Начало / Болести и лечение / Зъби и устна кухина / Зъби и правилното им почистване


Зъби и правилното им почистване

Съзъбието (дентурата) се състои от долната и горната челюстни кости. Те са подвижно свър­зани помежду си посредством челюстните ста­ви и носят зъбните редици. При раждането за- чатъчните основи на двете зъбни редици са ве­че напълно оформени. Млечното съзъбие се със­тои от 20 зъба. Обикновено до 18-я месец от живота на детето всички зъби вече се показват. Постоянното съзъбие се състои от 32 зъба. До 13-та – 14-та година вече са се оформили по два предни зъба, един кучешки зъб, два предкътника и два големи кътника на всяка от половинките на челюстите. Третият кътник, последният зъб в редицата, пробива обикновено към 21-годишна възраст. Но при всеки трети човек този т.нар. „мъдрец“ не се появява. За да се подредят зъбите и изправят добре в редицата, мускула­турата на езика, бузите и устните още в дет­ска възраст трябва да се намира във взаимно равновесие. Това се определя също така и от наследствени фактори. Те оказват влияние съ­що така при правилното пасване на челюстите или образуването на предна, долна или кръсто­сана захапка. Кривите или липсващи зъби могат да предизвикат проблеми в челюстната става или да засегнат дъвкането. Храненето в днешно време нанася поражения и върху съзъбието. В индустриалното общество меката, богата на въг­лехидрати храна предизвика възникването на „новите чуми“: заболявания на зъбите и пародонциума (поддържащият зъба апарат, със­тоящ се от зъбния венец, периоста, костта на алвеоларния израстък, перицимента и цимента на зъба). Девет от всеки десет души в Германия и Австрия страдат от кариес и пародонтит. Чрез своята образцова обществена профилактична програма във всички детски градини и училища Швейцария успя значително да намали дела на заболяванията още при второто поко­ление. Съсловните представителства на зъбо­лекарите в България не дадоха своя принос за изграждането на подобна ефикасна система.Зъбо- и пародонталното лечение, регулирането на челюстта и зъбопротезирането не се заплащат от Здравната каса. Самоналоженото от зъболе­карите покачване на цените постепенно доведе до изграждане на т.нар самоиздържане: освен вноските за медицинско осигуряване, пациентите на зъболекарите сега трябва лично да запла­щат лечението. Обстоятелство­то, че Здравната каса не отпуска никакви средства за изкуствени зъби, сее отразило върху формите на лечение: в преобладаващата част от случаите се избират по-евтини разрешения.

 

Правилно почистване на зъбите

Четката за зъби

Решаващо значение за здравето на зъбите има пълното отстраняване на зъбната плака. Ето защо четката за зъби е най-важното средство за поддържане на здравите зъби. Тя трябва да е толкова малка и удобна за употреба, че да може да се придвижва във всеки ъгъл в устата. Косми­те й трябва да са от изкуствен материал и дос- татъчно меки, за да не нараняват венците. Важно е също така космите да са еднакво дълги и да стоят изправени.

С въртеливи движения четката се премества от венците към зъбите, така че космите да про­никнат във всички празнини между зъбите. Все­ки зъб трябва да бъде почистен от вътрешна­та страна, от външната страна и отделно дъвкателната му повърхност. При това всеки път достатъчно се масажират и венците. Ако зъби­те вече са се оголили от венците, важно е праз­нините между зъбите да се почистват от хра­нителни остатъци с интердентална четка и да се масажират със стимулатори от гума или дърво.

Електрическите четки за зъби са целесъобразни само в случай, че четката за зъби трудно може да се управлява, за болни на легло или при най-малките деца, за да се стимулира желанието им да си мият зъбите. Повечето уреди имат твър­де малка провирна сила, за да почистват, и то при достатъчен натиск. Бодната струя от ду­шовете за уста може да бъде най-много допълнение към изчеткването на зъбите, но не и негов заместител, особено там, където при мос­тове или челюстно-ортопедични зъбни скоби често се захващат хранителни остатъци. При заболявания на венците водната струя може да изтласка мъртвите клетки или бактерии още по-дълбоко в пародонтичните джобчета. Най-добре е след почистването устата да се изплак­не с вода, която многократно силно се изтласк­ва през празнините между зъбите.

Основното почистване на съзъбието трае най-малко три минути. За самоконтрол добра рабо­та могат да свършат едно огледало на височи­ната на очите – много важно за децата! – малко огледало за устата и часовник за варене на яйца. С плакооцветители сами можете да проверите дали успешно сте почистили зъбите. За това най-подходящи са средствата, които съдържат само действащата субстанция флуоресцин.

Копринен конец за зъби

Контактните точки в празнините между зъби­те са особено застрашени от кариес. Ето защо трябва да ги почиствате от налепи с копринен конец за зъби. Най-подходяща е суровата, необ­работена коприна, която се намира в аптеките и дрогериите. Конецът се опъва между пръсти­те и внимателно се прокарва между контактни­те точки и покрай всяка зъбна шийка. С копринения конец основно трябва да се почисти и мяс­тото под зъбните мостове. За тази цел има специални приспособления за промушване.

Паста за зъби

Пастите за зъби не са лечебно, а само помощно средство, което придава „свежест“. Те съдър­жат утайки (тежки метали) и много химически примеси (напр. измиващи средства като натриумлаурилсулфат, дезинфектиращи вещества и дори захар), които могат да увредят венците и/или да създадат кисела среда, в която се по­ражда кариесът. Научните изследвания показ­ват, че почистването на зъбите с чиста вода има същия ефект. Не е доказано, че растителни­те примеси и витамините в пастите за зъби заздравяват венците. Още по-малко, че опреде­лени добавки могат да препятстват образува­нето на зъбната плака или да я премахват. Зъб­ният налеп се образува от само себе си след вся­ко почистване. Само енергичното вкарване в действие на четката за зъби може да го отстра­ни от емайла.

Флуоридните съставки би трябвало да укреп­ват зъбния емайл. Те могат да направят това, само докато са полепнали по повърхността на зъба. Освен това при по-продължително съхра­няване на пастите за зъби флуоридите се раз­граждат. Тъй като децата поглъщат около една трета от пастата за зъби, те следва да изпол­зват пасти без съдържание на флуориди. Само малко производители издават точната рецеп­та на съдържанието на тубите. Те не подлежат и на никаква официална проверка. Желязното правило е: колкото по-малко паста за зъби се из­ползва, колкото по-малко се пени и вкусът й е по-тръпчив, толкова повече се препоръчва за из­миване на зъбите. Внимавайте за съдържание­то и цените на тубите, те са много различни.

Вода за изплакване на устната кухина

Тя не е нужна за почистване на устната кухина. По-скоро тя завоалира недостатъчната грижа за зъбите. Ако съдържа алкохолни примеси, мо­же да увреди лигавицата; дезинфектиращите прибавки могат да унищожат устната флора.

Страх от зъболекар

Хората, които се страхуват от стоматологич- ното лечение, трябва да говорят за това със зъ­болекаря. Ако той търпеливо ви информира за възможностите да се облекчат болките от ле­чението, за процесите и отделните стъпки на лечението, това би подействало по-добре от успокоителните средства, които много лекари за съжаление предлагат. Ако страхът ви е тол­кова силен, че не събирате кураж да отидете на зъболекар, трябва да помислите заедно с домашния лекар дали срещу него не може да помог­не терапия на поведението.

Начини да помогнем на детето да преодолее страха си от зъболекаря:

  • подгответе го за посещението с „игра на зъ­болекари“ (преглеждане с огледало)
  • водете го със себе си, когато имате час при зъ­болекар, в случай че не се страхувате
  • потърсете зъболекар, който отделя повече време и внимание, най-добре някой, който има приемни часове за деца
  • не обещавайте на детето, че няма да го боли. Апелирайте към неговото сътрудничество

Злополуки

Всички хора, професионално заети в металооб­работващата индустрия, в строителството, рудодобива, транспорта и селското стопанст­во, са изложени на голям риск някои инструмен­ти или части да отскочат и да ги ударят в устата. Счупванията на челюстта, разклащането на зъбите, раните от удар се нуждаят от първа помощ в стоматологична клиника, но и от пос­ледващо стоматологично лечение.

Един избит зъб – особено при юноши – може опе­ративно да се възвърне обратно на мястото му в челюстта и да издържи там още няколко годи­ни. За бързото транспортиране до зъболекаря или челюстния ортопед най-добре е избитият зъб да се държи между долната устна и долната челюст: там той остава влажен, топъл и най-чист от микроорганизми.

Злополуки с млечни зъби

Малките деца често падат на устата си. Ако при такова падане единият от зъбите се е раз­клатил или се е счупила костта му, детето вед­нага трябва да се заведе на зъболекар. Често впоследствие пулпата на зъба умира. Зъбът по­тъмнява. Понякога се уврежда и зародишът на постоянния зъб. Трябва да си отбележите про­изшествието, в случай че по-късно при пробива­нето на зъба възникнат проблеми. Особено зап­лашени от злополуки са зъбите на деца с предна захапка на горната челюст. Ако предните зъби са избити, зъболекарят може да попълни дупка­та с временна протеза. Поставянето на оконча­телен мост е възможно едва около двадесета­та година.

 

 

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!


Избрано за теб


Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*