Контактни лещи

Недостатъците на очилата са преимущества­та на контактните лещи: 

Контактните лещи не се чупят, не се изпотяват, не тежат на носа, не са пречка при професии, където не са желател­ни, не изкривяват и не стесняват зрителното поле при силни аметропии.

Всъщност лещата е едно чуждо тяло в окото. Предпоставки за носене на лещи са:

-лещите и поддържащите ги препарати да не дразнят окото;

-наличието на достатъчно слъзна течност, ко­ято достатъчно да оросява лещата;

-да може да се образува достатъчно слъзна теч­ност („слъзен филм“) между лещата и рогови­цата.

Контактните лещи не са подходящи при:

-възпаление на роговицата или язви на рогови­цата;

-хронични заболявания на слъзните пътища;

-хронични очни заболявания.

Хората, които страдат от алергии и сухи очи, следва да се откажат от контактните лещи. След операция на перде възрастните хора се нуждаят от контактни лещи и помощник за пос­тавянето на лещите, ако самите те трудно се справят с това.

В какви случаи болничните каси заплащат кон­тактни лещи виж при отделните аметропии. За Австрия се налага да се информирате в болничната си каса.

Различията между касите в отделните провин­ции са твърде големи. Освен това с разрешение на главните лекари се правят много изключения.

Меки или твърди контактни лещи?

Това просто различаване днес вече не е доста- тъчно като критерий за поносимост. По-важна от гъвкавостта е способността на контактната леща да пропуска газове. Защото роговица­та се нуждае от кислород, който тя приема между другото през слъзната течност от въз­духа.

Класификация на материалите за контактни лещи

-твърди газопропускващи (РММА)

-стабилни със слаба газопропускливост (САВ)

-гъвкави с висока газопропускливост (съедине­ния от смеси на ММА и силикон, материали, съдържащи флуор)

-меки водосъдържащи (НЕМА)

-меки с високо съдържание на вода (Non-HEMA) Принципът е: колкото са по-твърди, толкова по-малка е лещата, толкова по-голямо е усещането за твърдо тяло в началото и толкова по-дълъг е периодът на свикване. Колкото са по-меки, толкова по-голяма е лещата и толкова по-бързо се свиква с нея.

Това обаче не означава автоматически, че всеки трябва да избере меки лещи: при меките лещи рискът след дългогодишно редовно носене да се получи трайно или преходно увреждане на око­то е значителнопо-голям отколкото при твър­дите.

Изборът на лещи се определя от очния дефект, който трябва да бъде коригиран, и от индиви­дуалните условия и желания.

Твърди лещи

Те са най-евтини и най-трайни В периода на при­викване в началото те се носят само по някол­ко часа на ден, след което времето за носене се увеличава. В случай че носенето им бъде прекъс­нато. човек се нуждае от няколко дни, докато отново свикне с тях. Тези лещи не са подходящи за носене само през определени часове. Пренас­тройката от леща към заместващи очила изис­ква известно време, през което човек вижда не­ясно.

Газопропускваиди лещи

Те се понасят добре от очите, защото пропус­кат много кислород до роговицата. По-скъпи са от твърдите лещи, но се препоръчват като по- подходящи.

Меки лещи

Те се състоят от водосъдържащ синтетичен материал и се нагаждат към окото. След кратък период на свикване са подходящи за носене как­то целодневно, така и за кратко време. Недос­татъкът им е, че трябва внимателно да се под­държат. Който не съблюдава точно това изис­кване. рискува да получи увреждания на конюнк- тивата и роговицата. Освен това те трябва да се подновяват на всеки две години. Меките ле­щи не бива да се носят при сухи очи, респектив­но при сух климат. Те могат да натрупват газо­ве и медикаменти.

Лещи за непрекъснато носене (vT) и еднократни лещи

vT-лещите се носят без прекъсване ден и нощ. Те са уместни при деца, родени без леща, или при стари хора след операция на перде, както и при инвалиди. При тях настройчикът контролира очите през три-четири седмици, изважда лещи­те, почиства ги и отново ги поставя.

Хората, които биха искали да носят подобни ле­щи поради козметични причини или заради удоб­ството, трябва също така редовно да проверя­ват очите си, ако не искат да ги увредят. Също­то важи и при носенето на т.нар еднократни лещи.

Цветни контактни лещи

Те намаляват пропускането на светлината. То­ва може да бъде рисковано за сигурността при здрач и особено при шофиране. Цветните лещи могат да притъпят особената чувствител­ност към светлината като предупредителен сигнал за очни заболявания.

Приспособяване на лещите

Приблизително половината от лещите се прис­пособяват от очни лекари, останалата част от оптици, специалисти в контактните лещи. За тази цел те трябва да са преминали специално обучение и двегодишна практика. Очните лекари не се нуждаят от това.

Адаптаторът следва да се информира за усло­вията на живот и труд, за възможни алергии, приемане на медикаменти и проблеми с очите. След основен преглед се избират подходящите лещи. Те следва да се изпробват и контролират дотогава, докато действително паснат точно. Към приспособяването спадат и изчерпателна­та информация за преимуществата и недоста­тъците на лещите, за правилното им поддържане, за максималното време за носене, за дей­ствията при възникването на проблеми и спеш­ни случаи и уговарянето на следващия час за про­верка. Адаптаторът следва да изготвя картон, в който да отбелязва всички дати.

Обикновено лещите могат в продължение на три месеца безплатно да се изпробват, сменят и връщат. При покупка се информирайте какво е включено в цената им: приспособяване, един комплект за поддръжка, съпринадлежности, проверки през първите шест месеца.

Поддържане на контактните лещи

От адаптатора вие получавате подходящи ма­териали за поддържане на вашите лещи: почис­тващ препарат и разтвор за съхраняване. За ме­ките лещи може да се добави още разтвор за промиване и отстранител на протеина.

Никога не бива да се използват едновременно продуктите на различни производители. Половината от проблемите, които възникват пред хората, носещи контактни лещи, се причи­няват от допълнителните вещества в препара­тите за поддръжка. Ето защо следва да избягва­те препарати с консервиращи вещества. Това означава обаче да се обръщате към по-скъпи и по-малко съвместими с околната среда препара­ти: неконсервирани средства в опаковки от ед­на доза.

Лещите трябва ежедневно да се отделят от очите и да се почистват. За тази цел те се тър­кат с разтвора за почистване между палеца и показалеца, след което основно се промиват. Следва дезинфектирането в разтвор за съхра­няване, за да се унищожат бактериите, вируси­те и гъбичките.

Проблеми с лещите могат да възникнат в резул­тат на:

-остаряване на лещите. Влошава се усещането при носене. Необходимост от проверка при адаптатор;

-непоносимост спрямо препаратите за под­дръжка: очите се зачервяват и парят. Консул­тация при адаптатор;

-заболявания, бременност, душевно натоварва­не: те променят слъзната течност. За кратък период могат да помогнат медикаменти, за­местващи сълзите;

-смог, цигарен дим и климатични инстала­ции: в професии със сух, прашен въздух (напр. пекари, зидари) и при работа, изискваща кон­центрация (напр. на монитор), по-добре се по­насят газопропускващите контактни лещи. За кратък период дразнимостта може да се на­мали с медикаменти за заместване на сълзи;

-меките лещи могат да акумулират газообраз­ни вещества. Работещите при въздух, нато­варен с газове, не бива да носят меки лещи;

-медикаменти: противоалергични средства, антидепресивни и при високо кръвно налягане, лекарства за обезводняване и хормони могат да променят слъзната течност. Ако постоянно трябва да приемате подобни медикаменти, обсъдете това с нашия адаптатор.

Съвети за тези, които носят контактни лещи:

-слагайте лещите едва 30 минути, след като сте станали от сън

-измивайте ръцете си след всяко докосване на лещата

-обработвайте всяка леща поотделно, за да из­бегнете объркването им

-редовно и основно поддържайте лещите си

-никога не си лягайте с лещите (с изключение на vT-лещите); дайте на роговицата нужната по­чивка

-винаги носете със себе си приборите за съхра­няване и заместващите очила (при пътувания и препаратите за поддръжка);

-използвайте водоразтворима козметика.

Употребявайте спрейовете винаги преди пос­тавянето на лещите.

-изсъхналите меки лещи можете да поставите в разтвор за промиване (внимание, опасност от пречупване), докато отново омекнат. Пре­ди поставяне в очите ги дезинфектирайте;

-когато едната леща се плъзне под горния кле­пач, издърпайте клепача нагоре, с пръст избу­тайте лещата надолу. Не се страхувайте, че лещата може да попадне зад очната ябълка, ко нюнктивата ще й попречи;

-при спортуване: при всички видове спорт с топка носете предпазни очила. По възмож­ност плувайте без лещи, меките могат да на­съберат хлор от водата, твърдите бързо ще се загубят.

Важно: Преди капването на медикаменти за очи или преди операции лещите да се отстра­няват.

Важно: Вие самите едва ли можете да разли­чите признаците за някаква безобидна дразнимост от първите симптоми на масивни ув­реждания. При парене, сърбеж, секреция, зачер­вяване на очите, влошаване на зрението или болки трябва веднага да свалите лещите от очите. Ако отстраняването им е затруднено, можете да си помогнете с една капка оросява­ща течност. След това идете за проверка при очен лекар!

 

 

Оценете статията
Оценка от гласували

Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *

*

Избрано за теб