Нека Ви помогнем да намерите продукт, който ще реши проблема Ви!

Това са превързочни материали, които трябва да имате в домашната аптечка

Във всяко домакинство е добре да има превързочни материали и всички членове на семейството трябва да знаят къде се намират те.

Аптечка
Аптечка

Най-подхо­дяща за целта е аптечката, окомплектована според изискванията на съ­ответния стандарт. Така ще бъдете сигурни, че в нея има всичко, което е необходимо. Има аптечки, които са предназначени за дома, за автомобила и за свободното време. Най-важната част от съдържанието на една аптечка са стерилните марлени компреси, както и различни бинтове и плас­тири за фиксиране на превръзките. Препоръчително е след всяко ползване на нещо от аптечката своевременно да се допълват липсващите мате­риали. На тези страници ще намерите подробно описание на примерното съдържание на домашната аптечка.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АПТЕЧКА – ОСНОВЕН СПИСЪК

Основното съдържание на домаш­ната аптечка може да включва

следните неща:

лейкопласт (неразтеглив)

2,5 см х 5 м

8 пластира за рани (еластични)

средни превързочни пакета (стерилни) 8 см х 10 см

1 голям превързочен пакет 10 см х 12 см (стерилен)

1 превързочна марля (стерилна) 40 см х 60 см

превързочна марля (стерилна) 60 см х 80 см

6 компреса за рани (стерилни)

10 см х 10 см

марлени бинта 6 см х 4 м

латексови ръкавици

Превързочни и помощни средства

На пазара се намират стерилни пре­връзки с различни размери. Произведе­ни са от попиващ течности или незалепващ материал. Те са винаги сте­рилно опаковани и трябва да бъдат изваждани едва тогава, когато вече сте подготвили раната за превръзка.

Превързочни пакети

Този вид превръзки се състои от сте­рилен, попиващ тампон за раната с размери 6 см х 8 см или 8 см х 10 см и еластичен хидрофилен бинт, от ед­ната страна по-къс, а от другата – по-дълъг.

Превръзка с метално фолио

Дебелослоест попиващ материал с тънък перфориран алуминиев слой. Става въпрос за стерилна гладка пре­връзка, която се поставя откъм стра­ната с алуминиевото фолио върху ра­ната, за да се предотврати евентуал­но залепване. Тя е много подходяща за рани от изгаряне или охлузване и може да се закупи като готова превръзка за поставяне с разлйчни размери.

Пластири за рани

Пластирите за рани се състоят от лентичка стерилен компрес, закрепе­на върху самозалепяща се лента. Плас­тирите, които са подходящи за малки рани, трябва да бъдат подменяни еже­дневно, защото лепилото мацерира кожата и така може да бъде забавено зарастването на раната. Най-употре­бявани са пластирите на дълги ленти, от които при нужда се отрязва парче. Съществуват и пластири с различна форма: кръгли, квадратни, продългова­ти и с формата на пръст.

Лейкопласт

Лейкопласт може да се закупи във вся­какви видове и размери; повечето от тях са хипоалергенни, за да се избегне евентуална реакция на кожата. Използ­ва се напр. за фиксиране на превръзка върху (суха) кожа. Практичната шири­на е 25 мм и е подходяща при превръз­ки на ръцете, краката, пръстите, ко­ленете и другаде по тялото. Евенту­ално може да се наложи използването на две или три лентички лейкопласт една до друга. Някои видове са подоб­ни на хартия и могат да се късат лесно.

Бинтове
Бинтове

Превързочни материали – Бинтове

Бинтът представлява текстилна лен­та в повечето случаи с дължина от 4-5 м. При първа помощ се използват винаги три вида:

Еластичен бинт от рехаво тъкан еластичен материал, който може да се разтяга. Среща се в пет раз­лични ширини (4 см, 6 см, 8 см, 10 см, 12 см). Той приляга добре и без гън­ки. Съществува минимален риск от разместване.

Превързочен пакет: бинт от слабо- еластичен материал^ който се раз­тяга леко по дължина. Към него има закрепен компрес за рана и поради това е много подходящ за употреба като притискаща превръзка. Пред­лага се в три ширини.

Марленият бинт се състои от ре­хаво тъкан материал и поради то­ва не е здрав. Подходящ е за закреп­ване на компреси за рани.

Триъгълна кърпа

Триъгълната кърпа се употребява ка­то носеща превръзка за ръката, за фиксиране на шина или за спиране на кръвотечение. Кърпата има дълга страна 136 см, две къси страни по 96 см, както и два края и един връх. Може да се използва по различни начи­ни: изцяло разгъната или нагъната ка­то „широка вратовръзка“.

Превързочни материали – Стерилни компреси

Стерилните марлени компреси 10 см х 10 см са асептични и запазват това си свойство приблизително за около 4-5 години в суха и тъмна среда. Освен това те са и хидрофилни (попи­ват течности). За да се избегнат ин­фекции, стерилните компреси трябва да се използват само еднократно.

Инструменти

Инструменти за първа помощ
Инструменти за първа помощ

Ножицата за превръзки, пинцетата за трески и пинцетата за кърлежи са единствените инструменти, които са включени в домашната аптечка.

Ножица за превръзки

Ножицата за превръзки има едно ост­ро и едно заоблено острие, както и из­кривена форма. Поради това тя е не само подходяща за срязване на превър­зочен материал, но и лесно може да се пъхне между кожата и дрехите, за да се изреже част от тях.

Пинцета

Върховете на пинцетата трябва да се засрещат точно. Те не трябва да са много остри, защото това за­труднява захващането на трески и стружки.

Пинцета за кърлежи

С помощта на клещи или пинцета за кърлежи можете да отстраните кър­леж, забит в кожата. След използване пинцетата трябва да бъде почистена.

Брошура за първа помощ

Екипировката за оказване на първа по­мощ би трябвало да е придружена от ръководство за животоспасяващи ме­роприятия при първа помощ и инст­рукция за използване на материалите.

Допълнителни принадлежности

Освен това аптечката за оказване на първа помощ трябва да включва задъл­жително защитни ръкавици, спасител­но одеяло и кратки указания за оказва­не на първа помощ в спешни случаи.

Защитни ръкавици

Когато оказвате първа помощ, тряб­ва да си слагате защитни ръкавици за еднократна употреба, освен ако няма­те алергия към латекс. Най-добре е след употреба ръкавиците да се пос­тавят в затворена торбичка и да се погрижите за правилното им унищо­жаване, за да се избегнат възможни инфекции. Дори да сте ползвали ръка­вици, измийте старателно ръцете си заради възможен контакт с кръв или други телесни течности.

Спасително одеяло

Спасителното одеяло се състои от алуминиево фолио със златен и сребъ­рен слой. То се използва, за да се пре­дотврати евентуалното преохлаждане на пострадалия. Използвайте сре­бърната страна към пострадалия и златната страна навън. Размерите са винаги 140 см х 220 см. Одеялото може да се сгъне до съвсем малки раз­мери. Внимание: материалът е леснозапалим! Ако пострадалият лежи вър­ху студена повърхност, подпъхнете внимателно одеялото под тялото му. Внимавайте фолиото да не се скъса, когато го увивате. Вълнени одеяла мо­гат да се използват за гасене на пла­мъците при горящи дрехи или за зави­ване на пострадал.

Безопасни игли

Безопасни игли с различни размери са подходящи за фиксиране на превръзки и облекло. За целта могат да се из­ползват и скоби за превръзки.

Молив и бележник

Служат за записване на промените в състоянието на пострадалия, напр. пулс и честота на дишане.

 

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *