Начало / Здравето от А до Я / Болести на психиката / Нарушения в съня (безсъние)


Нарушения в съня (безсъние)

С настъпването на съня много от органичните процеси преминават „на слаби обороти“. Телес­ната температура спада с няколко десети от градуса, дишането и пулсът се забавят, кръвното налягане се понижава.

Човешките сетива възприемат заобикалящата действителност само ограничено, в състояние на сън цялата нер­вна система е с намалена възбудимост. Това превключване на тялото на „икономичен режим“ прави възможен жизнено необходимия покой и предпазва ограничените енергийни резерви на организма.

Отношението към съня се формира от култура­та, в която живеем. Милиони хора имат разли­чен ритъм на сън и бодърстване от нашия. Нап­ример те почиват и спят по обяд, а през нощта са будни до по-късно. Също така налице са раз­личия между отделните индивиди, както и спо­ред възрастта. Следователно не съществува някаква „норма“ за „правилен“ сън.

Чувствителност към климатични условия

Според това дали атмосферното налягане е яиско или високо, дали е светло или тъмно, каква е продължителността на слънчевото греене или температурата, някои хора се чув­стват жизнерадостни или неразположени, ви­тални или унили.

Смущенията в общото състояние като главо­болие, нарушения в съня, депресивни състоя­ния, тревожност, смущения в кръвообращени­ето и дихателни страдания могат да се акти­визират предимно в условията на сух и горещ климат, при ниско налягане, през студените и тъмни годишни времена.

До ден днешен в науката цари неяснота дали и в каква степен подобни страдания са причинно свързани с климатичните условия или про­изтичат от сложното взаимодействие меж­ду духовното и социалното здраве, от една страна, и промените в климата, от друга страна. Показателно в това отношение е из­следването на депресиите. Хора, които през есента и зимата често са унили, в мрачно нас­троение или тъжни, могат да отдадат състоянията си на кратката продължителност на въздействие на слънцето и светлината. Можем да допуснем обаче, че тъжното нас­троение се корени също така в променената социална активност: когато денят е къс, ние по-малко излизаме навън, по-рядко се срещаме с приятели и познати и повече се отдръпваме в своя частен вътрешен живот.

При това положение началните меланхолични настроения могат да прераснат в депресия . Чувствителност към времето често се наб­людава и при ревматични заболявания, астма, след счупвания на кости, за което медицината също не дава със задоволително обяснение.

С оглед на това трудно можем да формулира­ме една обща теория на чувствителността към атмосферните условия.

Решаващи могат да бъдат:

–      индивидуалната предразположеност на орга­низма да реагира на колебанията в атмос­ферното налягане, например, с „поражаеми“ органични системи и функции

–      повишената психична готовност да се „до­пускат“ по-лесно и бързо смущения в общо­то състояние, когато времето е лошо или внезапно се промени. Също така изменените климатични условия могат да освободят за­сегнатия от потребността да изследва дъл­боките причини на „своето“ страдание

–      ниското атмосферно налягане, което в пре­тъпканите градски райони (опасност от смог) се събира в „парникови похлупаци“, мо­же да има особено негативно въздействие върху здравето поради концентрацията на отровни вещества в околната среда.

„Чучулиги“ и „сови“

Правилото за осем часа сън е резултат на дълго историческо развитие. Съобразно това прави­ло е организиран общественият живот, съобразно него функционират училищният и трудо­вият живот, както и часовете за хранене и по­чивка.

За индивидуални отклонения има малко място. Това може да бъде много мъчително за отдел­ния човек. „Вътрешният часовник“ командва „совите“ да си лягат с около час и половина и да стават почти два часа по-късно от „чучулиги­те“. Двата типа хора се нуждаят от сън, съот­ветстващ на техния телесен ритъм. В тази връзка народните мъдрости от рода на „рано пиле рано пее“ или дискриминиращото определе­ние „поспаланко“ са неудачни. Различията между двата типа хора се разпознават още през деня по изменението на телесната им температура.

Продължителност на съня

Продължителността на съня също зависи от възрастта. Кърмачетата проспиват почти две трети от времето си, малките деца се нуждаят от десет до дванайсет часа сън, а по-големите вече постепенно се приближават до необходимото време за сън от осем до десет часа. Хората на средна възраст се чувстват добре с осем часа сън. С напредването на възрастта продължителността на съня намалява Сънят става все по-кратък и вече на седемдесетгодишна въз раст човек спи от пет до шест часа дневно.

Оплаквания

-смущения на заспиването – човек лежи буден мъчително дълго. В екстрени случаи дори в продължение на часове;

-смущения в съня – човек често се събужда, сънят е повърхностен и „накъсан”;

-преждевременно събуждане – човек се събужда „прекалено рано“ и не може повече да заспи.

Заблуди

Нощта може да действа като скоростна киномашина. Периодите на лек сън и бодърстване могат да се оценят като малко по-дълги, отколкото са били в действителност.

Единствената оценъчна мярка за качеството на съня може да бъде само усещането за отпочиналост на следващата сутрин. Ако през деня се чувствате дееспособен и бодър, вие не страдате от нарушения в съня, дори нощем да се съ­буждате многократно.

Причини

Алкохол

По изключение в определени ситуации чаша вино или бира могат да изпълнят функцията на „Хапче за сън”. Но когато прехвърли рамките на това ограничено количество, алкохолът може да наруши съня.

Обикновено с алкохол бързо се заспива. По време на съня обаче той натоварва нервната система и ;елия организъм, който е ангажиран с мъчително дълго, в екстрени случаи дори в продължение на часове. „Опияненият” се събужда сравнително бързо и от този момент сънят му е нарушен. Потиска се най-важната фаза на съня, сънят РЕМ, променя се кривата на съня. В заключение можем да кажем, че алкоховът най-често предизвиква нарушения на съня.

Работа на смени

С нарушен ритъм на съня са всички хора, които се трудят на смени. „Светло-тъмният такт“ заедно с „вътрешния часовник“ излизат от равновесие. Дневният сън обикновено е „повърхностен“ и съкратен и едва ли може да навакса изгубените часове за сън през нощта, близо 80% от трудещите се на смени страдат от нарушения на съня.

Психо-социални проблеми

Душевното равновесие има решаващо влияние за качеството на съня. Затормозяващите житейски ситуации, които не могат да се свържат с определено събитие, обикновено разстройват съня „неусетно“.

Продължителни брачни кризи, назряващи кон­фликти в семейството, повишени изисквания в службата, отношения, лишени от обич, незадо­волена сексуалност или липса на социално приз­нание се отразяват отрицателно върху качест­вото на съня.

Недвусмислени показатели за психични пробле­ми са състоянията, когато се измъчваме преди заспиване, дори се страхуваме да заспим, блъс­каме си главата с привидно безсмислени пробле­ми, често ставаме и сънят ни оборва едва в ран­ните утринни часове. Тогава обаче обикновено спим добре.

Тъжните настроения или депресиите обикнове­но се проявяват по друг начин. Човек заспива добре, но след няколко часа отново се събужда. Тогава започва мъчението, неспокойното будуване. Нарушенията в съня често са единственият симптом на депресията.

Шум

И по време на сън слухът ни остава „буден“ и сиг­нализира на вегетативната нервна система външните дразнения.

Може да се очаква смущение в съня, когато човек привидно е „привикнал“ с шума и вече не го регистрира съзнателно.

В тих жилищен квартал силата на шума през нощта е 30 до 35 децибела, с уличния шум – до 70-80 децибела и при строителен шум – около 90 децибела. А дълбочината на съня отслабва още при 50 децибела.

Жилище и обстановка за сън

Лошият и сух въздух могат да попречат на съ­ня, така както и прекомерната топлина (над 18 градуса). Меките легла, които пречат на оптималното положение на гръбначния стълб или на­рушават оросяването с кръв, също така се от­разяват отрицателно върху качеството на съня.

Отрови

Често смущенията в съня са първите признаци на пораженията, които отровите в жилището и в околната среда нанасят върху чо­века. Електромагнитните полета също така могат да навредят на качеството на съня

Лекарствени средства

Болкоуспокояващите, противогрипните и съ­държащите кофеин медикаменти тонизират и така могат да умножат проблемите със съня. Подобен е случаят и с препаратите, които съ­държат ефедрин, теофилин или сходни вещест­ва. Те се срещат предимно в лекарствените средства против грип, кашлица и хрема, в медикаментите срещу бронхит и астма и (по-скоро рядко) в лекарствата, стимулиращи оросяване­то с кръв. Медикаментите за убиване на апети­та почти винаги водят до нарушения в съня. При смущения в съня попитайте своя аптекар или лекар за наличието на тонизиращи вещест­ва във вашите лекарства. Приспивателните средства могат да приспиват, но впоследствие те въздействат отрицателно върху вашия сън. Опитът за отказ от медикамента след извес­тен период на пристрастяване към него изпра­вя човека пред същите оплаквания, които е имал преди приемането на приспивателно; в някои случаи настъпват дори още по-сериозни смуще­ния.

Заболявания

Грижата за здравето може също така да раз­строи съня, както и симптомите на много бо­лести.

Риск от заболяване

Близо една трета от хората страдат от нарушения в съня. Половината от тях чувствуват застрашително нарастване на оплаквания­та си. В това отношение жените са два пъти пo-засегнати от мъжете.

Последици и усложнения

Непосредствените последици от смущенията в съня са познати на всеки: човек се чувства като разбит, изтощен, изцеден, зашеметен, опитва се да преодолее слабата си концентрация и се нуждае от цели часове, за да се почувства поне наполовина годен. Продължителният недостиг на сън се отразява върху цялата нервна систе­ма, смущава годността за възприятие, сетива­та и действа като изтезание. Лишаването от сън и смущаването на съня до днес принадлежат към най-ефикасните средства за разпит. Най-честата последица от нарушенията в съня е упоритата употреба на приспивателни, която прераства в лекарствена зависимост и може да промени трайно качеството на съня.

Профилактика

–      за вечеря приемайте само лесно смилаеми храни;

–      вечер избягвайте алкохол, кафе, зелен и черен чай, напитки с кола;

–      използвайте вечерните часове за разтоварва­не: четете, бъбрете си, играйте, къпете се или просто се размотавайте;

–      движение и спорт, вечерна разходка;

–      проветряването и циркулацията на въздуха в спалнята могат да се регулират посредством устройства за фиксирано стъпаловидно отваряне на прозорците. Изпотяването на про­зорците в студените дни сигнализира за твърде висока влажност на въздуха и твърде силна изолация;

–      при звукоизолиращи прозорци трябва да се по­мисли за достатъчна циркулация на въздуха в рамките на жилището. Посредством модерните изолиращи прозорци вредните вещест­ва в дома от текстил, килими, подови настил­ки и дървени плоскости могат да достигнат заплашителни показатели. Отваряйте вратите към поме­щенията, в които нямате шумоизолиращи прозорци. Намалете отоплението и съобразно индивидуалните си потребности поддър­жайте спалнята си по-хладна;

–      най-доброто за гръбначния стълб е плоското легло с решетка от летви. Хората, които не могат да лежат по гръб, би трябвало да облек­чават горната част на трупа си посредством повдигаща се подвижна част на леглото;

–      матракът и завивките следва да са от естес­твени материали, които достатъчно попи­ват влагата – за една нощ човек отделя близо половин литър пот;

–      най-често се забравя, че сексуалността и неж­ността, контактът с кожата и топлинната обмяна успокояват, отпускат и пораждат здрав сън;

Нужда от лекарска помощ

Идете на лекар, когато сънят ви продължава да е нарушен и след две-три седмици на опити да си помогнете сами. Вземете със себе си и вашия дневник на съня. Съв­местното четене може да осветли нещата по нов начин.

Ако проблемите със съня Ви (предимно ранно съ­буждане и накъсан сън) се съчетават с други оп­лаквания като липса на тонус и апетит, чувство за вина и неохота, отслабване, трудна концен­трация и нарушаване на годността, то това мо­же да е признак за сериозна депресивна потисна­тост. В такъв случай непременно идете на лекар.

Самолечение

–      ритуали за отпускане: съвместно изиграйте някоя игра, накарайте някой да ви почете, пий­те мляко с мед;

–      упражнения за отпускане;

–      масаж;

–      движение и спорт;

–      успокоителни чайове.

Подкрепящо действа всичко, което помага за душевното отпускане. Човек трябва „да се освободи вътрешно и външно“, за да намери по­кой. Много хора предпочитат за тази цел да се гушкат, индивидуални пози на ръцете и краката, собствени възглавници или завивки, които да обгръщат. Поддавайте се на тези потребнос­ти. Дори възрастните нямат основание да се срамуват заради тях.

За да се открият причините за по-продължител­ните смущения на съня, от полза ще е да се во­ди дневник на съня. След седмица-две система­тизирането ще ви помогне да разпознаете раз­стройващите причини.

Нарушенията в съня като шанс

Тъй като сънят се нарушава преди всичко от психични проблеми, нощта може да се превърне във важен сътрудник по проблемите. Тихо е, партньорът и децата спят, никой не ни пречи и можем да поразсъждаваме върху самите себе си. Под закрилата на нощта можете отново да преосмислите неразрешени конфликти, грижи, ядо­ве, предстоящи решения, кризисни отношения или проблеми в професията. Разбира се за тази цел би трябвало да станете и да промените по­мещението. Опитайте се да направите междинен баланс или да формулирате аргументи за ва­шите решения. Анализирайте малки стъпки за “решаване на даден проблем. Записвайте мислите си или изпращайте „писма“ до себе си. Затормозяващите ситуации или събития се разрешават по-лесно, когато те са споделени.

Лечение

Когато смущенията на съня са свързани:

–      с някакво физическо заболяване, трябва да бъ­де лекувано „основното заболяване”;

–      със затормозяваща организация на труда или с отровни вещества на работното място, опитайте се да спечелите подкрепата на коле­гите, на съвета на ръководството и на персо­нала и да се работи за подобряване условията на труд. В някои случаи е наложително да смените работата си;

–      с психосоциални проблеми, потърсете консул­тация и психотерапия.

Лечение с медикаменти

Много лекари реагират на нарушенията в съня с „късо съединение“: те предписват приспивател­но, въпреки че повечето препарати дори след кратък период на приемане могат рязко да вло­шат съня:

–      влошаването на съня подвежда да се увеличи дозата. По-големите количества изменят съ­ня в „една единица наркоза“;

–      приспивателните въздействат върху фазите на съня. Нощните транквиланти (бензодиазепини) променят фазата на дълбокия сън, а ос­таналите в мнозинството си – фазата на съ­нуването;

–      при опит да се откажат нощните транквилан­ти и барбитурати след по-продължителен пе­риод на приемане могат да се проявят откло­нения на отказа. Дори след триседмично при­емане тези оплаквания могат да се проявят в сериозни разстройства на съня, световър­теж, главоболие, треперене, разстройство, гадене, загуба на тегло или страх и кошмари;

–      тези отрицателни реакции при отказване ни подмамват да продължим да вземаме лекар­ствата. По този начин неусетно за нас се зад­вижва спиралата на зависимостта и прис­трастяването;

–      сънотворните медикаменти с продължител­но действие се разграждат бавно от организ­ма и така те могат да действат до следващия предиобяд. През деня двигателната способ­ност и функционалната годност са затормо- зени от вцепененост.и замаяност;

–      има медикаменти (например някои нощни транквиланти), които могат да се „натруп­ват“ в организма. По този начин субстан­циите остават активни часове наред след последното им приемане.

Попитайте вашия лекар или аптекар за възмож­ните странични въздействия или последици. Сънотворните медикаменти са целесъобразни само в изключителни случаи:

–      краткосрочно при породени от обстоятелст­вата натоварвания или при адаптации; обик­новено е достатъчно еднократното приема­не, например при нарушаване на светло-тъмния ритъм след дълги полети;

–      при краткотрайни нарушения на съня, породе­ни от физически или душевни натоварвания, например при тежки болезнени заболявания, преди операции или в необичайна и чужда сре­да. Периодът на приемане на медикаментите не бива да е по-дълъг от три седмици (опас­ност от свикване с тях!).

 

Съдържание на дневника на съня

–      Кога сте си легнали, кога сте станали (събу­дили сте се)?

–      Какво сте яли и какво сте пили след 17.00 ча­са?

–      Какви лекарства сте вземали през деня?

–      Какво сте правили през деня? Какво сте ра­ботили?

–      Какво е било настроението ви през деня? Имало ли е събития или преживявания, кои­то са ви натоварили особено?

–      Дрямвали ли сте за малко през деня?

–      Как е бил нарушен сънят ви: при заспиване, по време на съня или с предварително събуж­дане?

–      Какво е било общото ви физическо състояние на следващия ден?

–      Какви мисли са се въртели в главата ви, докато сте лежали будни?

 

Чайове против смущения в съня, нервност и неспокойствие (успокоителни чайове, чайове за сън)

Корени от дилянка

Приготвяне

–      една чаена лъжичка дилянка се залива със сред­но голяма чаена чаша гореща вода;

–      запарва се 10-15 минути, след което се пре­цежда.

Приложение: За успокояване два-три пъти дневно се изпива по една прясно приготвена доза от настойката. При безсъние се изпива по една прясно приготвена чаша чай непосред­ствено преди лягане.

Шишарки от хмел

Приготвяне и приложение: Както корените от дилянка.

Листа от маточина

Приготвяне:

–      една до три чаени лъжички листа от мато­чина се заливат с една средно голяма чаена чаша гореща вода;

–      запарва се 10 минути и се прецежда.

Приложение: Няколко пъти на ден се пие по ед­на чаша прясно приготвен чай.

Листа от лавандула

Приготвяне и употреба: Както чая от мато­чина.

Общоуспокоителен комбиниран чай

Рецепта: 40 грама корени от дилянка, 20 грама шишарки от хмел, 15 грама листа от маточи­на, 15 грама листа от мента, 10 грама кори от портокали (померанца).

Приготвяне и приложение: Като чай от мато­чина.

 

Оценете статията
Оценка от гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

Един коментар

  1. Здравейте, къде могат да се направят консултации и евентуално лечение на нарушения на съня?
    Лек ден!
    Иван Мекушин

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*

Избрано за теб