Язва на стомаха и дванадесетопръстника

Язвата (улкус) е дефект в лигавицата на стома­ха или дванадесетопръстника, който може да проникне в мускулатурата на стената, да прокърви и да пробие стената. Заболяването се сре­ща често.

Оплаквания

Признаци за язва на стомаха: Чувство на на­тиск и пълнота в областта на стомаха непосредствено след нахранване.

Признаци за язва на дванадесетопръстника: Болки на гладен стомах, дълбаещи, режещи, про­бождащи, често между пъпа и средата на ребре­ната дъга, често два часа след нахранване и нощно време; често с повръщане. Често и в двата случая има безапетитие. Парене под лъжичката и допълнителни оплаквания, като описаните при нервен стомах, има само всеки трети човек, който наистина е с язва. Половината от язви­те не дават никакви оплаквания. Поради това без предизвестие може да се стигне до стома­шен кръвоизлив или пробив на стомаха.

ВЕДНАГА ПРИ ЛЕКАРЯ

При стомашен кръвоизлив: гадене, повръщане на кръв, кървави, черни, странно миришещи из­пражнения. При обилен кръвоизлив бързо нас­тъпва шок.

При пробив на стомаха: режещи коремни бол­ки, изпотявания, ускорен пулс; след около шест часа настъпва шок.

Причини

 • фамилното предразположение е предпоставка организмът да реагира с образуване на язва при напрежения като например стрес в рабо­тата и взаимоотношенията, туберкулоза, ни­котин и алкохол
 • медикаменти: обезболяващи, които съдържат ацетилсалицилова киселина, и противоревма­тични средства предизвикват възникването и затрудняват оздравяването на язвите. В по-слаба степен предразполагат към образуване­то на язва: кортизон, някои средства против бронхити и язва, против повръщане, срещу инфекции (антибиотици), срещу пови­шено кръвно налягане, за разреждане на кръв­та, срещу алергии, захарна болест, някои сърдечно-съдови средства и противогъбични препарати. Ако приемате такива медикамен­ти, попитайте лекаря или аптекаря за техни­те странични действия
 • тежки злополуки или операции могат да при­чинят язва в разстояние на няколко часа (стре­сова язва)

Риск от заболяване

Двама от сто души получават язва някога през живота си. В Средна Европа това се счита за типична гастарбайтерска болест. Рискът от забо­ляване се повишава при:

 • работа на смени и на конвейр, на горещина, те­жък физически труд, нередовно хранене
 • работа в транспорта; работа в химически предприятия, в металообработващата индус­трия и при машинисти, които професионално са в контакт с отрови
 • рискът след излекуване на един улкус отново да се появи язва съществува при 85 процента от хората и е чувствително по-висок при пу­шачите, отколкото при непушачите

Възможни последици и усложнения

 • посредством ръбцообразуване изходът на стомаха може да се стесни (стеноза): резулта­тите са чувство на пълнота, безапетитие и чувствителна загуба на тегло
 • нелекуваната язва може да пробие стената на стомаха и да причини кръвоизлив. Това е опасно за живота и трябва веднага да се предпри­еме операция. Рискът да се умре от язва в пос­ледните години е относително намалял, тъй като новите медикаменти (блокери на кисели­ната, бисмутови препарати) предотвратя­ват опасността от рецидиви
 • ако язвите на стомаха се явяват многократно (това не се отнася за язви на дванадесето­пръстника), се повишава рискът от рак на стомаха

Профилактика

 • не приемайте обезболяващи средства без ле­карско предписание
 • пестеливо се наслаждавайте на „разредители­те“ на киселина – алкохол, кафе, чай, никотин, цитрусови плодове
 • винаги, когато можете, избягвайте стрес, страх и конфликти
 • разтоварващите техники могат да помогнат да живеете с по-малко стрес

Необходимост от лекарска помощ

Ако често получавате неясни болки в горната част на корема и останалите описани по-горе оплаквания.

Самолечение

 • престанете да пушите, оси­гурете си почивка, опитайте се „да изклю­чите“
 • не пийте високоградусов алкохол, особено на гладен стомах
 • не приемайте увреждащи стомаха медикамен­ти, ако те могат да бъдат избегнати. Дневни­кът с оплаквания може да помог­не на лекаря да проконтролира действието и страничните действия на медикаментите
 • чайове от лайка, мента и маточина могат да облекчат стомашните болки
 • изпробвани домашни средства са настойка от ленено семе и студен изцеден сок от сурово зеле
 • топли и влажни компреси в областта на оплак­ванията
 • акупресура
 • би трябвало да преосмислите и промените своя начин на живот и ситуацията, в която се намирате – избягвайте яд, страх и вълнения. Изучаването на разтоварващите техники може да бъде първата крачка към то­ва да проумеете вътрешния си живот с по­мощта на психотерапевтично лечение. Промените в поведението са по-важни за избягване новото появяване на язви, откол­кото лечението с медикаменти
 • би трябвало да ядете каквото ви харесва и да избягвате това, от което според собствения ви опит не ви понася. За предпочитане е разнообразна и пълноценна храна. Който има стомашна язва може да спаз­ва основните три хранения за деня. Хората с язва на дванадесетопръстника би трябвало да разпределят храната си на повече по-малки порции и да не ядат късно вечер

Лечение

Една трета от язвите оздравяват спонтанно, вероятно поради промяна в жизнената ситуа­ция.

Медикаменти

Стандартните средства срещу стомашните болки и за лечение на язвата – не за профилакти­ка на рецидивите – са препаратите, свързващи киселината (антиацидни), приемани три пъти дневно между храненията. От над петдесетте различни препарата с най-малко странични дей­ствия са съдържащите алуминий и магнезий. Днес лекарите все по-често изписват средства, потискащи киселинната секреция (Нг блокери).

Те трябва да се вземат само вечер, бързо осво­бождават от болката и в девет от десет слу­чаи водят до оздравяване на язвата. При продъл­жително вземане могат да предотвратят поя­вата на нова язва.

Ако поради страничните им действия свързва­щите или потискащи отделянето на киселина медикаменти не могат да бъдат приемани, доб­ра алтернатива са препаратите с пирензепин и защитния препарат за лигавицата сукралфат (Ulcogant). Тези препарати се вземат сутрин и вечер около половин час преди ядене. Може да помогне и проглумид (MiИс), който възпрепятства образуването на гастрин.

Най-малко рецидиви настъпват при хора, които са лекувани с медикаменти, съдържащи бисмут. Тези медикаменти унищожават – най-често временно – поселяването на Campylobacter pylori. В някои държави тези препарати не са разрешени, а в Германия се продава Jatrox.

Средства, свързващи киселината: Alucol, Мааюхап, Gelusil Suspension, Riopan, Мааюх 70, Talcid.

Средства, подтискащи киселината: Cimetag, Tagamet, Ganor, Ulsal, Neutromed, Zantag, Pepdul, Zantic, Sostril

Средства с пирензепин: Gastrozepin, Ulcoprotect, Pirenzepin, Ulgescum,.

Операции

 • при кървене или пробив на язва или при стре­сови язви най-често се налага операция
 • трябва да се оперира, ако въпреки редовното прилагане на разтоварващи методики и меди­каменти, язвата се образува отново
 • за операция трябва да се мисли и ако след три месеца язвата не е излекувана напълно (съмне­ние за рак)

Има различни оперативни техники:

 • частично отстраняване на стомаха (частична резекция). С различните наименования на ме­тодиката медиците означават каква част от стомаха са отстранили и как са свързали сто­маха с дванадесетопръстника
 • Частичното отстраняване на стомаха крие редица рискове: диарии, мигновено изпразване (повръщане и диария скоро след нахранване); загуба на тегло, рефлукс и атрофия на сто- машната лигавица (често след операция по ти­па Billroth II). По тази причина към частична ре­зекция трябва да се пристъпва доста внима­телно
 • прекъсване на вагусовия нерв (Ваготомия). При т.нар. избирателна Ваготомия се прекъсват само нервните разклонения, които стимули­рат секрецията на стомашна киселина. Тя е най-препоръчителната методика при язва на дванадесетопръстника и язва близо до изхода на стомаха (пилор)

След операцията

Минава известно време, преди оплакванията да изчезнат напълно.

Времето на търпеливо изчакване може да се из­ползува да се усвоят някои разтоварващи тех­ники. По принцип паци­ентите със стомашна операция могат да ядат и пият всичко, каквото им харесва, трябва да се въздържат само от пиене на алкохол. Появяващите се в началото след ваготомията затруднения в гълтането и чувство за пълнота преминават от само себе си.

След частична резекция на стомаха е полезно да се приемат малки порции няколко пъти дневно.

Оценете статията
Оценка 2.3 от 4 гласували

Това ще ви помогне

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.