Има ли пол болестта?

Оказва се, че да. Не става дума само за типичните мъжки и женски заболявания, но и за спецификата на лечение.

 

Какъв е полът на болестта?

Много болести имат полови особености. Например забо­ляванията на щитовидната жлеза и захарният диабет са по-разпространени при жени­те. И обратно: има заболява­ния (например сърдечносъдови­те), които се срещат по-често или се развиват по-рано при силния пол. Част от заболява­нията протичат еднакво и при двата пола. Но при друга част клиничната картина е различ­на: например инсултите при жените протичат по-тежко, отколкото при мъжете.

Медицината винаги се е деляла на детска и за възрастни, но подходите в лечението на мъжете и жените доскоро бяха еднакви.

Неравенство

Първи биха тревога амери­канските медици в края на XX век, когато установиха, че при абсолютно еднаква терапия смъртността от сър­дечносъдови заболявания при жените расте, докато при мъжете пада. Много скоро стана ясно, че нарушенията на липидния обмен са раз­лични за мъжкия и женския организъм и е необходимо да се лекуват с различни меди­каменти. По същото време специалистите обърнаха внимание, че хирургично­то лечение на коронарните артерии при жените дава недостатъчно добри резул­тати. Известно е, че мъжките артерии са по-големи от жен­ските, но всички стентове (конструкции, с чиято по­мощ се разширяват свитите артерии) се произвеждат в един размер и просто не са подходящи за женския организъм. А всъщност от това дали стентът е правилно подбран, зависи изходът на операцията. След поредица такива открития стана оче­видно, че полът на пациента е един от най-важните фак­тори, които лекарите трябва да имат предвид, когато на­значават лечение.

Нов поглед

Докато основният проблем не беше ясно формулиран, уче­ните се ориентираха преди всичко по представителите на силния пол, които са основ­ният контингент добровол­ци в научните изследвания и при тестване на лекарства. Последните открития показ­ват следното: благодарение на такива фактори като хормо­налните особености на жен­ския организъм, различната активност на гените и специ­фичната работа на ензимите, някои лекарствени средства могат да въздействат на же­ните по-различно, отколкото на мъжете.

Днес в САЩ и Западна Европа медиците се отнасят много сериозно към изучава­нето на половите особености на заболяванията. Хвърлят се много усилия и големи суми за изследвания по този въпрос. В САЩ вече е абсолютно за­дължително във всяка научна публикация да има сведения за половите различия. Уче­ните трябва да набират сред доброволците достатъчно жени, за да имат реални ре­зултати.

 

Знанието е сила

В крайна сметка, човекът, кой­то назначава лекарствения медикамент и дозировката, е лекарят, затова от неговата осведоменост по този въпрос зависи изходът на лечението. Но и всяка жена трябва да знае за съществуването на тези раз­лики – при това не само от фи­зиологичен, но и от психологи­чески характер. Установено е, че когато се разболеят, жените се обръщат към лекар много по-късно от мъжете. Отначало се съветват с приятелки, род­нини, със съпрузите си. Затова често се случва заболяването да не бъде овладяно навреме.

Важно е да се знае, че за жените – дори повече, откол­кото за мъжете – е важен здра­вословният начин на живот. Природата (с помощта на хор­моните) предпазва по-дълго жените и сериозните заболя­вания ги застигат по-късно, отколкото мъжете – към 65 години при жените и към 50 години при мъжете. Но все пак, когато болестите настъпят, при дамите те по-често протичат тежко, лекарствата въздейст­ват по-трудно и със сериозни странични ефекти (защото обикновено става дума за по-напреднала възраст). Много е важно и лекарите, и самите пациентки да обръщат внима­ние на половите особености на заболяванията и свързаните с тях рискове. Например при жените пушачки, особено ако приемат противозачатъчни или са нахормонозаместител-на терапия, рязко се повишава рискът от тромбози.

Дори днес да няма отго­вор на много въпроси, всички трябва да знаем, че съществуват полови различия при заболява­нията и лечението, а науката се занимававсе по-задълбочено с разработки в тази област.

 

Д-р Славчо Славчев: нарушенията на съня увеличават риска от инфаркт 5 пъти!

 

 

 

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *