Начало / Болести и лечение / Болести на половата система / Рак на гърдата (карцином на млечната жлеза)


Рак на гърдата (карцином на млечната жлеза)

Оплаквания

Изходна точка на един карцином могат да бъдат гръдните зърна, тялото на жлезата или млечни­те каналчета. Твърди възли, които почти нико­га не предизвикват болки. Те могат да са разпо­ложени не само в гърдата, но и по ръба на гърда­та или дори в мишничната ямка. Възможни са ос­вен това кървави или слузести отделяния (сек­рети) от гръдното зърно или екзематозни въз­паления. Едно придърпано, болезнено или сърбя­що гръдно зърно е съмнително за рак. Кожните промени могат да се изразят в т.нар. „портокалова кожа“ или в малки придърпвания на кожата над една твърда подложка.

Причини

Карциномите на млечната жлеза израстват ви­димо хормонално зависими. Естрогените благоприятствуват растежа на един съществуващ тумор. Дали могат да го предизвикат, все още е спорно. Това е и една от причините, поради ко­ято жените, които пият противозачатъчни таблетки би трябвало редовно сами и с помощ­та на лекар да изследват гърдите си.

При възникването на един карцином също иг­раят решителна роля генетичното предразположение и някои до този момент неизвестни причини (по всяка вероятност и вируси).

Риск от заболяване

Всяка петнадесета жена през живота си се раз­болява от рак на гърдата. Със своите 23 процен­та това е най-честият вид рак сред жените. При две трети от жените ракът на гърдата се поя­вява след четиридесетата година от живота. Повишен риск от тумор се дискутира при жени

 • които нямат деца, имат малко деца или са ги родили „късно“, кърмили са ги кратко и/или въ­обще не са ги кърмили. Това изглежда е една от причините, поради която ракът на гърдата е по-чест в западните индустриализирани стра­ни отколкото в регионите, където жените до 25-та си година вече имат много деца и дълго ги кърмят
 • чиято първа менструация (менархе) се е появи­ла твърде рано и/или при които „последното“ кървене (менопаузата) се появява твърде късно
 • които са имали усложнена и/или фиброкистоз- на мастопатия както и предходни злокачест­вени разраствания на „другата“ гърда

Възможни последици и усложнения

1 стадий: Промените се ограничават в жлезната тъкан. Шансовете за излекуване са 90 про­цента (т.нар. „петгодишно излекуване“ или „абсолютно излекуване“)

2 стадий: Промените засягат и лимфен възел в областта на мишничната ямка. Шансовете за излекуване са между 40 и 50 процента. Около две трети от жените попадат за клинично лечение едва в този стадий.

3 стадий: Промените са се разпространили и върху други лимфни възли: шансовете за излеку­ване са около десет процента.

4 стадий: Промените обхващат стената на гръдния кош. Образували са се метастази в раз­положени надалече други органи.

Профилактика

В осем от десет случая жените сами откриват карцинома на млечната жлеза. Преди всичко ре­довното месечно самоизследване и редовното гинекологично профилактично изследване пома­гат злокачествените промени да се открият в първия стадий. Лекарите препоръчват преван­тивно между 35 и 40 години веднъж, след 40 го­дини веднъж на три години и след 50 години на всеки две години да се прави рентгенова снимка. Това изследване за жената е много неудобно и облъчването относително високо. Ако се съм­нявате, дали за вас е полезно да се подлагате на това натоварване, обсъдете това със своя лекар.

Необходимост от лекарска помощ

Веднага, при появата на необичайни възли, поду­тини, промени по кожата или изпъквания на гър­дата. Една рентгенова снимка на гърдата може със сигурност до 80-95 процента да установи дали се касае за доброка­чествени или злокачествени изменения. Друго рентгеново изследване е ксерорадиографията, при която лъчевото натоварване е по-малко. Съответните уреди обаче не са на разположе­ние навсякъде. При неясна находка лекарят тряб­ва да вземе тъканна проба във всички случаи.

Самолечение

Не е възможно.

