ГЛЮКО БАЛАНС – четворна комбинация за нормализиране на кръвната захар

Д-р София Ангелова: Винаги има смисъл да се откажете от цигарите!

  • 90 на сто от болните с рак на белия дроб са пушачи, сочи статистиката

 

–          Д-р Ангелова, Минис­терството на здравео­пазването стартира вече кампания за отказване от тютюнопушенето с без­платни консултации. Вие ще участвате ли в нея?

–          Аз не работя само кам­панийно за отказване от тютюнопушенето, тъй като всяка сряда правя гру­пово лечение на пушачи.

–          Вие прилагате ком­бинирана терапия при от­казване от тютюнопуше­нето. Какво представлява тя?

–          В началото провеж­дам разговор с пушачите, защото те имат необходи­мост от това да усетят поддръжката, да усетят подкрепата от чисто пси­хологическа гледна точка. След това правя тестване по фагерстрьом, за да уста­новя степента на никотино­вата зависимост и според получените резултатите определям какво лечение трябва да се приложи. Ко­гато зависимостта е по­лека, може да се проведе монотерапия – или само с ме­дикамент, или само с игли. Но когато зависимостта е умерена или силна, прилагам комбинираното лечение, което от опита ми досега показва, че резултатите са по-добри.

–          В какво се изразява?

–          Комбинираната тера­пия включва медикамент, плюс иглотерапия. Аз из­ползвам освен иглотерапията и лазертерапия, за тези, които се страхуват от убождане. Точките се стимулират с лазерпунктура. Така се постига двоен ефект.

–          Защо?

–          Известно е, че когато се всмукне цигарения дим, в първите 10-20 секунди нико­тинът достига до мозъка. Свързва се с никотиновите рецептори и се стига до отделяне надопамин, т.нар. хормон на удоволствието и щастието, който прави пушачите щастливи, за кратко време, разбира се, защото той се изчерпва бързо и тогава ПУШАЧЪТ ПОСЯГА КЪМ НОВА ЦИГАРА И така постепенно се увлича в тази мрежа на зависимостта.

–          Какво постигате с прила­гането на медика­мента?

–          Аз използвам по прин­цип всички медикаменти, както и лепенки и дъвки, но най-вече – българските, които съдържат цитизин. Цитизинът има абсолютно еднакви свойства с нико­тина и може успешно да го замести. Препаратът се приема едва след като пушачът е избрал ден и час, в който няма да пуши. Това е много важно, тъй като залага в подсъзнанието самото действие по отказването. Има две групи пушачи. Едни­те, които са по-неразумни, започват да пушат цигара от цигара, след като са си избрали деня и часа за спирането им. А това е погрешно, тъй като се полу­чава отравяне на организма. Втората група са по-разум­ните. Избирайки деня и часа, те постепенно намаляват броя на изпушените цигари, достигайки до нула. Така ги съветвам и аз. В деня, в който са решили вече да не пушат, събуждат се сутринта, изсмукват една таблетка, за да потиснат рецепторите и да убият желанието за първата ци­гара. На обяд задължително, след като обядват, пият втората таблетка, а ве­черта – третата. Считам, че три таблетки на ден са абсолютно достатъчни. Но тези, които са закоравели пушачи, може да приемат през деня и още три допъл­нителни таблетки, но само при необходимост. Много важно е през този период от време да не забравят за шестте минути на не­преодолимото желание за душене, които трябва да прескочат. Пуши ми се, но не хващай веднага цигара­та, а свърши някаква друга дейност през тези шест ми­нути и след това желанието за цигара намалява. Това е едно трикче, което е из­ключително важно. Когато разговарям с пациентите ми пушачи, им подавам та­кива спасителни бримчици, за които да се хванат. След това, 12 до 16 часа, ако са ус­пели да не пушат, вече може да посетят кабинета ми, за да поставим игла.

–          Как се провежда иглотерапията?

–          Иглотерапията се про­вежда по два начина: микроиглотерапия и класическа, В първия случай се използват сребърни микрокабърчета Те се поставят в определе­ни точки (най-вече в т.нар. „душевна точка“, която успокоява), фиксират се с микропорест лейкопласт и остават на ухото три седмици. Когато на човек му се допуши и стане нер­вен, вместо да посегне към цигарата, достатъчно е да масажира леко с въртеливи движения върху микрокабърчето, с което се отделя прословутият допамин.

–          А вторият начин?

–          Вторият начин – това са класическите игли. Те се поставят в три последова­телни дни. След приключ­ване на сеансите можем да оставим и на едното ухо микроигличка за още 20 дни.

–          Какво целите с прила­гането на комбинираната терапия?

–          Медикаментът, съдър­жащ цитизин, когато се по­еме от пушача, се резорбира чрез кръвта, достига до мозъка, свързва се с нико­тиновите рецептори и пак се отделя допамин. От една страна, иглите спомагат за отделянето на този хормон, от друга – таблетките. По този начин пушачът изпит­ва удоволствие, без да пуши цигара. Ето това е сми­сълът на самото лечение. Наблюденията ми показват, че тези пушачи, които са със силно и умерено изразена зависимост, се по­влияват най-добре от комби­нираното лечение. Когато се приема медикамент или никотинови дъвки и лепенки и се пуши цигара, ефект не може да се постигне. Това трябва да стане ясно на всички пушачи, които са решили да се откажат от цигарите.

