Трайно кривогледство (явно кривогледство, съдружен страбизъм)

Скритото кривогледство при децата се наблю­дава в редки случаи и обикновено то предшест­ва трайното кривогледство.

Оплаквания

Козметичният дефект прави впечатление. За­сегнатите не виждат пространствено.

Причини

-вродена или придобита фузионна слабост вследствие на дребна шарка, скарлатина или коклюш;

-далекогледство;

-нарушен синхрон на страничната отражател­на способност;

-злополуки със сътресения на мозъка, душевни кризи;

-изключване или неправилно насочване на една­та зрителна линия.

Риск от заболяване

Различните форми на аметропия следва да бъ­дат своевременно лекувани, за да не се развие трайно кривогледство като последица.

Възможни последици и усложнения

Постоянно фиксиращото око остава завинаги с намалена зрителна способност, въпреки че то няма органичен дефект. Или засегнатите така „управляват“ очите си, че виждат ту с дясното, ту с лявото око (анормална кореспонденция). При този сменящ се вариант на изкривяване се запазва зрителната способност на двете очи. Но и в двата случая е увредено пространстве­ното виждане. Рискът при някаква злополука да се загуби добре виждащото око се увеличава тройно.

Профилактика

Редовни контролни прегледи при очен лекар.

Нужда от лекарска помощ

Веднага, щом се забележи изкривяване на очите. При очните прегледи на деца до петгодишна въз­раст родителите трябва да настояват за про­веждане на т.нар. атропинова скиаскопия. При нея в продължение на четири дни в двете очи два пъти дневно се капва половинпроцентов атропинов разтвор. Тази предварителна подготов­ка блокира мускула на очната леща и по този на­чин изключва акомодацията. Само така лекарят може точно да определи аметропията и да пре­дотврати грозящата опасност от намалено зрение на едното око.

Самолечение

Не е възможно да си помогнем сами.

Лечение при децата

Всеки лекар и клиника предпочитат определени методи на лечение. Ето защо трябва да остане­те на веднъж избраното място. Най-подходящи са училищата за зрение, които съществуват към всяка очна клиника. Осведомете се за болни­ца, която има добро име по отношение на леку­ването на кривогледството. Накарайте очния лекар точно да ви обясни отделните етапи на лечение.

Цел на лечението

-да се предотврати отслабването на зрението;

-да се попречи, респективно премахне, грешно­то програмиране на ретината;

-да се постигне правилно управление на двете очи за далечна и близка настройка.

Етапи на лечение

В началото лекарят не винаги може да прецени дали е необходима и операция и дали ще се нало­жи провеждането на следоперативно лечение. Приблизително при всяко трето дете с криво­гледство се налагат две до три операции за ко­рекция. Това изисква добро сътрудничество между родителите, детето и лекаря, както и много търпение от тяхна страна. В повечето случаи обаче усилията са възнаградени: в тече­ние на годините „козметичният дефект“ изчез­ва и двете очи запазват зрителната си способ­ност. Пространственото виждане обаче не ви­наги може да се постигне.

Провеждане на лечението

Когато причината за кривогледството е ранно далекогледство, то следва да се коригира с очи­ла. Това е възможно още през първата година от живота на детето. То трябва да носи очилата и през следващите години, при това непре­къснато – може да ги сваля само когато спи. Ако коригиращите очила се захвърлят, това може да унищожи постигнатите резултати от лечение­то в продължение на месеци. Следващата стъп­ка е оклузивното лечение. При него се закрива ту едното, ту другото око (водещото око за по-дълго, другото – за по-кратко време). За тази цел може да се постъпи по един от следните на­чини:

-върху очната кухина се прикрепя превръзка с леплив пластир. Тя трябва да осигурява дос­тъп на въздух до окото;

-едното стъкло на очилата се облепва с различ­ни фолиа в зависимост от вида на смуще­нието;

-в окото се капва някакъв медикамент за раз­ширяване на зеницата. При заболявания с ви­сока температура и разстройство това лече­ние трябва да бъде прекъснато.

Оклузивното лечение може да продължи с месе­ци и години. Обезателно трябва да се спазват установените от лекаря периоди на лечение. Не бива да ви обезкуражава, ако подобрената зрителна способност на очите доведе до ново изкривяване. То може да бъде отстранено с но­во лечение.

По възможност упражненията против криво­гледство следва да се провеждат с детето в оч­на клиника от специалисти. Те се налагат поня­кога преди и след операции.

Днес методите за стимулиране на зрителната активност се считат за най-добрите упражне­ния срещу кривогледство. При тях доброто око се затваря, а окото с намалено зрение е прину­дено да следва движенията на „мускулния тре­нажор“.

Опериране на кривогледство

Приблизително при Всяко второ дете, лекувано заради кривогледство, се налага операция за ко­ригиране на неправилното разположение на външните очни мускули. Операцията цели максимално изправяне на положението посред­ством съкращаване на единия очен мускул или издърпване назад на другия. В зависимост от смущението или от предварителното лечение, може да се наложи многократно извършване на подобна операция.

Днес вроденото кривогледство, големият ъгъл на изкривяване, изкривяването навън, трепере­нето на очите и кривогледството с принуди­телно държане на главата се оперират още от втората година от живота на детето. В други случаи се оперира до петгодишна възраст. Пре­ди това едностранното изкривяване трябва да се превърне в сменящо се изкривяване. Ако кри­вогледството се прояви по-късно, следва да се оперира възможно най-бързо.

Лечение при възрастни

Контактните лещи подобряват пространстве­ното виждане, но те не могат да повишат зри­телната острота.

Обикновено оперирането при възрастните е чисто козметична мярка. При това съществува опасност:

-след операцията да се вижда двоен образ

-или да не бъде постигнато паралелното разпо­ложение на очите. Шансовете за добър резултат могат да бъдат преценени само от опитен хирург-специалист. Пациентите, които при предварителното лече­ние са носили призматични очила и впослед­ствие виждат двойни образи, следва да се отка­жат от операция. В такъв случай шансовете за успех са твърде нищожни.

 

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Актуални промоции в lekuva.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.