Медицински улеснения на раждането

Почти всички медицински улеснения на раждане­то имат последици за детето. Въпреки всичко те не могат да бъдат генерално отречени.

Ако много се страхувате от раждането или по­вече не можете да понасяте болките, можете без терзания на съвестта да се решите на така­ва помощ.

Медикаменти

Всички медикаменти, които приемате по време на раждането, попадат през плацентата в бебе­то. Най-често използваното болкоуспокояващо и спазмолитично средство петидин (напр. в Dolantin, Alodan) може да доведе до слабост на контракциите и дихателни пробле­ми у кърмачето. Непосредствено преди ражда­нето не би трябвало да получавате вече никакъв петидин, тъй като детето има нужда от чети­ри часа, за да разгради в организма половината от даденото количество.

Методи за притъпяване на болките

Има различни методи за притъпяване на болки­те по време на раждане или за изключването им. Такива намеси в протичането на раждането евентуално са полезни при отделни случаи, кога­то натоварването от раждането е по-голямо, отколкото това от медикамента.

По правило обаче те не са целесъобразни: точно фазата, когато детето минава през влагалище­то и перинеума, от повечето жени се усеща ка­то болезнена, но по-малко натоварваща поради кратката продължителност и активното съ­действие при напъването.

Блокада на пудендус

Лекарят инжектира упойващо вещество (лока­лен анестетик) в областта на седалищния хълм. По този начин се прекъсва нервното предаване по срамния нерв (nervus pudendus, нервус пуден­дус) към външните гениталии и болката се об­лекчава. Не е целесъобразно тази намеса да се из­ползува при срязване на влагалището или при прилагането на вакуум или форцепс. Упойката на перинеума е също така действена.

Инфилтрация на перинеума В перинеума се инжектира локално упойващо средство на мястото, където би трябвало да се направи срязване на перинеума. Тази намеса се налага само при преждевременно срязване на влагалището и перинеума. Инфил­трацията на перинеума е подходяща и за заши­ване на разреза. Намесата е безобидна, странич­ните действия са редки.

Парацервикална блокада

Болници, които все още използуват този ме­тод, би трябвало да избягвате.

Поради блокада на болкопроводимостта на матката може да бъде увредено детето.

Райски газ

Райският газ предизвиква наркозоподобно, безболково състояние и прави майката неспособна активно да помага при раждането на детето. Този метод отдавна е остарял и не би трябва­ло да се използува повече.

„Безболезненораждане“ (епидурална анестезия)

Под това подвеждащо име е намерил широко приложение метод, който има големи последи­ци за майката и детето. Лекарят инжектира упойващо вещество в канала на гръбначния стълб и по този начин прави долната част на тялото безчувствена на болка поради пареза:

 • раждането трябва да се наблюдава интензив­но, тъй като кръвното налягане спада
 • често трябва да се включи система за засилва­не на родовата дейност
 • раждащата не усеща напъни и оставя бебето само с родовата дейност. По този начин фа­зата на изгонване трае два пъти по-дълго
 • сравнително по-често се налагат форцепс и вакуум
 • не са рядкост продължаващо с дни главоболие и парези на долните крайници

Епидуралната наркоза е целесъобразна само ко­гато много се страхувате от раждането или ка­то замяна на наркозата при цезарово сечение.

Медицински интервенции по време на раждането

Отваряне на околоплодния мехур (спукване на мехура, амниотомия)

Колкото по-дълго време околоплодният мехур остане цял, толкова по-щадящо е раждането. Най-често той се спуква в края на фазата на раз­критие от само себе си. Много акушери не мо­гат да изчакат този момент и пробождат око­лоплодния мехур, още щом маточният вход се отвори едва пет сантиметра. По този начин контракциите се засилват, раждането се уско­рява. Резултатът може да бъде разкъсване на маточната шийка и по-силно натоварване на детската главичка. Изкуственото спукване на пикочния мехур се оправдава само когато ражда­нето продължава вече много дълго и майката е изтощена.

Спукване на околоплодния мехур за предизвиква­не на контракциите би трябвало да се предпри­ема като последна мярка. Най-напред би трябва­ло да се опита започване на раждането с други средства.

Срязване на влагалището и перинеума (епизиотомия)

Въпреки че срязването на влагалището и пери­неума от хирургична гледна точка е незначител­на намеса, то твърде затормозява жените. Пос­ледствията от него се усещат в продължение на седмици, понякога месеци: оплаквания при сяда­не, парене при уриниране, болки при полово об­щуване. Въпреки всичко епизиотомия се прави в много болници, рутинно при почти всички жени. Най-често няма медицинска причина за това. Един разрез не оздравява по-добре от едно раз­късване, а тежките разкъсвания на перинеума са рядкост.

Ако по време на бременността масажирате ле­ко перинеума, входа на влагалището и срамните устни с масло от пшенични кълнове, вашите тъ­кани могат да се разширят по-добре.

Освен това вашата акушерка би трябвало да знае как се прави добра „защита на перинеума“. Срезът на влагалището и перинеума си струва, когато:

 • малко преди излизането от влагалището де­тето страда от недостиг на кислород
 • детето не е износено и поради това по-малко издръжливо
 • детето се ражда в тазово предлежание
 • перинеумът се разтяга трудно и се очаква го­лямо нараняване на влагалището
 • налага се раждане с вакуум или форцепс
 • по медицински причини майката не трябва да се напъва (при сърдечно заболяване, увреждане на очите и др.)

Техники на епизиотомията

Срединният срез на влагалището и перинеума (медианна епизиотомия) за вас е много по-удобен отколкото страничният (латерална епизи­отомия). Раната се намира на по-малко чувстви­телния перинеум, по-малка е и оздравява по-лесно. Въпреки това някои лекари предпочитат латералната епизиотомия, тъй като анусът не може да се нарани така лесно. Тази техника е удачна обаче само при седалищно предлежание, налагане на форцепс или вакуум или ако перине­умът е твърде тесен.

Раждане с форцепс и вакуум

Понякога раждането трябва да бъде приключе­но бързо, тъй като сърдечните тонове на дете­то се забавят или тъй като майката е твърде изтощена, за да се напъва. Ако детето се появя­ва на бял свят с неблагоприятно разположение на главата, също се налага помощ отвън. Дали вашият акушер ще реши да използува форцепс или вакуум зависи от това, с кое има повече опит. Научно все още не е изяснено, кой метод е по-добър. Форцепсът може да подведе да бъде наложен твърде рано, тъй като с него детската глава може да се обхване още преди да е заста­нала на изхода на таза.

Цезарово сечение

Днес в повечето болници се правят много цезарови сечения. Лекарите почти винаги се ар­гументират със сигурността на детето, в дей­ствителност обаче на преден план често стои тяхната собствена сигурност: те са направили „всичко“, каквото са могли. Болниците, в които търпеливи лекари и акушерки проверяват всеки случай, най-често приключват с три до пет процента цезарови сечения.

Цезарово сечение се налага, когато:

 • сърдечните тонове на детето внезапно се за­бавят
 • детето е разположено така, че не може да бъ­де родено през влагалището (анормално череп­но предлежание, високо надлъжно положение, дълбоко напречно положение, напречно поло­жение)
 • детето на една първескиня е разположено в тазово положение (седалищно) и според ул­тразвуковото изследване теглото му е пове­че от 3600 грама
 • детето е в тазово положение и се появява на бял свят преди 32 седмица или теглото му се преценява на по-малко от 1500 г
 • тазът на майката е необичайно тесен (вън­шен диаметър по-малък от 20 см). Практика­та показва, че често се измерва погрешно. Пре­ди решението за цезарово сечение отидете при друг лекар да го измери
 • детето има много голяма глава в сравнение с таза на майката
 • контракциите са слаби и не се засилват от средства, стимулиращи родовата дейност
 • плацентата е разположена в предната част на матката
 • плацентата се отлепи преждевременно
 • пъпната връв лежи пред главата на детето
 • поради силна родова дейност или предхожда­ща операция съществува опасност от разкъс­ване на матката
 • въпреки силната родова дейност маточният вход не се отваря

Техника на цезаровото сечение

При цезаровото сечение коремът се отваря пос­редством надлъжен или напречен разрез. Напречният разрез обременява майката много по-малко, тъй като се разполага на горния ръб на окосмяването и по-късно едва се вижда. Аргу­ментът, че при спешни ситуации от гледна точ­ка на сигурността лекарят би трябвало да нап­рави надлъжен разрез, не е основателен. Продъл­жителността на операцията се съкращава само с 30 до 60 секунди. Надлъжният разрез се прави само по изключение (при наличието на стар над­лъжен разрез, предхождаща операция в долната част на корема, дебело тяло).

Епидурална анестезия при цезарово сечение

За съжаление този щадящ – в сравнение с обща­та наркоза – метод за обезболяване, при който долната част на тялото за кратко време се пра­ви нечувствителна за болка, се използува много рядко при цезаровото сечение. При това предимствата са налице:

 • майката и детето не се натоварват с обща наркоза
 • майката не „проспива“ първия контакт с де­тето
 • чувството за „болестност“ се запазва в опре­делени рамки. Има по-малко усложнения (тем­пература, изтощение, запек), а болките след интервенцията са по-слаби

Какво се разбира под рисково раждане?

Решението за „рисково раждане“ се взема твър­де прибързано. „Рисково бременната“, която след това се подготвя и за „рисково раждане“, трябва по принуда да се страхува и със своето негативно очакване често наистина създава риск, който прави медицинската намеса необхо­дима. Страхът и пренапрежението могат да направят от всяко раждане проблем. Всички же­ни по време на раждане би трябвало да бъдат така добре обгрижени, че акушерката и лекарят в случай на нужда веднага да се намесят.

По този начин разпределянето на родилките в различни категории би могло да се спести. Има обаче жени и деца, които във всички случаи изис­кват особено внимание.

Преждевременно раждане

Раждащите се преждевременно изискват особе­но щадящо раждане. Медикаментите по въз­можност би трябвало да се пестят, тъй като натоварват бебето.

Срез на влагалището и перинеума в тези случаи винаги е необходим. За всеки случай на разполо­жение би трябвало да са детският лекар и мяс­то в интензивно отделение за новороденото.

Раждане на близнаци

Близнаците непременно трябва да бъдат обслу­жени от лекар и акушерка.

Контролирането на сърдечните тонове е по-трудно, най-често децата са малки и нежни.

Резус фактор несъвместимост

Ако майката е резус фактор (Rh-фактор) нега­тивна, това има значение само ако има и резус- антитела в кръвта. В такъв случай детето трябва да бъде наблюдавано и при нужда ведна­га да му се направи обменно кръвопреливане.

Тежки заболявания на майката

Болните майки (напр. диабетичка, сърдечно болна и т.н.) трябва да бъдат обслужвани особено внимателно, тъй като за тях раждането е голя­мо натоварване.

Малформации

Ако има признаци за малформации у детето (ул­тразвук, околоплодна течност), то би трябва­ло да бъде родено в център за родилна помощ, където са възможни съответните грижи. За всеки случай трябва да е организиран бърз тран­спорт до отделение по детска хирургия.

Тазово предлежание

Тазовото предлежание всъщност не принадле­жи към рисковите раждания, но се обслужва ка­то такова. Многобройни изследвания показват, че седалищното раждане като цяло не заплашва детето, ако се спазват основните правила (вж. Тазово предлежание, по-горе).

Раждане след термина (преносване)

Истинското преносване е рядкост. Според дан­ните до преносване се стига в 2,5 до 5 процен­та от случаите.

Повече от половината от всички пресмятания на преносването почиват върху заблуди. В осно­вата е поставена официалната средна продъл­жителност на цикъла от 28 дни и не е взето под внимание, че има колебания в цикъла и това е нормално.

Една нормална бременност продължава 280 дни плюс/минус 14 дни. Световната здравна органи­зация обявява за преносване бременност, про­дължила повече от 293 дни.

При едно истинско преносване съществува опасността детето повече да не се изхранва пълноценно и да не се снабдява достатъчно с кислород. Затова би трябвало, ако срокът за раждане е прескочен с 10 дни, лекарят със съот­ветните изследвания да установи дали не тряб­ва раждането да бъде предизвикано.

Оглед на околоплодната течност (амниоскопия)

През влагалището се вкарва метална тръба във входа на матката, през която лекарят наблюда­ва околоплодната течност. Затова, разбира се, се налага маточният вход вече да бъде отворен. Според цвета на околоплодните води лекарят може да определи как се чувствува детето.