–          Защо?

–          Защото се увеличава нивото на никотина, в ре­зултат на което СЕ ПОЛУЧАВА ОТРАВЯНЕ С ГАДЕНЕ, повръщане и сърцебиене. Пушачите казват в този случай, че не понасят ме­дикамента или препара­та, изхвърлят ги в коша и продължават да пушат. Затова моят съвет е да се избере ден и час, в който да се откажат цигарите и тогава да се използват съответните медикаменти. Всъщност по този начин може да се преодолее лесно кризата. Абсолютна илюзия е да си мислим, че можем да се откажем от цигарите, ако не сме взели решението да ги спрем, ако не сме го заложили в подсъзнанието си, а очакваме да се случи някаква магия.

–          Какъв успех се по­стига при прилагането на този вид терапия?

–          Средно, в края на комби­нираното лечение, около 70 човека от 100 спират цига­рите. Много пъти пациенти ми задават въпроса, дали е безопасно да пият медика­мент, тъй като в листовките има посочени много странични ефекти. Всяко лекарство има странични ефекти – при един пациент да се е случило, задължи­телно трябва да се впише в листовката. Но много важно е медикаментът да се прие­ма, когато вече си спрял да пушиш. Медикаментът не е по-вреден от самите цигари. В цигарите се съдържат над 400 токсични вещества.

–          Вие сте специалист по белодробни заболява­ния. Бихте ли коментирали противоречивата инфор­мация, която напоследък, се изнася относно пуше­нето като рисков фактор за развитие на рак на белия дроб?

–          Не мога да се съглася с това нещо. Има, разбира се, и много други фактори, кои­то водят до развитието на рак на белия дроб, но водещ сред тях е тютюнопуше­нето. Веднага мога да ви цитирам данните. Ретрос­пективно съм изваждала истории на заболявания в нашата болница и трябва да ви кажа, че 90 на сто от болните с рак на Делите дробове са пушачи. Аз мисля, че при тези страшни цифри и „боговете мълчат“! Още през 30-те – 40-те години на миналия век изследователи от Кьолн установяват ста­тистическата зависимост между пушенето и рака на белия дроб. Погледнете кол­ко отдавна са започнали да съобщават за такава връз­ка. През 1938 г. в списание „Наука“ излиза статия на Раймонд Перла, от универси­тета „Джон Хопкинс“, в коя­то се проследява животът на 6813 мъже. Перла прави извода, че само 45 наето от пушачите достигат до 60 годишна възраст. Отделно от това, още през 1928 г. е установена й вредата от пасивното пушене. Шон Хер – немски лекар, доказва, че РАЗВИТИЕТО НА РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ ПРИ ЖЕНИТЕ е обусловено от вдишва­нето на тютюнев дим от съпрузите им пушачи. Не може да се отрича това нещо и ние днес виждаме в нашите белодробни клиники колко висок е процентът на рак на белия дроб сред пушачите.

–          Ако аз съм пушач вече 30 години, какъв е смисъ­лът да откажа сега цига­рите? Мога ли да избегна настъпилите промени в организма ми?

–          Винаги има смисъл. И никога не е късно да се от­кажете от пушенето. Рис­ковете намаляват, разбира се, в различна продължител­ност. Първото нещо, кое­то впечатлява, това е, че намалява въглеродният монооксид, няма го амоняка и химикалите, няма вече какво да дразни дихателната система, започва да намалява кашлицата и т.н. Трябва да минат обаче десет години, за да влезе бившият пушач в риска на непушачите, a по отношение на сърдечносъдовите и ракови заболявания  – до 15 години. Но има и нещо друго. Белият дроб се развива до 25-та година и след това започва да старее, 4 губейки 10-20 мл от обема си на година. Пушачите обаче губят 90 до 100 мл на година. И затова при тях остаря­ването на белия дроб става много рано и развитието на ХОББ – също. Разбира се, всичко е много индивидуал­но, тъй като някои хора са по-чувствителни от други.Периодът, в който може да се развие заболяване, също е различен. По данни на СЗО при 20 години активно пуше­не започват вече тежките прояви и не е нужно човек да чака те да се проявят, за да се погрижи за здравето си. Никога не е късно да се • откажат цигарите!

–          А за електронните цигари какво ви е мнени­ето?

–          Аз съм против електронните цигари, защото целта, която си поставям в лечението, е, от една стра­на, да повлияя на зависи­мостта към никотина и от друга – да унищожа условния ‘ рефлекс за пушене, тъй като пушенето е автоматизъм, то е свързано с повторение на едни и същи действия – да извадиш кутията, цигарата, след това запалката… Дори и насън да събудиш пу­шача, той ще извърши тези действия, защото в мозъка му има условен рефлекс. За­това не харесвам електрон­ната цигара като средство за отказване от пушенето. Чрез нея също се извършва действието пушене и този ефект се съхранява.

 

 

Все още ли искате да пушите? СПРЕТЕ ЦИГАРИТЕ С КУДЗУ КОРЕН – най-доброто средство в света против тютюнопушене!

 

 

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

За Lekuva.net – в-к „Доктор”

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *