Опасности по време на бременността

Кафе

Срещу обичайната чаша кафе и по време на бре­менността не може да се възрази, но едно срав­нително изследване показа, че жените с повише­на консумация на кафе по-често раждат деца с ниско тегло. Освен това има сведения, че пове­че от 600 мг кофеин дневно повишават числото на абортите и преждевременните раждания. Според начина на приготвяне това са две до че­тири чаши кафе. Кофеинът действува пикочогонно, разширява съдовете, стимулира сто­машните сокове, нарушава съня и предизвиква неспокойствие. Вашето дете пие заедно с вас .

Чай

Въпреки че и в чая се съдържа кофеин, неговата вреда по време на бременност не можа да бъде доказана.

Пушене

Никотинът стеснява кръвоносните съдове и по този начин затруднява транспорта на кислород към детето.

Вашето дете получава по-малко „въздух“. Бебе­тата на страстните пушачки не само тежат при раждането 170 до 400 г по-малко, но и по-често умират в сравнение с децата на непушачките. Бащата също може да навреди на детето, ако пуши много в месеците преди създаването му.

Алкохол

Алкохолът преминава през плацентата и може да доведе до преждевременно раждане, до лошо развитие на детето или малформации.

Наркотици

Всички наркотици преминават през плацента­та и повлияват детето. Дрогирането непосред­ствено преди раждането може да доведе до на­рушения в дишането и кръвообращението на но­вороденото. Пристрастените към наркотици­те майки раждат пристрастени деца, при кои­то проявите на отвикване (смущения в дишане­то, треперене, неспокойствие, крясъци и т.н.) трябва да бъдат лекувани.

Медикаменти

Почти всеки медикамент преминава през пла­центата в детето. Дали може да навреди на пло­да непременно трябва да обсъдите с вашия ле­кар. Най-доброто е по време на бременността изобщо да не приемате никакви медикаменти.

Инфекции

Инфекциите на майката, преди всичко през пър­вата трета на бременността, могат тежко да увредят детето.

Рубеола

Ако не сте боледували от рубеола и не сте иму­низирани срещу нея. преди да осъществите ед­на планувана бременност би трябвало да опре­делите титъра на антителата срещу рубеола. Ако нямате антитела срещу рубеола в кръвта, би трябвало да се подложите на имунизация.

Три месеца след имунизацията не би трябвало да забременявате. Степента на малформациите и на уврежданията при детето в резултат на рубеолна инфекция е извънредно висока: повече от половината от децата, чиито майки са боледу­вали през първия месец от болестта, се раждат увредени. През втория месец на бременността засегнатите са все още една четвърт или в тре­тия – 15 процента.

По-новите изследвания показват, че при деца­та, чиито майки са влезли в контакт с рубеолна инфекция едва в четвъртия месец на бремен­ността, почти не трябва да се очакват оста­тъчни увреждания. Може да се стигне обаче до преходни смущения в развитието и забавяне на растежа.

Ако сте имали контакт с болен от рубеола и не знаете дали съществува опасност от инфек­ция, трябва веднага да отидете в лаборатория за определяне титъра на антирубеолните анти­тела и ако нямате антитела в кръвта, в разсто­яние на четири дни след контакта да ви се нап­рави инжекция с противорубеолен имуноглобулин. Ако последва заразяване в първите три ме­сеца на бременността, би трябвало да помисли­те за аборт.

Морбили, заушка, варицела

Почти всички жени имат имунитет срещу тези заболявания. Въпреки всичко би трябвало, ако по време на бременността осъществите контакт с болен, да се обърнете към лаборатория за изследване на имунитета ви. Ако нямате антите­ла, лекарят би трябвало да ви инжектира съот­ветните.

Токсоплазмоза

Токсоплазмозата е много рядко инфекциозно за­боляване, което се пренася предимно чрез суро­во месо Изследванията са показали, че опас­ността да се роди дете увредено в резултат на токсоплазмоза, е много по-малка, отколкото се е смятало по-рано. В Австрия тестът за ток­соплазмоза принадлежи към задължителните изследвания в майчино-детския паспорт.