Лечение

Резултатът от клетъчното изследване (хистологично изследване) е от решаващо значение за по-нататъшното поведение:

 • ако е налице карцином, лекарят би могъл вед­нага да оперира по-нататък. За това би тряб­вало още преди това да сте дали съгласие. Много лекари се страхуват след диагнозата тумор да не възникне излишна паника. Една до две седмици могат да преминат между диагно­зата и лечението, без нещо да се влоши допъл­нително
 • все повече пациентки с рак на гърдата днес се оперират „запазвайки гърдата“. Това е въз­можно, ако е налице само един тумор и ако той не е по-голям от два сантиметра и ясно се ло­кализира. Лимфните възли под мишницата не трябва да са променени. Освен това туморът не трябва да лежи точно зад гръдното зърно, а гърдата не трябва да бъде твърде голяма Иначе не е възможно при винаги налагащото се след това облъчване тя да бъде обхваната от лъчите
 • при „запазваща гърдата“ интервенция се от­страняват карцинома, част от прилежащите здрави тъкани, както и лимфните възли от мишничната ямка. По този начин губите една осма или една четвърт от жлезата. По време на операцията след това лекарите оформят една по-малка гърда. Различните големини по- късно могат да бъдат изравнени
 • ако не е възможна „запазваща гърдата“ опера­ция, млечната жлеза се отстранява заедно с тъканта на лимфните възли от мишничната ямка. Запазват се гръдната мускулатура и кожата. По-късно лекарят може да постави си- ликонова възглавница под мускула и така да оформи гърдата.

Какво трябва да знаете

 • лекарите, специализирани в областта на коз­метичната хирургия могат да работят пре­възходно, но за резултата няма гаранция. „Новата“ гърда повече или по-малко е беляза­на от ръбци, често ясно се различава по фор­ма и положение от „оставащата“. Тя се усе­ща по друг начин и е по-малко чувствителна
 • възстановяването може да продължи месе­ци наред. Понякога са необходими много опе­ративни интервенции
 • днес се оперира така, че е възможно и без въз­становяване на гърдата да се носи прибавка в обикновен сутиен (гръдна протеза). По то­зи начин можете да носите деколте и безп­роблемно да плувате
 • отделно от външния вид най-важното е емо­ционалното и изпълнено с доверие отноше­ние към вашия партньор. Още преди опера­цията би трябвало да поговорите какво оз­начава тази операция за вас
 • бъдете откровени един с друг. Каква роля иг­раят гърдите в съвместния ви сексуален жи­вот? Може би партньорът ви вече почти не ги докосва? Може би общувате телесно и без гърдите, макар всичко все още да е непроме­нено? Колкото по-открити и честни сте един към друг, толкова по-лесно ще се роди решението. Не се насилвайте за възста­новяване на гърдата, ако не сте напълно го­това за това
 • възстановената гърда няма да ви освободи от страховете и несигурността. Тревога­та, че няма да бъдете повече обичана и жела­на е основателна, но тя зависи от качество­то на вашите отношения
 • вашата личност и излъчване не трябва да се променят от интервенцията. Въвлечете и своя партньор в грижата за вашето тяло. Не се крийте: цялото ви тяло може да бъде га­лено и прегръщано. Можете да общувате по- внимателно и нежно един с друг и може би за­едно ще откриете нови качества един у друг
 • отстраняването на гърдата почти винаги чувствително повлиява самочувствието. Затова почти във всяка голяма община има групи за взаимопомощ или центрове за кон­султации

Недостатъци: При пет до десет на сто жени се стига до хиперреакция на ръбеца (капсулна фиброза). Съединителната тъкан се разраства не­контролируемо и променя формата на жлезата. Причината за това по всяка вероятност е, че ко­жата или мускулатурата се опъват много силно и силиконовите части се разместват между тях.

 • вместо този метод лекарят може бавно да опъне кожата на гръдната стена и да подгот­ви оставащата тъкан за големината на съот­ветната силиконова приставка (експанзивна методика). За целта той поставя силиконова възглавничка, снабдена с вентил, под гръдния мускул. През този вентил на всеки една-две седмици се допълва разтвор на готварска сол Това разтегля тъканта на гърдата както по време на бременност. Когато се достигне не­обходимата големина, може по оперативен път да се положи окончателната силиконова възглавница
 • възстановяването на гърдата е възможно и с присадена кожа. Така лекарят може да вземе мастна и мускулна тъкан например от корема Това подсигурява кръвообращението и в съ­щото време създава естествено заобляне. И тази нова гръдна форма се задържа от силиконова подложка
 • гръдното зърно лекарят може да оформи от­ново с пренасяне на съответна по цвят кожа, например от страничната част на срамните устни
 • дали и към коя възможност за възстановяване на гърдата ще се прибегнете, зависи от ваше­то психическо и физическо състояние, от хи­рургичните възможности и предходната фор­ма на гърдата ви.

 

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

loading...

Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*