Актуални промоции в lekuva.net

Ревматизъм

Много хора си мислят, че когато ги боли някъде при движение, „това е ревматизъм“. Въртящи болки в ставите на крайниците, мускулни бол­ки, зачервени, отекли, болезнени стави, схвана­то коляно, болки в гърба – това са все оплаква­ния от заболяванията на „ревматичния профи­лен кръг“. Понятието „ревматизъм“ обхваща повече от сто различни болестни разновиднос­ти. Те имат различни причини и често трябва да се лекуват по различен начин. Общото помежду им е, че засягат ставите и/или съединителната тъкан. Различават се следните видове ревма­тизъм:

 • възпалителен ревматизъм: хроничен полиарт­рит, болест на Бехтерев, ревматична треска и лупус еритематодес
 • дегенеративен ревматизъм
 • ревматизъм на меките тъкани. Мускулите, връзките, сухожилията и слузните торбички са болезнено изменени
 • подагра

Избор на „точния“ лекар

С болки в мускулите и ставите отивате при ле­кар по общи болести, може би интернист или ортопед. Дали при него ще получите компетен­тна помощ, всъщност зависи по-скоро от слу­чайността.

Това са медици с двегодишна допълнителна спе­циализация в ревматична клиника. Но само правилната диагноза дава възможност за провеждане на ус­пешно лечение.

Много пъти се пропуска своевременното нап­равление в ревматологичния кабинет на някоя голяма клиника. Вие сте в правото си да изиска­те това направление, ако се съмнявате в компе­тентния подход на лекаря към вашите страда­ния.

Общи принципи за лечение на ревматичните заболявания

За ревматизма не съществува терапевтична схема. Лекарят трябва да открие съвместно с пациента оптималния път за облекчаване на болките, но и възможности за запазване под­вижността му. Решаващото в случая е не само физическото състояние, но и начинът, по кой­то болният възприема терапевтичната кон­цепция. Само пациентът, който възприема предписаната лечебна гимнастика, може да из­държи да я изпълнява през целия си живот. Ве­роятно за хора, които изпитват вътрешни зад­ръжки по отношение на лечебната гимнастика, по-подходящи могат да се окажат танцовата терапия или фитнес-тренингът.

Хранене

Не съществува „ревматична диета“, която да лекува болестта (изключение – подагра). Не е доказано научно, че ревматизмът се подобрява, когато не се яде свинско месо. Неза­висимо от това много болни от ревматизъм се чувстват по-добре, когато се въздържат да консумират свинско месо. Също така премина­ването към пълноценно хранене се оказва облекчаващ и подобряващ фактор за ня­кои ревматичноболни.

Физиотерапия

Лекуването на ревматизъм без движение е не­пълно. По-добре е най-напред с медикаменти да се облекчат болките, отколкото да се отбягва движението. Обаче при упражненията не бива да преминавате границата на болките. Физиоте­рапията стимулира тъканите, например пос­редством загряване, изстудяване или електри­чески ток. Особено добре действат масажите. Ако е възможно, трябва да си правите масажи на цялото тяло, които продъл­жават около половин час. Но болничните каси не ги заплащат.

След времето на „пасивната терапия“ настъпва моментът, когато самите вие трябва да ста­нете активни. Инструктор по лечебна гимнас­тика трябва да ви състави личен комплекс от упражнения, които да разучите заедно с него. Впоследствие вашата задача & редовно да из­пълнявате тази програма вкъщи и така да под­държате вашата подвижност и независимост.

Ерготерапия

Чрез нея научавате начини на труд, които облек­чават ежедневието, и занимания, чрез които откривате какви способности се крият във вас независимо от заболяването ви.

Лечение с медикаменти

Лекуването на ревматизма изисква дългосрочно планиране. Лекарят трябва да облекчи момент­ните болки, при което задължително оставя възможности за увеличаване на дозата. Същев­ременно той не бива да допуска дългосрочно предписаните медикаменти да навредят на па­циента като неизбежно зло.

Мехлеми

Противоревматичните мази с кожновъзбужда- щи действащи субстанции са особена форма на топлолечението. Те се назначават, когато ста­вите са хронично изменени, но не са остро въз­палени. За мехлемите с противоревматични ме­дикаменти вж. нестероидни противоревматич­ни средства, по-долу.

Противоревматични мехлеми с кожновъзбуждащи субстанции – ABC Pflaster, Salbe,         DoloMobilat, Algesal, Doloneuro-Gel, Algesalona, Enelbin, Ambenat, Finalgon, Arthrodestal, Forapin, Arthrosenex , Кytta, Bayolin, Menthoneurin, Diphlogen, Midysalb-M, Direktan, Mobilat, DoloArthrosenex, Ostochont, Dolobene, Pasta Cool, Dolo-Exhirud, Rheumasan, DoloMenthoneurin.

Нестероидни противоревматични средства

Тук спадат лекарствените вещества, които ед­новременно облекчават болките, препятстват възпаленията и намаляват отоците. Приложе­нието им е целесъобразно, когато:

 • без тяхната помощ не можете да извършвате необходимите движения
 • само физиотерапията се окаже недостатъчна
 • при хроничен полиартрит базисните медика­менти  все още не действат на­пълно

Нестероидните противоревматични средства не действат при всички хора еднакво. По въз­можност с указания на лекаря трябва да се из­пробват различни продукти, докато откриете най-подходящото за вас самите средство.

Общовалидни правила за лечението с нестероидни противоревматични средства:

 • да се използват изпробвани субстанции, чии­то странични действия са отдавна познати
 • да се избират субстанции, които действат кратко време. При субстанциите с продължи­телно действие опасността от нежелани дей­ствия е много голяма. Това важи особено за хо­рата над 60-годишна възраст
 • терапията да продължава възможно най-кратко време
 • да не се комбинират различни нестероидни противоревматични средства. Заедно те не действат по-силно, но нараства опасността от странични действия
 • да не се използват комбинирани препарати

Медикаменти, съдържащи само нестеро­идни противоревматични средства

Alrheumun, Amuno, Brufen, Butazoiidin, Diclo-Phlogont, Diclofenac, Feiden, Ibuprofen.

Най-важни странични действия: До 40% от хората, които вземат нестероидни противо­ревматични средства, се оплакват от стра­нични действия, които могат да са преходни, но и да причинят трайни увреждания: стомаш­ни и чревни смущения от гадене до перфора­ция на язви, бъбречни увреждания от възпале­ние до бъбречна недостатъчност, кожен об­рив до кожни изменения като след изгаряния, чернодробни увреждания, неврогеннй смуще­ния от понижена реактивност до гърчови пристъпи.

Таблетки, свещички, инжекции, мехлеми

В основни линии нестероидните противорев­матични средства се приемат през устата. Хо­рата, при които възникват стомашни оплаква­ния, могат да опитат дали свещичките ще им понасят по-добре. Това обаче не е много сигур- но, тъй като от червото действащата суб­станция преминава в кръвта и повлиява целия организъм. Безпредметно е да се инжектират нестероидни противоревматични средства: погълнати, те действат точно толкова бързо, както и инжектирани. Трябва да се отхвърлят инжекциите, комбинирани от няколко субстан­ции. За тяхната употреба не съществува науч- но приета обосновка.

Нестероидни противоревматични средства има и за външно приложение. Когато втриете подобни мази върху големи кожни повърхности и действащата субстанция премине в кръвта, трябва да предвидите същите странични дей­ствия, както когато сте взели таблетка. Често кожата реагира спрямо тези мазила за втрива­не с алергии. Те са ефикасни, когато с тяхна по­мощ могат да се облекчат болките в една или няколко стави.

Вътреставни инжекции (интраартикуларни ин­жекции)

Можете да приемете предложението за инжек­тиране на кортизон директно в ставата само при опитен лекар, на когото имате пълно дове­рие. Тези инжекции се правят от много лекари несравнимо по-често, отколкото се налдга, за­щото се заплащат скъпо. Вътреставна инжек­ция може де се назначи само когато ставата бо­ли нетърпимо, в противен случай общото лече­ние е напълно достатъчно. Подобна инжекция винаги крие опасността от инфектиране на ставата. Това се случва един път на 10 000 по­добни инжекции. За всеки 13-ти потърпевш то­ва завършва смъртоносно. Колкото по-въз­растни са засегнатите, толкова повече те уми­рат от последиците от вътреставната инфек­ция. Освен това при такава инжекция костта може да се разруши. Тогава ставата се схваща. За да предотврати подобни последствия, лека­рят трябва да изпълни инжекцията като опера­ция. Възпалителните признаци той може да констатира навременно само, ако наблюдава ставата ежедневно поне в продължение на пет дни.

Препарати за разтривка, съдържащи само нестероидни противоревматични средства – Dolgit,          Rheumon, Elmetacin, Traumon, Indomet-Ratiopharm, Voltaren.

„Странични средства“

Ензимите (напр. Mulsal, Peroxinorm, Wobenzym), които укреп­ват имунната система, косвено следва да се от­разяват благотворно и при ревматизъм. Успеш­ните лечебни резултати досега не са научно до­казани. Твърди се, че бета-ситостеринът (напр. Harsol, Sito-Lande) повлияват доб­ре хроничния полиартрит. Витамините от гру­па В повлияват нарушената обмяна на веществата в ставите и заздравяват хрущяла. Все още не съществуват доказателства за ефикасност­та на двете групи медикаменти.

Операции

При ревматизъм са важни два вида операции: отстраняване на синовиалната ципа и подмяна­та на стави.

Отстраняване на синовиалната ципа (синовектомия)

Възпалената вътрешноставна тъкан се премах­ва, за да се образува здрава тъкан на нейно място.

Техника: Или при местна упойка по време на артроскопия, или под пълна наркоза в болница.

Резултати: Почти всяка пета става след десет години трябва да бъде оперирана повторно.

Изкуствени стави

Никой материал не е така податлив на натовар­ване като естественият хрущял и костта. Ето защо трябва много внимателно и съвместно с вашия лекар да прецените доводите за и против подмяната на става. Помислете преди опера­цията:

 • изкуствената става може да издържи само ог­раничено време (при тазобедрената става около 10-15 години)
 • тя е само ограничено податлива на натовар­ване,
 • когато операцията се окаже неуспешна или по-късно ставата се разхлаби, тя не винаги може да бъде сменена

Изкуствена тазобедрена става

Главичката и ямката на тазобедрената става се заменят с елементи от благороден метал, синтетика или керамика.

Техника: Заместващите части се закрепват в костта или „циментирани“, или „нециментирани“. Циментирана означава, че синтетична смес свързва протезата и костта. Това има следните предимства:

протезата веднага се закрепва и може да се натоварва след операцията

опитът с подобни протези е дългогодишен

Недостатък: циментираните протези издър­жат само 10 до 20 години.

Циментираните протези се назначават, ко­гато:

 • пациентът е по-възрастен от 60 години
 • пациентът бързо трябва да бъде изправен на крака
 • налице са признаци на остеопороза
 • пациентът не трябва да бъде повече професи­онално ангажиран

Резултати: При три четвърти от оперирани­те, проверени след десет години, протезата е напълно годна за функциониране. Нециментираните протези имат структури­рана повърхност, с която стимулират костта да се срасне с тях. От тези протези се очаква по-продължителна издръжливост, отколкото при цимейтираните протези.

Нециментирани протези се назначават, когато:

 • пациентът е по-млад от 60 години
 • пациентът има здрави кости
 • пациентът може да гарантира, че няма да претоварва ставата нито с работа, нито със спорт

Резултати: Нециментираните протези продъл­жават да се усъвършенстват, резултатите се подобряват. В наши дни повечето тазобедрени протези се поставят без цимент.

Поведение след операцията

 • тренирайте мускулатурата си с упражнения­та, които сте научили в болницата
 • плувайте много, предимно по гръб
 • карайте колело
 • избягвайте видовете спорт, свързани с резки движения (тенис, скуош, ски-слалом, скокове)
 • разхождайте се, но избягвайте да се изкачва­те или спускате по стръмни терени
 • поне два месеца се въздържайте да управлява­те автомобил. Ако е подменена дясната ста­ва, трябва да прекъснете да шофирате поне половин година. Преди това няма да имате не­обходимата сила за спиране

Изкуствена колянна става

Коленните протези са съществено по-сложни за изработване и трансплантиране от тазобедре­ните протези. Издръжливостта на протезите се оценява много различно.

Изкуствени стави на рамото, ръката, дланта и ходилото

Те съществуват от скоро. Много е несигурно дали след подобна операция ще бъдете по-подвижни.

 

Оценете статията
Оценка 0 от 0 гласували
loading...

Актуални промоции в lekuva.net

Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*