Начало / Специалисти / Още интервюта с известни експерти / Всичко за науката фармакология!

20 супер продукта на по-ниска цена!

Всичко за науката фармакология!

Витан Влахов е професор по фармакология, председател на научното дружество по клинична фар­макология и терапия, зам. председател на БЧК, президент на Българската планинска спасителна служба – е човек ориентиран ясно към един здравословен начин на живот. Занимава се активно с клинично изпитване на нови лекарства.

–          С какво точно се занимава фармакологията?

Фармакологията е дисциплина, която се занима­ва с действието на лекарствените средства вър­ху здравия и болния човек с оглед оптималното им използване като лекарство в живота. Т.е. фар- маколгията се занимава основно с действието на биологично активните вещества в лекарствата и тя трябва да се разграничава от фармацията, която е съвсем различна област и се занимава с изготвяне, производство и химично характери­зиране на лекарствени средства. Фармаколозите в България, особено в клиничната фармакология, са предимно лекари. Създаването на лекарстве­ни средства минава през няколко етапа – екс­периментален етап, експериментална фармако­логия, клиничен етап – доказване в клиниката на болни хора действието на тези лекарствени средства и с производство съгласно съвремен­ните високи изисквания, отговарящи на т.нар. Добра Производствена Практика (GMP), където основно се наместват фармацевтите.

–          Как оценявате развитието на фармацевтич­ният пазар в България?

В последните 10 години пазарът в България изоб­що не е малък. Но българският пазар има някои особености, които са малко странни. Например странен е броят на вносителите на лекарства на едро, които са стотици, над 600 – докато в голе­мите страни те са десетки. Странен е и броят на аптеките в България, които са над 4000.

–          Кой инвестира в клиничната фармакология в България?

Клиничната фармакология има два различни аспекта. Едното е изпитване на лекарствени средства. Тук тази дейност се спонсорира от големите фармацефтични фирми, които са за­интересовани – български и чуждестранни. Ние сме глобализирани вече много за въвеждане на лекарствени средства в ЕС с наши изследвания. Другият аспект е рационалното използване в клиниката, т.е. намиране на точното място на всяко лекарство.

–          Много от фармацевтичните компании спо­делят, че един от основните проблеми е, че едни лекарства се заместват с други (еднакви активно действащи вещества, но с различни търговски наименования). Ще се промени ли това с влизането ни в ЕС?

Това няма да разреши този проблем по някакъв начин. Това е една тенденция, която съществува в цял свят – дали да се използва международно­то непатентно название, с което се обозначава активно действащото вещество, или търговско­то название, което е дала фирмата и което фир­мата рекламира.

Оригиналният препарат е първият – негови са качествата, негови са приоритетите, които са установени. Когато изтекат патентните права, други фирми правят същия препарат на по нис­ка цена. Защо? Защото не го изследват наново. В цената на оригиналния препарат са включени огромните разходи по създаването. Когато се прави аналог на оригиналния препарат, дока­зал своите качества, дали той е добър, дали е точен аналог, това нещо решават специалистите, за което има строго фиксирани изследвания и изисквания. Има комисия към Министерство на здравеопазването, която определя, дали даден препарат отговаря изцяло на оригиналния. Ние сме правили стотици изпитвания на генерични препарати и действително тяхното качество по нищо не отстъпва на оригинала.

–          „Няма нищо по-скъпо от лекува­нето с недействащи лекарства“

Понякога в България се спекулира с препарати с много ниска цена и се оказва, че невинаги от­говарят на декларираните качества. Тук вече потребителят е ощетен, защото няма нищо по- скъпо от лекуването с недействащи лекарства, колкото и евтини да са те. Това ще се промени с влизането ни в ЕС.

–          В България има предимно генерични произ­водители. Отстъпват ли на големите между­народни компании?

Има български препарати които, са много ка­чествени. Но на един свободен пазар няма огра­ничения. И международните производители, с абсолютно гарантирано качество на продуктите, безспорно са в България. Те обикновено са и малко по-скъпи.

Напоследък големите български фармацевтич­ни фирми държат на всяка цена да имат мно­го качествени изследвания. Сега се работи не само с големите западни фирми, но и с големите български фирми, които без колебание правят сложни, изцяло отговарящи на европейските изисквания проучвания за техните препарати. Такива са Актавис, такава е Софарма. Техните из­следвания не отстъпват на тези, които се правят в големите международни компании, например Хексал, Рациофарм и всички други.

 

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували
loading...

20 супер продукта на по-ниска цена!

Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*