Начало / Болести и лечение / Липса на желание (смущения в либидото), импотентност, смущения в ерекцията и еякулацията

Липса на желание (смущения в либидото), импотентност, смущения в ерекцията и еякулацията

Оплаквания

Липса на желание: Мъжът е сексуално способен, но той трайно е загубил всякакъв интерес за сексуална активност, дори в еротично възбуж­дащи ситуации. Сексуалната активност нама­лява. Въпреки отсъствието на желание, все пак не би следвало непременно да има „технически“ проблеми при полово сношение.

Импотентност: С понятието импотентност обобщено се описва неспособността на мъжа да извърши полов акт или защото не получава ерекция, или защото функционални смущения му пречат да извърши половото сношение по на­чин, който се очаква от него самия или от партньорката му. Това няма нищо общо с оплодителната способност.

Ерекционна импотентност (полова слабост): Мъжът иска, но не може да го направи според же­ланието си. Членът не става достатъчно твърд, за да се извърши половият акт.

При трайната ерекция (приапизъм) членът ос­тава продължително време корав. Последстви­ята са силни болки. Актът може да бъде болез­нен, ако членът е необичайно извит или препу- циумът е стеснен.

Смущения в еякулацията: Всъщност не същест­вува „твърде рано“ или „твърде късно“. В дей­ствителност може да се касае за разминаване на собствените сексуални привички и желания­та на партньорката.

Повечето мъже се научават (или трябва да се на­учат) да задържат оргазма си, защото стреме­жът за семеизпразване настъпва скоро след про­никването на члена, а за повечето жени едно толкова късо време на сливане не е задоволява­що. Следователно оплакването се изразява в това, че или мъжът, или жената не разполагат с достатъчно време, за да се насладят на свое­то удоволствие.

За патологично отклонение се приема, когато изхвърлянето на семенната течност настъпва преди проникването на члена във влагалището, без преди това той да е бил механически раз­дразнен.

Причини

Някои от причините за сексуалните смущения са общи и за трите групи оплаквания.

Възраст: Естествено е с напредването на въз­растта сексуалното желание постепенно да от­слабва. Но радостта от секса може да се съхра­ни до дълбока старост.

Отношения с партньорката: Проблемите в съ­жителството с партньорката – и неосъзнати­те – се изразяват във високочувствителната сексуална сфера. Показател за въздействието на психическите фактори може да бъде фактът, че смущенията се появяват само при интимното общуване с (определена) сексуална партньор­ка, но не и при онаниране.

По-често, отколкото предполагат, хората из­бират неподходящ сексуален партньор. Това, ко­ето „мъжът“ не се осмелява да си каже, го изра­зява членът му: „Не“. Когато двамата партньо­ри не си подхождат, проличава и от това, че те буквално не понасят миризмите си, т е. интимната миризма на сексуалната партньорка не е възбуждаща за мъжа. Единият или остава абсолютно безразличен към сексуалното поведение на другия, или се чувства напълно отблъснат от него.

Това може да се прояви и в хода на съвместния живот, когато отслабващото желание и отег­чението стават непреодолими.

Конфликтите с партньорката, скандалите, пре­небрежението, недоверието и много други неща могат да се отразят в сексуалната сфера. По съ­щия начин въздейства и безразличието. Същес­твуват също така неосъзнати страхове от же­ните изобщо или от една определена жена, от нежелано бащинство или от провал при осъщес­твяването на акта.

Ако жените не са достатъчно привлекателни за вас или по време на половия акт си представяте мъже, възможно е да изпитвате хомосексуални влечения. Много мъже имат подобни представи, без да искат да ги изживеят. Някои мъже откри­ват ориентацията си към собствения пол още през юношеството, други осъзнават подобно привличане едва по-късно или го потискат като обременяващо усетен интерес.

Поне пет процента от мъжете са хомосексуал­но предразположени, всеки шести мъж (15%) проявява бисексуален интерес.

Дългогодишното прилагане на коитус интеруптус (прекъсване на половото сношение при наб­лижаване на семеизпразването) като средство за предпазване от забременяване може да пре­дизвика трайни смущения.

Общо състояние: Претоварването, изтощени­ето, стресът, неспокойствието, нервността и депресиите могат да навредят на желанието и годността за удовлетворяваща сексуалност. Също така притеснените жилищни условия, прекомерните дразнители като телевизия и шум могат да развалят желанието.

Органични причини: Продължителни обременя­ващи заболявания като например диабет, чер­нодробни увреждания, намалена функция на щитовидната жлеза, астма, високо кръвно наляга­не, съдови заболявания (причинени от артериос­клероза и венозни увреждания) са сред главните органични причини за смущенията в потент­ността.

Разбира се всяко органично смущение с времето може да породи психични проблеми и така да се затвори един омагьосан кръг от страх и прова­ли, който трудно може да се разчупи.

В редки случаи причина за сексуалните смущения е хормоналната недостатъчност.

Други причини: Лекарства, прекомерна консу­мация на алкохол, наднормено тегло, злоупотре­ба с никотин.

Слабо проявено сексуално желание (фригид­ност): Животът на мъжа, съпроводен от зна­чителни сексуални смущения, обикновено се дъл­жи на обременяващи сексуални преживявания през детството или юношеството или на въз­питание, силно потискащо сексуалните фанта­зии и желание.

Рядко се среща отсъствието на сексуално жела­ние поради недоразвитост на половите жлези по рождение или защото тестикулите не са в състояние да произвеждат достатъчно коли­чество от мъжкия полов хормон тестостерон. Тези заболявания се забелязват още в юношеска възраст: тестисите се смаляват, окапват кос­мите по външните полови органи, понякога гър­дите наедряват.

Медикаменти, предизвикващи като странични явления смущения в потентността

„Главните виновници“ са лекарствата за висо­ко кръвно налягане, лекарства, съдържащи метилдопа, лекарства, съдържащи хлорталидон, лекарства, съдържащи резерпин, антидепресивни и противопсихозни лекарствени средства, лекарства против стомашни язви, т.нар. Н2-блокери.

Други:

Стимулиращи средства (амфетамини). Жен­ски хормони (при лечение на рак на простата­та) и други противоракови средства.

Импотентност: При преобладаващата част от мъжете с трайни смущения в потентност­та причините се коренят не в душевната сфера, както досега се считаше за всеобщопризнато. Съгласно едно голямо изследване, проведено в Съединените щати, често импотентността е странично явление от въздействието на меди­каменти.

Случайни ерекционни смущения: Те са нормални и се проявяват в живота на всеки мъж.

Постоянни ерекционни смущения: Причините за две трети от постоянните и необусловени от партньора ерекционни смущения имат физикален произход. Към общите органични могат да се добавят и следните специфични причини:

 • придобити или вродени смущения в кръвоснаб дяването от артериите на таза и пениса
 • отпускане на мембраната на пещеристите те­ла, процеси на остаряване или увреждане на тъканта на пещеристите тела
 • вродени прекъсвания между кръвоносните съ­дове на пениса
 • увреждания на централната нервна система като например парези, мултиплена склероза, херпес зостер, тумори. Ако е увреден нервният проводен път между цен­търа на ерекцията в гръбначния мозък и половите органи, например след операции на дебе­лото черво или на лимфните възли в малкия таз, ерекционната годност може да бъде нега­тивно засегната
 • вродени или придобити изкривявания на пени­са, силни стеснявания на препуциума.

Смущения в семеизпразването: На сексуално не­опитните мъже в общи линии им е трудно да за­държат преждевременното семеизпразване. Ня­кои мъже постепенно се научават да контроли­рат еякулацията си и да се приспособяват към различните фази на възбуда и желания на парт­ньорката си. Напрежението в отношенията между двамата партньори може да породи страх от неспособност за задоволяване на пар­тньорката – и да превърне преждевременната еякулация в правило.

Риск

Постоянни ерекционни смущения: До една тре­та от постоянните и непредизвикани от проб­леми с партньора ерекционни смущения са чис­то психически обусловени. Останалата част произтичат от проблеми от физикален ха­рактер.

Възможни последици и усложнения

Неуспешен полов акт. Това от своя страна уве­личава страха от провал и предрича повторна засечка. Възниква един омагьосан кръг. Усещани­ята за проваляне и разочарованието могат да застрашат общуването между партньорите. От страх, че ще се провалят и няма да успеят, някои мъже започват да избягват сближаване с хората. В такъв случай по-късна последица би бил животът в самота. Неизживяната сексуал­ност може да навреди и на здравето.

Профилактика

За родителите

Откритото сексуално възпитание може да по­могне да се избегнат много от тези проблеми. Можете да предложите известна защита на своето дете срещу сексуална злоупотреба, като говорите с него за това какво може да бъде сек­суалното посегателство. Самите вие не се ко­лебайте да се застъпите за детето, ако то ви съобщи за сближаване или посегателства от страна на роднини или познати.

Сексуалнотерапевтична консултация

Насочването към сексуалнотерапевтична кон­султация не означава непременно, че трябва да се обърнете към някой специалист в тази об­ласт. Често домашният лекар е терапевтът, който точно ви познава, информиран е за жи­тейските ви привички и за хората, с които съ­жителствате. Обикновено той може да пре­цени дали проблемите ви са породени от забо­лявания, навици, медикаменти и е в състояние да ви насочи там, където това може да се изяс­ни. Тъй като сексуалните смущения при мъжа дълго време са били табу, отделенията за сек­суална медицина или андрология са все още твърде малко. Предпочетете заведение, къде­то съвместно с лекаря работи и психолог. В дадени случаи вашият домашен лекар може да ви препоръча и психотерапия. При всички случаи не пропускайте да обсъдите решението си с пар­тньорката.

За засегнатите

Избягвайте употребата на твърде много алко­хол и никотин, наднорменото тегло, стреса, претоварването и лишаването от сън.

При избора на сексуален партньор и съжител­ството с него се вслушвайте в своите „вът­решни гласове“. Трябва да очаквате, че нищо не

може да се промени и получи от качества и си­туации, които ви отблъскват още в началото на партньорството.

Въздържайте се – ако разбира се е възможно – поне временно от противозачатъчни мерки, ко­ито могат да попречат на удоволствието.

Откровеният разговор с партньорката за кри­зата, която изживявате, ще намали душевното напрежение.

Нужда от лекарска помощ

Ако страдате от вашата неохота, неспособ­ност или невъзможност да го направите, както искате.

Самолечение

С партньорка, проявяваща разбиране и такт, сексуалните смущения при мъжа не винаги пред­ставляват проблем, изискващ лечение. Но не мо­жете да очаквате от нея непременно да ви „из­лекува“.

Ако партньорката ви се подиграва с вашето без­силие, не си го слагайте на сърце, а по скоро го използвайте като повод да преосмислите връз­ката си.

Ако все пак вече сте попаднали в омагьосания кръг между стремежа да се изявите и страха от провал, възможно е и вашата партньорка да страда от чувството на разочарование и дори на отхвърляне. Тогава е най-добре на първо вре­ме да се откажете да спите заедно „като мъж и жена“.

Междувременно можете да изпробвате това, което много се харесва на повечето жени: Леката, нежна, чувствена игра с цялото тяло, при което използвате ръцете и езика си. Може би по този начин ще откриете нови форми на половото общуване и ще узнаете, че партньор­ката ви желае друго от вас, за което досега не сте помисляли.

 • в откровен разговор с партньорката взаимно си разкрийте сексуалните желания и това, ко­ето ви отблъсква: какви действия всеки от вас намира за особено възбуждащи и какви практики по-скоро го отблъскват. Така може­те да избегнете недоразумения и „преминава­не на границите“
 • създавайте си сами или взаимно еротизиращи ситуации. „Инсценирайте“ нови ситуации, опитвайте нови пози. Откривателските пъ­тешествия с нежност и фантазия прогонват скуката на рутината
 • дайте нова храна на сетивата си. В индустри­ализираното общество те постепенно се при- тъпяват. Разрешете си нови впечатления, цветове, ухания. Открийте усещането от ес­тествените материали, как светлината и топлината галят кожата, как вашата жизне­ност се засилва, когато ходите боси по излъс- кан под. Опитайте ново, пълноценно телесно усещане от занимание, което досега не сте познавали, например танцуване, планински ек­скурзии, гимнастика, медитация
 • взаимно уговореното дистанциране за из­вестно време може да събуди нов интерес или да покаже, че по-добре би било да прекъснете връзката

Има пози, при които е възможно „мекото про­никване“ дори при незначителна ерекция. Например, когато жената е легнала странично, леко е повдигнала горното си бедро и е протегнала се­далището си напред . Ако проявявате хомосексуален интерес и изпитва­те затруднения в това отношение, установете контакт с някоя самообучаваща се група за мъ­же или някоя хомосексуална инициатива. В от­крит разговор в групата вероятно ще можете да си изясните кои желания бихте могли и иска­ли да изживеете.

