Ангина пекторис (стенокардия)

Оплаквания

Често чувство на стягане, затруднения в диша­нето и болки в средата на гърдите, които мо­гат да се разпростират към гърлото, към бра­дичката, към гърба и по ръцете. В редки случаи болките се явяват изключително в ръцете, кит­ките или в тила. Оплакванията могат да бъдат съвсем различни според това в каква посока се излъчват болките. Поради това оплакванията при ангина пекторис погрешно се определят ка­то зъбобол, болки в стомаха или болки в китка­та. Болките са тъпи и тежки, характерно е, че се явяват най-често при физическо усилие, чес­то траят само няколко минути и изчезват при покой. Пристъпите често са придружени със силни страхови изживявания. Засегнатите имат впечатлението, че гърдите им са стегна­ти в железен обръч.

Пристъпите могат да се появяват с най-различна честота: няколко пъти дневно или на всеки два месеца или години, могат да зачестяват или напълно да изчезнат. Ако броят на пристъпите се променя, ако продължават по-дълго, появя­ват се и в спокойно състояние, по незначителен повод, медиците означават това състояние ка­то нестабилна ангина пекторис.

Причини

Артериите, които кръвоснабдяват сърдечния мускул са стеснени. Има три големи кръвоносни съда, които почти не са свързани един с друг. Ко­гато един от тях е стеснен, почти е невъзмож­но да му се „притече на помощ“ друг.

При физическо усилие сърцето трябва да изпом­пва повече. Поради стеснението сърдечният мускул не получава достатъчно богата на кисло­род кръв. Това е причината за типичните сте­нокардии болки.

Риск от заболяване

Ангина пекторис е едно от най-честите заболя­вания на възрастните. Рискът се повишава при:

 • пушене
 • диабет
 • повишено кръвно налягане
 • повишено съдържание на холестерин в кръвта
 • повишено съдържание на пикочна киселина в кръвта (подагра)
 • Спорно е дали ограничената двигателна актив­ност, наднорменото тегло и силните натовар­вания в работата и личния живот водят до по­вишен риск от ангина пекторис.

Възможни последици и усложнения

С мерки за саморегулация и лечение много паци­енти с ангина пекторис могат да водят норма­лен живот. Все пак опасността от инфаркт на миокарда и внезапна сърдечна смърт при тях е по-голяма, отколкото при здравите. Очаквана­та продължителност на живота зависи от то­ва, в каква степен са увредени сърдечните арте­рии. Чрез медикаменти, байпас-операции или разширяване на стеснените коронарни съдове голяма част от пациентите остават в продъл­жение на години без оплаквания.

Профилактика

Не е възможна.

Необходимост от лекарска помощ

При съмнение, че страдате от ангина пекторис.

Изследване на сърцето чрез коронарография

При това изследване пациентът получава успо­кояващо средство, но не пълна наркоза. Лекарят вкарва катетър в артерията на ръката или сла­бините. През него впръсква рентгеново контрастно вещество в коронарните артерии на сърце­то и с помощта на рентгенови лъчи ги прави ви­дими на монитор. Така той може точно да опре­дели кои сърдечни съдове са увредени.

Риск: Средно при един на 1000 изследвани се проявяват животоопасни инциденти.

Самолечение

 • престанете да пушите. Който успее да прекрати пушенето за повече от две години, отново ще бъде в степен на риск като човек, който никога не е пушил
 • намалете наднорменото тегло
 • лекувайте високото кръвно налягане непре­менно под лекарски контрол
 • да се снижи твърде високото холестериново съдържание в кръвта
 • физическа активност, особено бягане, разби­ра се, след като лекарят подробно ви е прегле­дал
 • не яжте нищо, което натежава в стомаха
 • избягвайте психически стрес, внезапни усилия и внезапни резки температурни промени

Лечение

Медикаменти

Лечението на стенокардията с медикаменти це­ли две неща:

Преустановяване на остри пристъпи или краткосрочното им профилактиране.

Предотвратяване на следващи пристъпи. Стенокардиите пристъпи се прекъсват с нит­роглицерин. За целта трябва да се сдъвче капсу­ла с медикамента или да се инхалира като шпрей. С този използуван от десетилетия медикамент пристъпите могат да се профилактират за око­ло 20 до 30 минути. Който намира за нужно, мо­же по този начин да се подготви за полов акт. Най-честото странично действие на нитрогли­церина е главоболието.

За лечение на остър пристъп сполучлив се оказа и препаратът нифедипин. При остър пристъп трябва да се сдъвче капсула от медикамента.

Дългосрочно пристъпите се профилактират с нитрати, бетаблокери или калциеви антагонис­ти. Честата употреба на медикаментите lldamen, Persantin или Persumbran според „Комисията по ле­карствата на Немското лекарско общество“ не е целесъобразна, тъй като се повлиява оросява­нето на здравите, а не на увредените части от сърдечния мускул. Persumbran, най-често упот­ребяваното антистенокардно средство в Гер­мания, според специалистите е любимо вероят­но, защото съдържа предразполагащото към пристрастяване успокояващо средство оксазепам. Медикаментът Myocardon също не е за пре­поръчване заради примеса на веществото с про­дължително успокояващо действие фенобарбитал.

Байпас-операция или разширение на съдовете? Ако саморегулиращите мерки и медикаментите не доведат до подобрение, може да помогне ангиопластика или байпас-операция. Чрез различ­ни технически изследвания (ЕКГ, изотопно из­следване, коронарография) може да се установи точно кои области на сърдечния мускул не се кръвоснабдяват достатъчно. От това зависи решението, кое е по-обнадеждаващо – байпас или ангиопластика. Ако стеснението обхваща само един или два съда се оперира едва когато са налице тежки оплаквания.

Много изтъкнати кардиолози в Германия са за становището, че когато е възможно, ангиопластиката е за предпочитане пред байпаса.

Байпас-операции

При байпас-операциите хирургът взема част от вена от бедрото или артерия от вътрешна­та страна на гръдния кош. Нея той присажда ка­то „обход“ между аортата и някой от коронар­ните съдове така, че кръвта отново да може да тече безпрепятствено. Операцията трае около три часа. След това трябва да се остане някол­ко дни под контрол в интензивно отделение. Престоят в болница трае около две седмици. При около 85% от всички пациенти с байпас оп­лакванията изчезват или чувствително се по­добряват. Заболяването обаче, въпреки опера­цията, може да напредва. Ако в резултат на стеснение на коронарните кръвоносни съдове големи области от сърдечния мускул са застра­шени от недостатъчно кръвооросяване, опера­цията недвусмислено удължава живота.

Риск: Един до трима от сто пациенти умират В резултат на операцията.

Разширяване на стеснените кръвоносни съдове на сърцето (ангиопластика)

Тази операция не може да се проведе при всички пациенти. Тя е подходяща когато са стеснени

единични съдове и те са разположени близо до мястото на излизане на артериите от сърцето. При ангиопластиката лекарят най-напред обезболява място на ръката или крака, откъдето вкарва катетър в артерията и го избутва до стесненото място в сърцето. В катетъра е вграден балон. Той се надува на стесненото мяс­то и го разширява. Вмешателството продължа­ва около 45 минути.

С този метод един опитен лекар може да подоб­ри кръвоснабдяването на сърдечния мускул при 80 % от пациентите. При почти всеки пети па­циент няколко дни или седмици след намесата съдовете отново се стесняват. Понякога още по време на интервенцията трябва да се напра­ви байпас-операция. Разширяването на кръво­носните съдове може да се повтори много пъти.

Риск: Съответен на този при байпас-операцията: един до три от сто пациента умират.

 

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували

Това ще ви помогне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

За да функционира правилно този сайт използва бисквитки.