Ако са зелено оцветени, това може да означава, че детето вече страда от недостиг на кислород. Освен това лекарят може да види дали детето е преносено. Ако детето няма по тялото си мастна обвивка, това е сигурен признак за пре­носване. Огледът на околоплодните води би трябвало да се прави на всеки два дни. Често то­ва предизвиква родова дейност и раждането за­почва.

Кардиотокография (уред за записване на сърдечните тонове и контракциите, КТГ)

Чрез половинчасов контрол на всеки втори ден детските сърдечни тонове могат да бъдат точно проверени. При неясноти трябва да се прове­де допълнително тест за обременяване с окситоцин.

Естествени мерки за предизвикване на раждането

Ако терминът за раждане е просрочен, вие сами­те можете да направите нещо за да се появи ро­дова дейност.

Гладуване и жадуване

Една стара акушерска мъдрост препоръчва 48 часа пълно отказване от храна. При много жени този метод има резултат. Не се появяват здра­вословни увреждания при майката и детето. Ако се появят контракции, непременно би тряб­вало да хапнете нещо малко, за да не пристъпи­те обезсилена към раждането.

Дразнене на гръдните зърна

Този метод изисква търпение. Гръдните зърна трябва да бъдат стимулирани многократно всеки ден чрез смукане или търкане с пръстите.

Секс

Мъжката семенна течност съдържа простагландини, които могат да предизвикат родова дейност. Ако имате желание, това е добър ме­тод за включване на раждането в ход. Не същес­твува опасност от инфекция, докато околоплодният мехур не е спукан.

Клизма

Нервното дразнене чрез клизма може да предиз­вика родова дейност . Една топла баня подсилва действието.

Медицински мерки за предизвикване на раждането

Изкуственото предизвикване на раждане е масивна намеса в природата и би трябвало да се предприема само в обосновани случаи.

Капкова инфузия

Капковата инфузия е най-честата мярка за пре­дизвикване на раждане. Хормонът окситоцин, който организмът при спонтанно раждане про­извежда сам, се инжектира във вената и предиз­виква контракции. Изкуствено предизвиканите контракции натоварват матката значително повече. Могат да се появят постродови кръво­изливи, тъй като матката не се свива правилно.

Таблетки с простагландин

Простагландините са хормони, които между другото се съдържат и в мъжката семенна теч­ност и действуват контрахиращо по естест­вен начин. Предимството на тези хормони се състои в това, че те в същото време омекотя­ват маточната шийка. Недостатък: поставят се под формата на таблетки или гел във влага­лището и не е възможно точно дозиране както при капковата инфузия. В редки случаи можете да предизвикате пристъп от родови контрак­ции, които трябва да успокоявате със спазмолитици.

Спукване на околоплодния мехур

Изкуственото отваряне на околоплодния мехур за предизвикване на раждане е показно само в случай на нужда, когато всички останали мерки не помагат.

„Програмирано раждане“

Програмираното раждане е намеса в природата, която не трябва да се прави без медицинска не­обходимост. Наистина вие знаете точния тер­мин за раждане, тъй като родовите контракции се предизвикват в определен ден, но затова пък трябва да очаквате евентуални усложнения по време на раждането.

Изкуственото предизвикване на раждане е оп­равдано, когато:

 • предстои „истинско“ преносване
 • имате тежка токсикоза на бременността
 • плацентата не осигурява достатъчно снабдя­ване на детето с кислород и хранителни веще­ства (инсуфициенция на плацентата). Има два начина за проверяване функцията на плацен­тата. Те обаче дават валиден резултат само в комбинация един с друг. Единият е хормоналното определяне, а другият е тестът за обре­меняване с окситоцин, при който се инжекти­ра средство, стимулиращо контракциите и едновременно с това се наблюдава сърдечната дейност на детето. Само с ултразвуково из­следване не е възможно да се прецени точно функцията на плацентата. Всеки втори слу­чай се преценява погрешно
 • майката е физически и психически изтощена. Изтощената, нервна майка е голям риск при предстоящото раждане

 

Оценете статията
Оценка 1.3 от 3 гласували

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Актуални промоции в lekuva.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.