Рентгенови лъчи

Дали рентгеновите лъчи вредят на детето за­виси от стадия на бременността, вида на облъч­ването, височината на дозата и здравословното състояние на майката. За времето от пър­вия до двадесетия ден може да се изходи от то­ва, че ембриото умира, ако бъде увредено. Ако по време на бременността сте били облъчени с рентгенови лъчи, би трябвало да предприемете следните стъпки:

 • обърнете се само към опитен експерт по об­лъчването
 • ако във вашето селище няма експерт, изпра­тете всички необходими детайли на компе­тентно място (Кой орган е изследван? Колко снимки са направени? Предприемана ли е и рентгеноскопия? Каква доза на облъчване е използвана?)
 • не се задоволявайте от мястото, където са ви направени снимките, да ви казват, че лъче­вото натоварване е в допустимите граници. Изискайте писмени детайли

Токсикоза на бременността (ЕРН гестоза, прееклампсия)

Причината за токсикозата на бременността все още е неясна. Знае се само, че жени, които очакват първото си дете, страдат относител­но по-често от нея, а особено застрашени са же­ните от социално слабите слоеве. Токсикозата на бременността трябва да се лекува веднага, тъй като вреди на детето. Поради недостатъч­ното кръвоснабдяване на плацентата и то не се снабдява достатъчно с кислород.

Най-важните признаци

 • високо кръвно налягане (над 135/85)
 • отекли крака, стъпала, ръце и оточно лице (едеми)
 • белтъкът в урината се взема пред вид само във връзка с гореупоменатите симптоми
 • внезапно, бързо наддаване на тегло

Лечение

Ако заболяването се установи навреме, най-чес­то са достатъчни само почивка и разтоварва­не. Спорна е препоръчваната в много клиники строга почивка на легло. Принудителната по­чивка през деня често води до безсъние през нощта.

Токсикоза на бременността, която не можете да овладеете, като ограничите натовареност­та си и достатъчно спите, трябва да се лекува в болница с инфузии.

Ползата от изискваната бедна на сол храна са­ма по себе си не е сигурна. При определени об­стоятелства са необходими медикаменти, по­нижаващи кръвното налягане, и магнезий.

При тежките случаи понякога бременността трябва да бъде прекъсната посредством цезарово сечение, за да се спаси бебето. Когато де­тето се роди, симптомите изчезват от само себе си.

Аборт

За аборт (абортус иминенс) лекарите говорят, когато една бременност завърши преди 29-та седмица (считано от първия ден на последната менструация). Заплашващият аборт съобщава за себе си с придърпване в долната част на коре­ма и кървене при избърсване. Понякога с лежане на легло можете да го спрете.

Лечението с хормони през първата трета на бременността и с болкоуспокояващи през вто­рата е спорно. Успехите със и без хормони в много изследвания се оказаха еднакви.

Ако загубите своето бебе през първите три ме­сеца, това често означава, че то не е било здраво.

Най-честите причини за спонтанния аборт са инфекциозните болести, вирусните заболява­ния, уврежданията от отровни вещества на об­кръжението (напр. тежки метали), различни об­щи заболявания (напр. имунни заболявания, бо­лести на бъбреците, диабет). В най-малка сте­пен абортите се дължат на хормонален недои­мък на майката. В повечето случаи не съществува опасност от повторение. Има противоре­чиви изследвания дали абортите могат да имат и душевна причина. Ако абортът повече не мо­же да се предотврати, се стига до тежки кръво­изливи и коремни спазми. В много случаи лека­рят трябва да изстърже матката (кюретаж). Половото общуване след аборт е възможно от­ново веднага след като добиете настроение за това. От медицинска гледна точка след норма­лизиране на менструацията веднага можете да планувате нова бременност. Ако болката от за­губата е голяма, по-добре изчакайте. Едно дете не би трябвало да бъде заменено от друго.

Преждевременно раждане

Едно дете, което тежи по-малко от 2500 г и е родено преди 37-та седмица, се означава като преждевременно раждане. Има редица причини, които благоприятствуват преждевременното раждане. Към тях се отнасят прекаленото пуше­не, алкохолът, напрежения от околния свят, тежка работа, стрес, осъзнато или неосъзнато отблъскване на детето, прекалени изисквания от гледна точка на ситуацията в семейството (напр. проблеми с партньора, голямо домакин­ство, преустройство и т.н.)

Ако обръщате внимание на предупредителните сигнали на своето тяло, в много случаи можете да предотвратите едно преждевременно раж­дане. При следните признаци би трябвало да се обърнете към вашия лекар:

 • ако често ви се налага да уринирате през нощ­та (повече от два пъти), въпреки че нямате възпаление на пикочния мехур, това може да бъде проява на нервно увреждане
 • ако вечер не можете да заспите, въпреки че сте уморена, или често се събуждате през нощта, вероятно сте претоварена
 • ако матката ви няколко пъти през деня се сви­ва за повече от 30 до 60 секунди и това става по-често от три пъти на час, това е предупредителен сигнал. Тези контракции най-чес­то не са болезнени и често се забелязват по­ради втвърдяването на корема

Много изследвания доказват, че жените, които се подготвят добре за бременността, съобра­зявайки се и с душевните потребности, много по-рядко страдат от преждевременно раждане, отколкото неподготвените жени.

Медицински мерки

Медикаменти

Често лекарите дават медикаменти успокоява­щи, контракциите, въпреки че те са много спор­ни. Едно изследване в Ирландия доказва въз ос­нова на повече от 104 000 раждания, че числото на преждевременните раждания не се повишава, ако се откажем от тях.

Това познание е много важно, тъй като медика­ментите, потискащи контракциите, могат да увредят сърдечния мускул на детето, а странич­ните действия са неприятни за майката. Кръвното налягане може рязко да спадне, може да се стигне до сърцебиене, изпотяване, треперене и чувство на страх.

В спешни ситуации, когато по време на ражда­нето трябва да бъде спечелено време, например при заплашващо разкъсване на матката или при „болкова атака“, прилагането на средства успо­кояващи контракциите е оправдано.

Защитен шев на матката

Защитният шев на матката (серклаж) предста­влява изкуствено затваряне на маточната ший­ка посредством зашиване. Тази намеса се налага само при действителна слабост на маточния зев например след многобройни аборти, болес­тни изменения или операции. Като алтернатива на серклажа и без операция може да бъде поставен поддържащ гумен пръс­тен (песар). Затварянето на маточния вход, след като са се появили контракции, противоречи на всякакво научно познание.

Рискова бременност

Понятието „рискова бременност“ се употребя­ва твърде безгрижно. Образованието на лекари­те е насочено по отношение на усложненията. Ако се вземат насериозно страниците с риско­ви ситуации в учебниците по медицина, „нормалната“ бременност е някакво изключение. Же­на, която бива обявена за рисков случай, се чув­ствува по този начин. Типични примери за не­нужното подсигуряване на жените са „възраст­ните първескини“, „твърде младите бременни“, близнаците, тазовото предлежание и отрица­телния резус фактор. Много малко бременнос­ти са истински „рискови бременности“:

 • предходни мъртво раждане или преждевремен­но раждане
 • заплашващо преждевременно раждане
 • съмнение за недостатъчно нарастване на де­тето
 • вътрешни заболявания (диабет, бъбречни за­болявания и т.н.)
 • душевни проблеми (напр. прекалена страхливост, трайно пренапрежение и т.н.)

 

 

Материалите в lekuva.net са авторски и може да се използват само с публикуване на активен dofollow линк към оригиналния текст и без промяна на съдържанието, запазвайки всички линкове!

Това ще ви помогне

Специално подбрани от нас продукти, помагащи при описаните в статията здравословни проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.