БОДИЛАКС – хранителна добавка срещу запек и излишни килограми

Жилището на старини

У дома

Удобството и комфортът в жилището са от голямо значение, особено на старини. Реалност­та обаче изглежда съвсем различно:

В страната има много жилища без санитар­ни съоръжения, които се обита­ват от хора в напреднала възраст. Обикновено жилището в стара сграда, нуждаещо се от сани­ране, е съществено по-евтино от комфортното ново строителство. Ето защо за много хо­ра жилището, съобразено с потребностите на стария човек, остава утопия.

Независимо от това повечето стари хора пред­почитат възможно по-дълго време да останат в своето жилище. Те не са очаровани, че ще тряб­ва да сменят мястото, където са живели дълги години, за ново жилище, дори то да е толкова хубаво и практично.

Ако желаете да останете в обичайното си об­кръжение, при планирането на жилище, съобра­зено с потребностите на напредналата въз­раст, се налага често да се правят компромиси дори когато финансовите средства са налице. Идеалното жилище, съобразено с потребностите на стария човек

То трябва:

 • да има добро съобщение със средствата на об­ществения транспорт
 • да има наблизо възможности за пазаруване и ателиета за услуги
 • да не е много далеч от кабинета на лекаря
 • да има в близост възможности за развлечения (кино, театър и т.н.), до които може да се стигне и пеша
 • да е снабдено с асансьор в сградата или да е на приземния етаж
 • да се намира в близост до парк, при положение, че не разполагате с градина или балкон
 • да не е много голямо

Обзавеждане

 • жилището трябва да се отоплява лесно и прос­то. Печки с въглища или подобен вид отопле­ние могат да създадат проблеми
 • кухнята трябва да е практично обзаведена: хладилникът и фурната на готварската печка трябва да са поне на височината на ханша; електрическите уреди, например котлони, ко­ито се самоизключват след известно време, повишават сигурността; газовата печка не­пременно трябва да е снабдена с обезопасяващ вентил
 • банята трябва да има душ, защото влизането във ваната често става трудно. Настилката не трябва да е хлъзгава, при душа и в тоалет­ната трябва да има дръжки
 • мебелите във всекидневната трябва да са съ­образени с особеностите на напредналата възраст: никакви ниски и меки канапета и сто­лове – изправянето е винаги затруднено
 • подът да е лесен за поддържане и да не се излъсква (опасност от подхлъзване). Килимите да са така застлани, че да се избягва спъване­то или подхлъзването
 • за спалня се избира най-прохладното и тихо по­мещение. Леглото не трябва да е много ниско, а шкафът със спалните принадлежности да може да се отваря лесно
 • да се провери осигуреността на електропро­водите в старите жилища. Достатъчно све­тещи електрически ключове улесняват ориен­тирането през нощта
 • старите хора се нуждаят от повече светлина, отколкото младите. Ето защо в жилището си не пестете няколкото вата и изискайте от ха­заина да осигури достатъчно светлина въВ Входа на жилището и по стълбите
 • телефонът не трябва да е с твърде дълъг шнур (опасност от препъване), по-добре е да имате втори апарат в спалнята
 • идеално е да имате спешен телефон, свързан с някоя социална патронажна служба. Осведоме­те се за това в пощата
 • новостроящото се жилище никога не може да бъде планирано без бъдещите си обитатели. Всеки стар човек развива навици. Пътища, ко­ито е изминавал десетилетия наред и които внезапно се изменят, могат да увеличат риска от злополуки

Обществено подпомагане

Дори когато вече не можете сами да извършва­те всички дейности вкъщи или временно сте болни, не следва, че веднага трябва да постъпи­те в старческия приют. Използвайте предлага­ните услуги от амбулаторните патронажни социални служби. Много стари хора не са доста­тъчно информирани колко минимални са такси­те и кои от тях освен това се поемат от бол­ничните каси и социалните служби. Можете да се запишете за следните услуги:

 • доставяне на храна по домовете
 • почистване по домовете
 • ремонти
 • пране
 • превоз и придружаване
 • четене и писане
 • заемане на книги по домовете
 • обслужване на болни, грижа за старци и тера­пия по домовете

Информирайте се във вашата социална служба, отдел за подпомагане на старите хора. Вземе­те освен това и най-новите брошури на феде­ралните и областните учреждения, които ще ви информират за предложенията за обществено подпомагане и за вашите права. Наред с общест­вените места в почти всички градове и общини съществуват учреждения на съюзите за социална подкрепа, които предлагат амбулаторно социално подпомагане за нуждаещите се от по­мощ. Адресите могат да се намерят в телефон­ния указател.

В жилищната комуна

В края на 60-те години младите хора започнаха да експериментират нови форми на жилище и живеене. Оттогава жилищните комуни са станали неотменна съставна част от нашата кул­тура на местоживеенето. Те предлагат предим­но на хора, които живеят без постоянни парт­ньори, усещането за сигурност и стимулират социалното общуване. Животът в по-голяма общност дава възможност за придобиване на нов опит и завързване на нови връзки. Това, ко­ето за по-младите хора се оказа много сполучли­во, може да има своите предимства и за хората в напреднала възраст.