При еякулационни смущения

 • колкото по-чести са последователните поло­ви сношения, толкова по-дълго време е необ­ходимо на мъжа, за да стигне до оргазъм. След едно преждевременно семеизпразване следва­щият нов опит би могъл да бъде успешен
 • удължавайте времето на любовната игра. По този начин нараства възможността и двама­та да изпитате наслада. Надигащата се еяку- лация вие или вашата партньорка можете да забавите посредством силно притискане на пениса под главичката
 • семеизпразването може да се забави и при смя­на на позата по време на половия акт. При по­зата, при която жената възсяда мъжа, посред­ством съответни движения може да се пос­тигне силна възбуда на клитора й
 • можете да „спечелите време“, като се откло­ните мисловно

„Любовни храни“

Според народната медицина някои хранителни продукти могат да пораждат желание за любов. Обикновено въздействието им се базира на ма­гическото вярване, че „клин клин избива“ (че сходните неща си помагат). Така например дръжките на аспержите би трябвало да прида­дат на мъжете „устойчивост“, а баклата, коя­то има формата на тестис, да им влее мъжка сила. Към „естествените“ възбуждащи сред­ства народната медицина причислява още слад­ки бадеми, лешници, мед, кромид, чесън, овес, це­лина, семена на коприва. Който вярва в това, мо­же да опита. Лекарите препоръчват храна, бога­та на белтъчини.

Съмнително и отчасти опасно е въздействие­то на различните афродизиака, които от сто­летия пълнят джобовете на шарлатаните.

Внимание с афродизиака

Жен-шен

В медицината на Далечния изток той се счита за източник на виталност. При жените той може да засилва сексуалната възбуда и да пре­дизвика набъбване на гръдните зърна. Не са до­казани други въздействия на това растение. Затова пък страничните явления са много: ви­соко кръвно налягане, разстройство, кожни обриви, отоци, нервност, безсъние, еуфория и депресия. При висока дозировка жен-шенът предизвиква объркване. Много от жен-шено- вите препарати съдържат синтетични със­тавки и не се изготвят от единствения въз­действащ сорт на корените, растящи първо- начално само в Североизточна Азия.

Испанска муха

Насекомо, при някои видове от което се съ­държа веществото кантаридин. Изсушеното насекомо се стрива и прахта се използва за натриване по половите органи и за пиене. Втриванията дразнят кожата и лигавиците. Ето защо кантаридинът е желана съставка на противоревматичните мехлеми. Вътрешно­то приемане на прахчето предизвиква у жени­те кръвоизливи от матката, а при мъжете бо­лезнена ерекция без повишено полово желание. Това неправилно се интерпретира като пови­шена чувствителност. При високи дози кан­таридинът атакува нервната система подобно на райски газ. Смъртоносната доза е меж­ду 10 и 50 мг: настъпват чернодробно отравя­не, разрушаване на кръвообращението, сърце­то и бъбреците спират да функционират. В рамките на 12 часа настъпва смъртен изход.

Йохимбин

Има съдоразширяващо действие и оттук въз­действа върху пещеристите тела. Не следва да се приема при увреждания на бъбреците и черния дроб.

Амил- ,бутил-, изобутилнитрати

Те се използват в спрейовете за помещения и въпреки миризмата си на „мръсни чорапи“, много често се вдишват от мъжете хомосек­суалисти по време на полово сношение като „оргазмен удължител“. При дългогодишна упо­треба при тези мъже много често се развива сарком на Капожи, рак на кожата и на лигави­ците.

Стрихнин

Въздейства стимулиращо върху централната нервна система изобщо. Той предизвиква ти­пични гърчове и мускулни спазми. Други непри­ятни странични действия: скованост на лице­то и тила.

Лечение

Органичните причини следва да бъдат изяснени и целенасочено лекувани. Ако приемате медика­менти от групите, посочени по-горе в тази гла­ва, консултирайте се с лекар. Но не бива да от­казвате лекарствата на своя глава.

Въпреки че хормоналната недостатъчност са­мо в редки случаи е причина за сексуални смуще­ния, често лекарите предписват мъжки хормо­ни (тестостерон). Това е целесъобразно и от полза само когато действително се касае за хор- монална недостатъчност. При лечение с тес­тостерон простатата жлеза редовно трябва да се контролира от уролог, поради опасност от странични въздействия върху този орган (опасност от рак).

Лечение на психически обусловените смущения в либидото

Ако вие или вашият доверен лекар допускате смущения в душевната сфера, целесъобразно е да се консултирате с професионалист в тази област. Тази стъпка не бива да Ви плаши. Няма причини да се срамувате от това. Напротив: чо­векът, който се е решил „да изхвърли вехтори­ите от душата си“ и си е поставил тежката за­дача да проникне до корените на проблема си, до­казва че има много кураж. Важно е обаче да се обърнете към експерт с опит в сексуалнотера- певтичните въпроси. Смелост е необходима и за преодоляване на страха, че новите познания за самия себе си могат да поставят под въпрос продължаването на съществуващото парт­ньорство. Тази цена може да ви се стори висо­ка, но това е и цената да загубите вашата пъл­ноценна сексуалност. Един от методите на сексу­алните терапевти за разкъсване на омагьосания кръг е налагането на „забрана върху коитуса“ за определено време. Времето на контролираната забрана преминава през три фази и е едно упраж­нение за двамата участници:

Първи етап

През три вечери от седмицата вие и вашата партньорка си създайте отпускаща атмосфера: наслаждавайте се на почивката, на леката вече­ря на свещи, съвместното слушане на музика. Погрижете се жилището да е приятно затопле­но и да не се притеснявате, че някой може да ви прекъсне. Съблечете се и се галете последова­телно. Изследвайте всяка част от тялото на вашата партньорка – с изключение на гърдите и областта на половите органи и ануса. Посвете­те на това занимание по половин час. Удовол­ствието може да се увеличи с ароматен лосион за кожа. Отдайте се на състоянието да бъдете милван и се наслаждавайте на това да усещате другото тяло с пръстите си. След три-четири вечери можете да пристъпите към следващата степен.

Втори етап

Взаимно потопете телата си в еротично бла­женство посредством това, което сте научили през първия етап. Сега разширете откри­вателското си пътешествие, галете и масажирайте гърдите, половите органи и областта на ануса.

Трети етап

Обикновено само след няколко дни на практику­ване на упражненията от втория етап се пораж­да напористото желание за цялостно физичес­ко сливане. Ако пристъпите забраната, тренинг-програмата е била успешна.

Лечение на ерекционни смущения

За ерекционните смущения на органична основа съществуват множество медицински възмож­ности, които обаче не винаги разрешават проб­лема задоволително.

Медикаменти

Средства, стимулиращи кръвоснабдяването, като например папаверин или простагландин се инжектират директно в пещеристите тела. Са­мо при две трети от мъжете тези медикамен­ти действително довеждат до ерекция, когато лекарят ги инжектира в кабинета си. Обикнове­но методът е по-успешен, когато се провежда в домашна обстановка от вас самите или от пар­тньорката ви. Ако не е достатъчно въздей­ствието само на един стимулиращ кръвоснаб­дяването медикамент, тогава може да се инжек­тира смес с пентоламин (Regitin). Меди­каментите предизвикват проникване на повече кръв в пещеристите тела и стесняват вените, така че кръвта да не може веднага да се оттече обратно. Инжекцията трябва да се постави около четвърт час преди запланувания коитус. Ако дозировката е правилно избрана, след ерек­цията членът отново се отпуска.

Странични въздействия: Могат да възникнат напрежение и болки в пениса, както и оргазмени смущения. Два до пет процента от мъжете по­лучават болезнена постоянна ерекция, която следва да се преодолява с отнемане на кръв от пещеристите тела или с противодействащи медикаменти. При инжектирането с иглата мо­гат да се наранят нерви или пикочният канал.

Операции

 • ако ерекционните смущения се дължат на за­пушена тазова артерия, която спира достъпа на кръв в пениса, с помощта на байпас-операция може да се направи вариантен „кръвопро- вод“ от някоя вена или артерия
 • имплантирането на синтетична протеза в пе­ниса може до такава степен да го вкорави, че той да е в състояние да прониква във влагали­щето. Понякога по този начин може да се дос­тигне достатъчна ерекция. Но опитът показ­ва, че протезите не оправдават очакванията на повечето мъже
 • когато организмът произвежда твърде малко тестостерон, лекарят може да предпише ме­дикаментозното приемане на този хормон. Но тъй като са възможни странични въздей­ствия (опасност от рак), в процеса на лечени­ето простатата жлеза редовно трябва да бъ­де контролирана от уролог

Лечение на смущения в семеизпразването

Упражнение за забавяне: С ръка партньорката стимулира члена, но спира малко преди изпраз­ването. В решителния момент тя стиска с ръ­ката си пениса непосредствено под главичката, докато ерекцията отслабне. След известно вре­ме отново възбужда члена. Това се повтаря ня­колко пъти, докато накрая се стигне до еякулация.

 

Оценете статията
Оценка 3.6 от 9 гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

loading...

Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*