­ват, когато преустановят пиенето, други се разболяват от хепатит или цироза на черния дроб.

Увреждане на периферната нервна система: Може да се стигне до загуба на чувствителност или усещане за „мравучкане“ в крайниците.

Хронични заболявания на стомаха и задстомашната жлеза, анемия.

Увреждания на мозъка: Последиците обхващат загуба на паметта, душевно объркване и влошаване на способност­та за учене до халюцинации.

Медицинските изследвания са уста­новили тясна връзка между употребата на алкохол по време на бременност и по­явилите се след това проблеми. Стати­стически погледнато при бременните жени, които употребяват алкохол, съ­ществува по-голям риск от аборт, раж­дане на мъртво дете или преждевре­менно раждане. Най-сигурната предпаз­на мярка е пълен отказ от алкохола по време на бременността.

 

 

Оценете статията
Оценка 4 от 4 гласували

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Актуални промоции в lekuva.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.