Предимства

 • вие живеете самостоятелно и отговаряте са­мо за себе си
 • вие участвате в комуната посредством една малка група
 • вие сте сами в стаята си, когато желаете това
 • общото домакинство е по-евтино, отколко­то когато чоВек живее сам
 • търсите човека, с когото бихте искали да жи­веете заедно
 • вие сте финансово самостоятелни (в много старчески домове парите се управляват от управата на дома)

Недостатъци

 • трябва да се съобразявате
 • ежедневният съвместен живот поражда кон­фликти. За възрастните хора понякога е теж­ко да съгласуват житейските си навици с дру­гите
 • конфликтите трябва да се изтърпяват. Не можете постоянно да избягвате да се среща­те с някого, както това е възможно при ано­нимността в старческия дом
 • грижите и подпомагането от страна на дру­гите хора, с които съжителствате, не могат да бъдат безпределни. Важни в такъв случай са добре функциониращите амбулаторни служби за подпомагане и връзката с някой обществен дом за гледане на стари хора

В старческия дом

За добрите заведения се чака дълго, дори при положение, че постъпва­нето в тях рядко се избира доброволно.

При негативното отношение към старческите домове в обществото всъщност често се про­пуска, че между старчески дом и старчески дом може да има голяма разлика. Разликите между пансион за стари хора, старчески приют и дом за гледане на стари хора са значителни, а и в рам­ките на отделните категории съществуват различни варианти – от безличното масово за­ведение до уютното фамилно предприятие. Освен това съществуват и смесени форми, та­ка че само личното наблюдение може точно да ви осветли за начина на обезпечаване.

При сравняване на различните форми на стар­чески домове приютите за гледане на стари хо­ра се оказват най-лоши. Често в тях за хората се грижат съгласно девиза „сити и чисти“ без ог­лед на техните духовни потребности и без гарантиране на тяхното достойнство и индиви­дуалност.

Старчески домове

Те приемат хора, които повече не могат да жи­веят сами и се нуждаят от помощ. Обикновено могат да се занесат собствени мебели, обезпе­чаването се осъществява от дома. Присъстви­ето по време на хранене почти винаги е задължително.

В Германия и Австрия дори модерните старчес­ки домове по финансови съображения все още се изграждат за по 250-300 души. В Холандия и Швейцария отдавна са се ориентирали към съз­даването на малки единици с максимум 90 оби­татели, разпръснати по всички стари части на градовете.

Общежитие за възрастни хора (пансион)

То е замислено за жизнени стари хора, които не могат да се обезпечават напълно самостоятел­но в собственото си жилище. Малки гарсониери с площ по правило до 25-30 квадратни метра, които се мебелират самостоятелно и са снаб­дени със собствена кухня или кухненски бокс и баня. Предимството на общежитията за стари хора са в това, че в случай на нужда в тях има на разположение болногледачи и може да се изпол­зва кухнята на дома. Обикновено старческите общежития разполагат с добре оборудвани по­мещения за свободното време и дават възмож­ност както за интимност, така и за общуване. Всъщност дали ще се стимулират социалните контакти зависи от организацията и архитек­турата.

Как да открием добър старчески дом?

Идеалният вариант е да можете да намерите старчески дом в близост до обкръжението на старото ви жилище. Познатото съседство прави преустройването по-леко. Изпратете въпросници до различни домове в избрания от вас район.

Управата на дома, която отговаря нелюбезно, следва да породи недоверието ви. Питайте за:

 • инфраструктурата наоколо (магазини, парко­ве и т.н.)
 • транспортните връзки
 • броя на обитателите, площта на гарсониери­те, мебелировката на стаите
 • точното разпределяне на издръжката (хране­не, пране на бельото, почистване на стаите)
 • медицинското обезпечаване на дома
 • колко дълго можете да останете в дома при продължително залежаване и при нужда от болногледач и какви са алтернативите при по­ложение, че домът не разполага със собствено отделение за гледане на болни
 • организацията на живота в дома (напр. задъл­жително участие в храненията, собствен ключ от входната врата, регламентирани часове за посещения, разполагане със собствени пари)
 • общите помещения (сауна, библиотека, кафе­не) и какво се предлага за свободното време

Разгледайте домовете, които привличат вашия интерес, поговорете си с възможно повече оби­татели и обитателки.

Смърт

Хората в индустриалните страни се отучиха да живеят с умиращите. Те ги отхвърлят към ано­нимни институции, където те са изложени на най-тежката криза в живота си без хуманно съ­действие. От страх пред собствената си смърт живите отказват на отиващите си от живота утехата на една достойна смърт. Вмес­то да се мисли за помощ при умирането, се мис­ли за помощ за умиране.

Повече от 90% от хората искат да умрат у до­ма си. Това желание се изпълнява само за една де­сета от тях. Почти 90% умират в болници и старчески домове.

Това несъответствие породи дискусия за пра­вото на хората да умират с достойнство.

Правото на смърт

С техническите възможности на апаратурната медицина животът на смъртноболни хора може значително да се удължи. При неизлечимо болни и умиращи в някои случаи се прилага „пасивна“ терапия, която повече не лекува „активно“, а само облекчава болката и така дава възможност на хората да умират в мир и с дос­тойнство. Това съответства на желанието на повечето хора.

Ако през последните си часове не желаете да бъ­дете включени към апаратури, удължаващи жи­вота, можете като пациент да направите заяв­ление.

Вие декларирате, че в случай на неизлечимо забо­ляване не желаете животът ви да бъде продъл­жаван с изкуствени средства и че желаете да по­лучавате само количеството медикаменти, не­обходими да ви освободят от болките и по-голямото напрежение, „дори ако по този начин мо­ментът на смъртта настъпи по-рано“. Тази дек­ларация има силата на завещание.

 

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *