Критическа възраст – климактериум

Критическата възраст е времето на отзвучава­щата полова зрялост. Тя завършва с последно­то кървене и се нарича още менопауза. Яйчници­те постепенно преустановяват своите проце­си на зреене, преустановява се образуването на естрогени и прогестерон. В резултат на това през този период между 45 и 55 години мен­струацията става нередовна, по-слаба, а също и по-кратка. Циклите се променят.

В резултат на хормоналните промени могат да се появят горещи вълни. Те се изразяват във внезапно чувство на горещина, което може да бъде съпроводено от изпотяване и води до чер­вени петна по кожата. Средно трябва да се очак­ват по четири до шест вълни на ден, които за­честяват през нощта и могат да нарушат съня. Влагалището става по-малко влажно и елас­тично.

Може да се стигне до чувство на страх, сърце­биене, световъртеж и отоци на ставите. Въп­реки всичко критическата възраст не е болест.

Психически промени

Психическите оплаквания често съпровождат органичните промени. Много жени страдат от безсъние, чувство на слабост, главоболие, тъж­ни или превъзбудени настроения. Климаксът е време на увеличен стрес, в което дори и без органични промени не би било лесно човек да запази ста­билност и равновесие.

 • в средата на жизнения път, някъде около 40-та година от живота, почти всеки си прави равносметка: децата напускат дома, парт­ньорството изглежда изчерпано. Жените, ко­ито искат отново да се върнат в професио­налния живот, най-често преживяват горчиви разочарования. Иа пазара на работната сила те се оценяват като стари и трудно приспо- собими
 • видът на тялото се променя. Докато мъжете носят без проблеми бръчките си, много жени страдат от промяната на косите, на еластичността на кожата и от увеличаващите се те­лесни закръгления
 • критическите години често са натоварени със загуби. Жените трябва да се сбогуват не само с децата, личните мечти или надежди изглеж­дат вече неизпълними, прибавя се социалното пренебрежение спрямо по-възрастните жени. Обожествяваната от обществото картина на вечно младата и красива жена дълбае теж­ки рани в самочувствието на по-възрастните

Тези натоварвания могат да засилят много фи­зически и душевни оплаквания. Понякога те едва сега се проявяват.

Самолечение

Лекарски грижи се налагат едва когато оплаква­нията прогресивно обременяват всекидневие­то и общото състояние чувствително е нару­шено. Подгответе се физически и душевно за го­дините на критическата възраст.

 • движението и спортът поддържат телесно­то здраве, балансираното хранене регулира телесното тегло
 • в климактериума вие печелите нови свободи. Разполагате с повече време, отколкото по-ра­но. Може би сега – евентуално за първи път – сте в състояние да подредите своето бъдеще според собствените си потребности и же­лания
 • почти всички партньорски взаимоотношения печелят в качествено отношение от тези промени. Новото, активно планиране на живо­та открива нови перспективи: занапред вие вероятно разполагате с повече от една трета от своя живот
 • сексуалният живот може да бъде освободен от принуда и страх, не се очакват нежелани бременности
 • обърнете внимание на своите чувства: скръб­та е важна реакция, за да можете да преживе­ете загубите. Допуснете тази скръб, за нея ня­ма нито „погрешен“ момент, нито „правилна“ форма. Разговори с приятелки, записки или дневници помагат, активно да се преодолеят промените
 • не очаквайте твърде много от новата органи­зация на своето ежедневие. Промените поня­кога се нуждаят от повече години, докато мо­гат да бъдат интегрирани в един наистина „нов“ живот и поглъщат твърде много енер­гия. Не бързайте, нужно ви е време

Лечение

Повечето жени в този отрязък от живота мо­гат да се справят без медикаменти. За повече­то истинска тегоба са преди всичко топлите вълни. Акупунктурата е много успеш­на за лечението на „типичните оплаквания на климактериума“. Така наречената хормонална субституираща терапия може да облекчи преус­тройството и да направи органичните оплаква­ния по-поносими. Предписват се естрогени или комбинация от естрогени и гестагени. Който използува комбиниран препарат, поддържа и мним менструационен цикъл, при който продъл­жават да се явяват и кръвотечения. Приемането на медикаменти в най-редките слу­чаи се налага повече от една година. Странични­те действия и рисковете на хормоналното ле­чение могат да се окажат значителни.

Допълнително лечение с успокояващи средства или други психофармакологични медикаменти не е целесъобразно. Симптомите само се покри­ват, а с това преодоляването на причините е по-трудно. Транквилантите крият допълнител­но висок риск от привикване, психотичните средства или антидепресантите би трябвало да се запазят за тежки душев­ни заболявания.

Хормонални средства

Хормоните, с които организмът регулира своя менструационен цикъл, могат да се приемат и като медикаменти. Такава намеса в хормоналната система може да има многостранни стра­нични прояви. Включването на хормони е спорно най-вече при оплаквания, които могат да бъ­дат облекчени и с по-малко рискови лечебни средства. Преди всяко хормонално лечение лека­рят трябва да се увери с изследване на кръвта, че наистина съществува хормонален недоимък (или излишък). Съотношението между естроге­ни и гестагени най-често е по-важно отколкото измерената стойност.

Хормоните се включват, за да:

 • се замести недоимъкът на собствени за орга­низма хормони (субституционална терапия)
 • се стимулира отделянето на хормони
 • се потисне отделяне на хормони в организма
 • се лекуват тумори

Прилаганите в тези случаи хормонални препара­ти с полови хормони са или чисти естрогенни препарати, чисти гестагенни препарати или комбинация от двете действуващи вещества.

Медикаменти, съдържащи естрогени

Epimestrol, Estradiol, Estriol, Ethinylestradiol, Estron, Fosfestrol, Mestranol, конюгирани естро­гени, Polyestradiol, Quinestrol-отчасти c допъл­нителни означения.

Естрогени

В приложената към опаковката бележка можете да проверите дали медикаментът съдържа ест­рогени.

Колкото по-дълго една жена взема хормонален препарат, който съдържа само естрогени, и кол­кото по-високо е дозиран той, толкова повече се покачва рискът да се развие рак на маточната лигавица.

За да се избегне този риск, лечението само с ес­трогени е краткотрайно, но и тогава се допус­ка в малко области на приложение, например:

 • в единични случаи на силни кръвотечения, ко­гато могат да бъдат изключени органични причини
 • в единични случаи на стерилитет, когато при­чината е в състава на маточната лигавица
 • при определени видове рак на гърдата

При изброените по-долу оплаквания и заболява­ния също се прилагат естрогени, но те могат да бъдат вземани в комбинация с гестагени, които намаляват риска от рак на маточната лигавица. При жени, чиято матка вече е отстранена, та­зи защитна гестагенна добавка не е необходима.

 • горещи вълни по време на критическата въз­раст
 • лигавични промени във влагалището и пикоч­ния мехур, които се дължат на доказан хормо­нален недоимък
 • повтарящи се кръвоизливи или единични слу­чаи на допълнителни кръвотечения, когато могат да се изключат органични причини
 • кървене при избърсване, което се появява при възпаление на маточната лигавица
 • профилактично лечение на остеопорозата
 • изместване на менструацията в изключител­ни случаи
 • предпазване от забременяване или като „хап­чета след това“

Не бива да се приемат естрогени при:

 • заболявания на черния дроб
 • нарушения в обмяната на веществата
 • ендометриоза
 • карцином на гърдата или маточното тяло
 • ако вече сте имали запушване на кръвоносен съд от съсирек

За всеки случай поговорете с вашия лекар дали хормоналното лечение е абсолютно наложител­но във вашия случай и какви алтернативи има. Информирайте лекаря за всички необичайни и алергични реакции на естрогенните препарати, за специални диети, настоящи или планирани бременности както и за това, дали не ви пред­стои операция. Също така важна е информаци­ята и за всички налични заболявания.

Гестагени

От приложената към опаковката бележка може­те да разберете дали медикаментът съдържа гестагени.

Честите области за самостоятелно прилагане на гестагени са :

 • предизвикване на кръвотечение
 • кръвотечения в резултат на хормонален дисбаланс, когато могат да бъдат изключени ор­ганични причини
 • ендометриоза
 • в отделни случаи на силни менструационни болки
 • определени заболявания на гърдите и лечение на определени видове рак

Най-често все пак гестагените се приемат в комбинация с естрогени. За гестагените имат значение същите ограничения за прилагането им, както и за естрогените. За прогестерона се предполага, че повишава риска от образуване на кръвни тромби и риска от емболия на белия дроб и увреждане на мозъчните съдове. Също както и при прилагането на гестагени би трябвало да информирате своя лекар за всички необичайни реакции, странични действия и/или заболявания. Преди приемането им за всеки случай се инфор­мирайте за алтернативите за лечение.

Медикаменти, съдържащи гестагени

Allyiestrenol, Chlormadinon, Dydrogesteron, Flumedroxon, Gestonoron, Hydroxyprogesteron, Lynestrenol, Megestrol, Medroxyprogesteron, Medrogeston, Norethindrone, Norethisteron, Norgestrel, Progesteron – отчасти c допълни­телни означения.

 

Оценете статията
Оценка 1.5 от 2 гласували

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.